IOGT-NTO kommenterar: Positiva alkoholpolitiska förslag i ny EU-rapport

EU:s särskilda utskott för cancerbekämpning (BECA) har framfört positiva alkoholpolitiska förslag för att förebygga alkoholrelaterad cancer. IOGT-NTO välkomnar särskilt att rapporten erkänner att det inte finns någon säker nivå av alkoholkonsumtion samt stödjer förslagen om att märka alkoholprodukter med hälsovarningar, att förbjuda alkoholsponsring av sportverksamhet samt att överväga skatteökningar av alkoholprodukter.

Den 18 juni 2020 beslutade Europaparlamentet att tillsätta ett särskilt utskott för cancerbekämpning (Special Committee on Beating Cancer, BECA). Utskottets uppgift har varit att utarbeta ett initiativbetänkande, det vill säga en rapport som visar en viljeyttring från EU-parlamentet. Rapporten som ska presenteras för medlemsländerna och övriga EU-institutioner, innehåller konkreta förslag för hur cancer i EU ska bekämpas. Initiativbetänkanden är rådgivande i sin natur, det vill säga att rapporten inte är kopplade till något lagförslag, men visar ändå vad parlamentets ståndpunkt är i frågan. Utskottet består av totalt 33 Europaparlamentariker.

Utskottet tillsattes inom ramen för EU:s övergripande satsning på cancerbekämpning. Den 3 februari 2021 släppte EU-kommissionen ”Den europeiska planen för cancerbekämpning”, en handlingsplan för hur EU mer effektivt kan förebygga, identifiera och behandla cancer. Ni kan läsa mer om IOGT-NTO:s analys av EU-kommissionens cancerplan här.

Kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer är fortfarande låg i hela EU, framför allt i Sverige. IOGT-NTO välkomnar därför att Europaparlamentet erkänner alkoholens roll i EU:s cancerbörda och tar fram konkreta förslag för att lösa detta.

Alkoholpolitiska skrivelser i rapportEN:

  • Utskottet stödjer Kommissionens mål att minska skadlig alkoholkonsumtion med 10% till 2025.
  • Utskottet poängterar att alkoholkonsumtion är en riskfaktor för många olika typer av cancer, bland annat bröstcancer.
  • Utskottet poängterar att det inte finns någon säker nivå av alkoholkonsumtion samt betonar behovet av att ta hänsyn till detta när policyförslag utformas.
  • Utskottet poängterar vikten av att skydda unga från exponering av alkoholreklam, både i och utanför den digitala sfären.
  • Utskottet föreslår att innehållsdeklarationer på alkoholprodukter införs, antingen digitalt eller direkt på produkt.
  • Utskottet föreslår att hälsovarningar på alkoholprodukter införs, antingen digitalt eller direkt på produkt.
  • Utskottet föreslår ett totalförbud av alkoholreklam vid sportevent när dessa evenemang i huvudsak besöks av minderåriga.
  • Utskottet föreslår ett totalförbud av alkoholsponsring av sportverksamhet.

IOGT-NTO välkomnar framför allt förslagen om att införa hälsovarningar. Studier som har gjorts på cigarettförpackningar visar att hälsovarningar har en tydlig effekt när det kommer till konsumentbeteende och att öka kunskapen om produktens risker. Vidare är det positivt att ingrediensförteckningar äntligen införs på alkoholprodukter precis som på alla andra varor. Alkoholprodukter ska vara mer reglerade, inte mindre, än andra varor.

Under utskottets förhandlingsprocess har den gröna partigruppen (Greens/EFA) och den socialdemokratiska partigruppen (S&D) lagt fram ett flertal positiva alkoholpolitiska förslag med fokus på folkhälsa. Dessvärre har de två partigrupperna blivit motarbetade av den kristdemokratiska gruppen (EPP) och den konservativa gruppen (ECR) som istället har försökt förminska alkoholens samband med cancer och försökt få texten att enbart handla om enstaka riskgrupper istället för att lyfta populationsåtgärder.

Det bör noteras att alkoholindustrin också har haft ett märkbart inflytande under förhandlingsprocessen. En del industriinfluerande förslag har förts fram som försöker förminska alkoholens stora påverkan på EU:s cancerbörda. Dessa skrivelser underminerar etablerad forskning vilket har resulterat i att vissa alkoholpolitiska förslag har urvattnats. Exempelvis har industrin fått in en skrivelse som följer “…asks the Commission to take specific actions targeting heavy and risky drinking…”, vilket försöker förmedla det inkorrekta narrativet att risken för cancer enbart gäller ett fåtal riskgrupper som konsumerar alkohol på ett skadligt sätt, trots att forskningen tydligt visar att all konsumtion av alkohol ökar cancerrisken. Skrivningar som dessa försöker underminera samhällsinriktade insatser på populationsnivå som är bevisat att förebygga alkoholskador i alla konsumtionsgrupper.

Trots detta anser IOGT-NTO att riktningen som Europaparlamentet valt när det kommer till alkohol överlag är positiv. Trots viss påverkan från industrin har folkhälsa till stor del prioriterats.

Rapporten går nu till europaparlamentets plenum för en sista omröstning i februari 2022.

 

Läs mer:

Europas plan mot cancer (EU-kommissionens cancerplan feb 2021)

Pressmeddelande från Europaparlamentet