Remisser

IOGT-NTO svarar regelbundet på remisser av olika slag. Det är ett sätt för oss att påverka politiken och att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Nedan hittar du alla remisser som vi har svarat på sedan 2013. Utredningar och förslag finns att hitta på de olika myndigheterna och departementen med hjälp av dnr nummer.

2024

2024-04-16 Socialdepartementet (S2024/00085)
”Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus”

2024-03-27 Justitiedepartementet (Ju2024/00186)
”Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning och om ändring av direktiv”

2023

2023-05-31 Socialdepartementet (S2023/00440)
”Tvångsvården som en del av sammanhållen och personcentrerad vårdkedja”

 

2022

2022-03-31 Socialdepartementet (S2022/00562)
”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”
”EU-rättslig bedömning ang. gårdsförsäljning och Visnapuu”

2022-04-29 Socialdepartementet (S2021/07629)
”Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet”

2021

2021-10-14 Finansdepartementet (Fi2021/02357)
”Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter”

2021-04-15 Finansdepartementet (Fi2021/00300)
”Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden”

2021-03-17 Finansdepartementet (Fi2021/00144)
”Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar”

2021-03-16 Indirect Taxation (Directive 2008/118/EC)
IOGT-NTO Position Paper – ”Private acquisition of alcohol revised”

 

2020

2020-11-16 Socialdepartementet (S2020/08228)
”Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol”

2020-05-06 Finansdepartementet (Fi2020/01934/OU)
”Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19”

 

2019

2019-10-31 Kulturdepartementet (Ku2019/01318/CM)
”Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället”

2019-10-22 Folkhälsomyndigheten (01477-2019)
”Förslag till ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter FoHMFS 2014:2 om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker”

 

2018

2018-08-20 Kulturdepartementet (Ku2018/01074/D)
”Långsiktigt stöd till det civila samhället”

2018-07-15 Finansdepartementet (Fi2018/02192/S2)
”Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt”

2018-04-25 Socialdepartementet (S2018/00262/FS)
”Alkoholreklam i sociala medier m.m.”

2018-04-04 NBV
Remissvar NBV ömsar skinn

 

2017

2017-12-13 Lotteriinspektionen (17Li2702)
”Förslag till föreskrifter vid en licensmarknad”

2017-10-27 Socialdepartementet (S2017/03686/FS)
”Reglering av alkoglass m.fl. produkter”

2017-08-25 Lotteriinspektionen (LIFS 2017:3)
”Föreskrifter mot penningtvätt och finansiering av terrorism”

2017-08-03 Finansdepartementet (SOU2017:30)
”En omreglerad spelmarknad”

2017-08-01 Finansdepartementet (SOU 2017:30-Fi2016-01457-S7)
Remissyttrande över betänkande från spelutredningen Fi201701644OU

2017-07-02 Indirect Taxation (Directive 2008/118/EC)
Position Paper – Private cross-border acquisition of alcoholic beverages

2017-05-19 Socialdepartementet (S2017/00671/FS)
”För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket”

2017-05-12 Socialdepartementet (S2016/07984 SOU2016:93)
”Klassificering av nya psykoaktiva substanser”

 

2016

2016-08-15 Bokföringsnämnden (DNR 15-32)
”Årsredovisning i mindre företag K2”

2016-08-08 Arbetsmarknadsdepartementet (A2016:01333/I)
”Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn”

2016-07-07 Kulturdepartementet (Ku2016:00504/D)
”Palett för ett stärkt civilsamhälle” SOU 2016 13

2016-06-16 Socialdepartementet (S2016/01610/FS S2016/01612/FS)
”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter”

2016-06-16 Kulturdepartementet (SOU 2016:10)
”EU på hemmaplan” SOU 2016:10

2016-02-18 Socialdepartementet (DS 2015:56)
”Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige”

 

2015

2015-11-30 Finansinspektionen (Fi2015/04515/UR)
”Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen”

2015-03-27 Socialdepartementet (S2014/8883/FST)
”förslag till ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler”

2015-03-04 Folkhälsomyndigheten (02897-2014-9.1.1)
”Folkhälsomyndighetens förslag på föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust”

 

2014

2014-10-16 Socialdepartementet (S2014:5406/FST SOU 2014:58)
”Privat införsel av alkoholdrycker”

2014-05-05 Finansdepartementet (Fi2014:1430)
”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015”

 

2013

2013-11-28 Socialdepartementet (S2013/5136/FST SOU2013:50)
”En väg till ökad tillsyn”

2013-09-11 Justitiedepartementet (Ju2013/3618/L5)
Straffansvar för eftersupning – om användning av alkohol och andra berusande medel efter färd”

2013-05-07 Finansdepartementet (Fi2013/1293)
”Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter”

2013-02-26 Socialdepartementet (S2012/208/FST)
”EU-kommissionens förslag till tobaksdirektiv”