IOGT-NTO kommenterar:

EU:s nya cancerplan är ett stort steg framåt för den europeiska alkoholpolitiken

I EU-kommissionens nya cancerplan lyfts Europas alkoholkonsumtion och okunskapen om dess koppling till cancer fram som en central orsaksfaktor till EU:s totala cancerbörda. IOGT-NTO välkomnar särskilt cancerplanens löfte om att märka alkoholprodukter med hälsovarningar.

 

Den 3 februari släppte EU-kommissionen ”Den europeiska planen för cancerbekämpning”, en handlingsplan för hur EU mer effektivt kan förebygga, identifiera och behandla cancer. Planen innehåller åtgärder i hela sjukdomskedjan, från förebyggande arbete till vård.

För att bättre förebygga alkoholrelaterad cancer utlovar EU-kommissionen ett flertal åtgärder, bland annat att se över reglerna för gränshandeln av alkohol samt att införa hälsovarningar på alkoholprodukter.

Kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer är fortfarande låg i hela EU. IOGT-NTO tycker därför att det är mycket välkommet att EU-kommissionen erkänner alkoholens roll i EU:s cancerbörda och tar fram konkreta förslag för att lösa detta.

Alkoholpolitiska förslag i EU:s cancerplan:

  • Minska skadlig alkoholkonsumtion med 10 % till 2025
  • Göra en översyn av alkoholskattereglerna i EU
  • Göra en översyn av gränshandelsreglerna för alkohol och tobak.
  • Granska genomförandet av direktivet om audioviusella mediatjänster för att säkerställa att unga inte exponeras för alkoholreklam
  • Se över vinreklamsstödet i jordbruksbudgeten
  • Föreslå obligatorisk innehållsförteckning på alkoholprodukter
  • Föreslå obligatoriska hälsovarningar på alkoholprodukter

IOGT-NTO välkomnar framför allt förslagen om att införa hälsovarningar och innehållsförteckningar på alkoholprodukter. Studier som har gjorts på cigarettförpackningar visar att hälsovarningar har en tydlig effekt när det kommer till konsumentbeteende och att öka kunskapen om produktens risker. Vidare är det positivt att ingrediensförteckningar äntligen införs på alkoholprodukter precis som på alla andra varor. Det är en självklar rättighet för människor att veta vad de konsumerar och hur det påverkar deras hälsa.

Frågan om cancervarningar på alkoholprodukter diskuterades i början av 2000-talet i Sverige. Det röstades också nyligen igenom på Irland men mötte då stort motstånd från alkoholindustrin i Bryssel. Cancerplanen är dock ett erkännande från EU-kommissionen att varningsmärkning av alkoholprodukter behövs på den inre marknaden.

Överlag är riktningen som EU-kommissionen valt när det kommer till alkohol i cancerplanen mycket positiv. Folkhälsa har prioriterats före industriintressen och lösningarna är grundade i forskning. Nu hoppas IOGT-NTO att processen med att genomföra förslagen i planen går framåt som planerat.

LÄS MER

EU:s cancerplan

IOGT-NTO:s rapport om alkohol och cancer

Märk alkohol med varning för cancer – inte rosa band

Did drinking give me breast cancer – Mother Jones

Alkohol och cancer – Cancerfonden

Faktablad om alkohol och cancer i Europa – WHO