Underlag till samtal med dina lokala politiker

Det finns tre faktorer som spelar större roll än något annat för den totala alkoholkonsumtionen i ett samhälle, pris, tillgänglighet och marknadsföring. Politiska initiativ som bidrar till ökade kostnader, minskad tillgång och minskad marknadsföring av alkohol är nödvändiga för att alkoholrelaterade fosterskador ska minimeras.

 • Vad kan du/ni som lokalpolitiker göra för att påverka ert parti på riksnivå att arbeta för att exempelvis höja alkoholskatten. Skulle ni kunna tänka er att driva frågan om att stärka alkoholmonopolet och begränsa marknadsföringen, för att skydda foster och nyfödda?
Det finns mycket beslutsfattare kan göra på kommunnivå. Här är några exempel på frågor till lokala politiker:
 • Har det gjorts lokala kartläggningar av till exempel: alkoholkonsumtionen i kommunen, skador, förebyggande arbete, samverkan, metoder osv?
 • Hur tänker du/ni kring tillgänglighet, som serveringstillstånd och öppettider?
 • Hur ser kommunens policyarbete ut, i egenskap av stor arbetsgivare. Finns det en alkoholpolicy i all kommunal verksamhet?
 • Hur arbetar kommunen med: tillsyn, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, tillämpning av den allmänna ordningsstadgan, informations- och kommunikationsinsatser av olika slag, tex. till föräldrar
Det är ett gemensamt ansvar för samhället och hälsovården att öka kunskapen om riskerna med alkohol under graviditeten, och ge stöd till gravida kvinnor och deras partner att hantera dessa risker.
 • Vad gör kommunen för att öka kunskapen om riskerna med alkohol under graviditeten? Kan IOGT-NTO vara till hjälp i detta arbete?
 • Vilka aktörer inom vården behöver resurser för att kunna ge stöd till gravida kvinnor och deras partner? Är detta ett prioriterat område för kommunen?
Partnerns konsumtion under graviditeten spelar roll. Bland annat visar rapporten att sannolikheten för att den gravida kvinnan fortsätter att dricka alkohol under graviditeten ökar om partnern dricker alkohol, särskilt om partnern har ett riskbruk eller en hög konsumtion.
 • Vad gör kommunen för att informera partnern om hur dennes/dennas alkoholkonsumtion också påverkar innan, under och efter födseln?
 • Finns det någon lokal instans/verksamhet för att prata om alkohol och jämställdhet i kommunen?
Personer som planerar graviditet, såväl kvinnor som deras partner, kan förbättra sannolikheten att få friska barn genom att undvika eller minimera konsumtion av alkohol innan graviditeten.

 

 • Hur arbetar kommunen för att informera blivande föräldrar om att bådas alkoholkonsumtion innan graviditeten påverkar det ofödda barnets hälsa. Hur kan kommunen säkerställa att denna information sprids i skolor, på ungdomsmottagningar, vårdcentraler, mödravårdscentraler etc.
Ett nationellt kompetenscentrum bör skapas i Sverige, med uppgift att utveckla åtgärder för att minska exponering för alkohol under graviditeten, samla in data om omfattningen av exponering och ge utbildning i screening och behandling.
 • Hur kan du/ni påverka ert parti på riksnivå för att driva denna fråga. Kan IOGT-NTO hjälpa till på något sätt med underlag eller ytterligare fakta?