Kampanj 2024

Våga prata om alkohol regionalt

Inspirerade av förra årets insats med kommunfullmäktigeuppvaktningen satsar vi i år på att uppvakta regionfullmäktiges ledamöter i våra 21 regioner. Regionerna brottas med enorma underskott och det talas om vårdkris. 

Kunskap skapar förändring

Vår utgångspunkt är att vi vill förmedla den samlade gedigna kunskap vi har i forskarrapporterna om vilka skador, kostnader och utmaningar alkoholen orsakar samhället och folkhälsan.
Vi anser att dessa kostnader är påverkansbara och att våra politiker kan, genom att hålla fast vid den restriktiva alkoholpolitik Sverige hittills drivit, skydda och värna befolkningen så långt möjligt mot de vinstintressen som alkoholindustrin representerar.

Därför är vårt mål att dela ut en Kunskapsmapp till alla regionfullmäktigeledamöter i alla 21 regionerna vid ett fullmäktigemöte. I Kunskapsmappen finns en skrift om vår avsikt med mappen och exempel på utmaningar som vi ser, kostnader kopplade till specifik region, den rykande färska forskarrapporten ”Alkohol och hjärnan” i sin helhet och sammandrag av tidigare forskarrapporter.

I samband med uppvaktningen av regionfullmäktiges ledamöter har varje distrikt även fått en utställning bestående av kuber med information från rapporterna, som kan användas i exempelvis bibliotek, kommunhus, personalmatsalar eller konferensanläggningar. Är du nyfiken på var den utställningen finns i ditt distrikt, så kontakta din distriktsstyrelse.

Kampanj 2023

Uppvakta kommuner

De flesta är överens om att vi ska sträva mot ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. För att komma närmare de globala målen om hållbarhet måste vi våga prata om alkoholens påverkan på samhället.

Social hållbarhet

I Sverige far väldigt många personer illa på grund av sitt eget eller andras missbruk eller beroende av alkohol. Vi vet att en mängd sjukskrivningar, våldsbrott, skadegörelser, bilolyckor med dödlig utgång, barns psykiska ohälsa med mera är alkoholrelaterade.

Barn far illa

Enligt Folkhälsomyndigheten växer 17 procent av alla barn upp med missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld i familjen. Det innebär att fler barn i varje skolklass löper större risk än andra barn att själva utveckla missbruk och psykisk ohälsa. Det är också vanligt att skolarbetet och skolresultaten påverkas negativt.

Faktum är att redan under graviditeten och fostertiden leder exponering för alkohol till ett antal neurologiska och beteendemässiga störningar. De negativa effekterna omfattar dödfödsel, missfall, för tidig födsel, låg födelsevikt, försämrad tillväxt under fosterstadiet och en rad livslånga tillstånd som kallas fetala alkohol­spektrumstörningar.

Varannan senior har högt blodtryck

En annan folkhälsofråga är högt blodtryck. Ungefär var femte person i Sverige har högt blodtryck och andelen stiger med ökad ålder. Vid 65-årsåldern har drygt hälften högt blodtryck. Precis som med cancer finns ett tydligt samband mellan högt blodtryck och alkoholkonsumtion.

Folkhälsa – att förebygga cancer

En ny Sifo-undersökning visar att var femte svensk inte känner till att alkohol orsakar cancer, och att ännu färre är informerade om att alkohol, även vid låg konsumtion, ökar cancerrisken, detta trots att dagens forskning tydlig visar att all alkoholkonsumtion ökar cancerrisken.

Psykisk ohälsa

Skadligt bruk eller beroende av alkohol är den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa, inte minst bland unga. Den samlade kunskap som finns om sambandet mellan ungdomars alkoholkonsumtion och psykiska hälsa utgör ett starkt incitament för drogförebyggande och hälso­främjande insatser till ungdomar.

Smakar det så kostar det

Här ovanför har vi lyft ett antal områden som påverkas av alkoholkonsumtionen i samhället. Barn far illa, missbrukare, anhöriga, arbetskamrater och brottsoffer drabbas negativt, men det är också alltid någon som måste betala notan. Ofta är det kommuner och regioner som betalar och som alltså tjänar mest på att våga prata om alkoholens betydelse.

”Våga prata om alkohol!” handlar om att prata med politiker om hur de kan skapa ett bra förebyggande arbete mot alkohol och andra droger i er kommun.