Så här tycker de politiska partierna

 

SÅ HÄR TYCKER CENTERPARTIET I VÅRDFRÅGAN

Förlossningsvården i Sverige håller hög kvalitet, men det finns utmaningar. Skillnaderna i vilket stöd kvinnor får i samband med förlossning är stora. Det behövs också fler barnmorskor.

Centerpartiet vill

  • satsa på bättre arbetsvillkor och högre löner för barnmorskor
  • satsa på att nyblivna mammor ska få bättre tillgång till stöd efter förlossningen
  • öka jämlikheten i förlossningsvården
En trygg förlossningsvård i hela Sverige

Alla kvinnor ska ha rätt till en trygg förlossning oavsett var i landet man bor. Sverige har en mödravård och förlossningsvård som håller mycket hög kvalitet. Mödra- och spädbarnsdödligheten i landet tillhör en av världens lägsta. Men det finns också stora utmaningar. Det handlar om att många blivande föräldrar känner oro för att behöva åka vidare till annat sjukhus när det är dags att föda. Men även om att förlossningskliniker runt om i landet som lagts ner, vilket har bidragit till att många kvinnor har långt till närmaste BB. Tillgången till vård och stöd som erbjuds nyblivna mammor efter en förlossning, beror också till stor del på var i landet de bor.

Satsa på fler barnmorskor

För att skapa en tryggare och mer tillgänglig förlossningsvård i hela landet behövs fler barnmorskor. Kvinnor ska känna sig trygga i att det finns barnmorskor som har tillräckligt med
tid att ge dem den vård och det stöd som behövs – både under och efter förlossningen. Det handlar både om att utbilda fler barnmorskor och att få fler att vilja stanna kvar i yrket. Därför behövs insatser för att göra det mer lönsamt att utbilda sig till barnmorska och förbättrade villkor inom barnmorskeyrket. Många barnmorskor har en stressig arbetssituation och små möjligheter att göra karriär. Därför behövs fler möjligheter att klättra i karriären och höja sin lön. Centerpartiet vill införa särskilda karriärtjänster för barnmorskor, i likhet med vad som genomförts inom läraryrket. Centerpartiet vill även satsa på att göra det mer lönsamt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig till exempelvis barnmorska. Vi vill därför satsa särskilt på att sjuksköterskor som utbildar sig till specialister ska kunna få lön under tiden, precis som på läkarnas specialistutbildning.

Öka stödet till nyblivna mammor i den nära vården

Att nyblivna mammor ges stöd efter förlossning är viktigt för både mamma och barn. Men trots att det är så vanligt att drabbas av till exempel bristningar eller amningsproblem, är det många kvinnor som inte får den hjälp de behöver. Då många kvinnor har långt till närmsta sjukhus, behöver möjligheterna för mammor att få hjälp i öppenvården öka. Centerpartiet vill satsa på att öka tillgången till eftervård för nyblivna mammor i öppenvården. Det kan till exempel handla om att satsa på fler hembesök från en barnmorska. Det kan också handla om att skapa förutsättningar för fler amningsmottagningar i öppenvården. Idag erbjuds specialiserad amningshjälp nästan alltid i anslutning till en sjukhusklinik. Genom att stärka möjligheterna att få amningshjälp i hemmet eller genom öppenvårdsmottagningar kan också fler mammor – som kanske inte bor nära ett sjukhus – få närmare till hjälp.

En mer jämlik förlossningsvård för kvinnor i hela landet

Skillnaderna både mellan och inom landstingen i vilken vård som erbjuds kvinnor i samband med förlossning är stora. Vissa sjukhus följer alltid upp kvinnans hälsa efteråt, medan andra
aldrig gör det. I en del landsting sker hemgång efter sex timmar, medan det i andra landsting är 2-3 dygn som gäller för en förstföderska. Förlossningsvården måste därför bli mer jämlik.
Det är oacceptabelt att vissa nyblivna mammor inte får tillgång till den vård de behöver bara för att de bor i en viss del av landet. Vi vill därför ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för att skapa förutsättningar för en mer jämlik förlossningsvård. Det måste skapas en större enhetlighet kring vad vården i samband med förlossning ska innehålla. På detta sätt kan alla kvinnor – oavsett var i landet de bor – känna sig mer trygga i att de får bästa möjliga vård och omhändertagande. Läs mer här

SÅ HÄR TYCKER KRISTDEMOKRATERNA I VÅRDFRÅGAN

Berättelserna är många om den vårdkris som Sverige befinner sig i. Utvecklingen måste vända. Det behövs en genomgripande reformering av svensk sjukvård. Vård och omsorg behöver stärkas och förbättras för att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Det ska inte vara skillnad i väntetid och vårdkvalitet beroende på landsting. Vårdgarantin måste uppfyllas. Och vårdköerna måste kortas. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Man ska kunna lita på vården.

Kristdemokraterna föreslår:

 

Statligt ansvar för sjukvården
Det finns idag stora och oförsvarbara skillnader mellan hur olika landsting lyckas leverera en god och kvalitativ vård. Det är oacceptabelt att bostadsorten är avgörande för att få tillgång till de bästa behandlingsmetoderna och för hur stor chansen är att överleva. Vi föreslår att staten får huvudansvar för sjukvården så att alla får tillgång till en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård.

Vårdcentraler och annan primärvård
Den som är sjuk måste kunna få möta en läkare senast nästkommande dag. Därför vill Kristdemokraterna satsa på primärvården. Vårdcentraler och jourläkarmottagningar ska ha öppet kvällar och helger och kunna göra mer saker. På så vis avlastas de nu hårt ansatta akutmottagningarna och väntetiderna där blir kortare. Vi vill ha en trygg vård nära dig.

Vårdserviceteam
Arbetssituationen är pressad för vård- och omsorgspersonal. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor vill ge en mer kvalitativ vård men tidsbrist tvingar dem dessvärre alltför ofta att kompromissa. Vi vill införa så kallade vårdserviceteam som kan avlasta vårdpersonal från de arbetsuppgifter som är viktiga, men som inte kräver en lång vårdutbildning. På så sätt kan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor få mer tid för vård i vården.

Kapa vårdköerna med återinförd kömiljard
Vårdköerna har fördubblats sedan 2014 och antalet patienter som får en operation i tid har sjunkit kraftigt. Långa vårdköer innebär ett stort lidande, långa sjukskrivningar, sjukdomar som förvärras och minskad överlevnadschans. Vi vill kapa vårdköerna genom att bland annat återinföra den kömiljard som vänsterregeringen avskaffade.

Stärkt vårdgaranti
Vi vill skärpa vårdgarantin. Alla ska ha rätt att inom 24 timmar träffa den inom primärvården som kan möta vårdbehovet. Vi vill även införa en yttre tidsgräns på 120 dagar som omfattar hela vårdkedjan. Det innebär att från första kontakt, specialistbedömning, provtagning m.m. till genomförd åtgärd eller operation ska det gå maximalt 120 dagar.

Rädda LSS
LSS är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning. Vänsterregeringen håller nu på att undergräva stödet för några av de som behöver det mest. Sedan hösten 2015 har antalet assistansberättigade minskat med över 1 200 personer. För många trasas livet sönder när de blir av med sin assistans. Fusk måste motverkas kraftfullt och effektivt men vi vill säkra LSS så att de som behöver ersättningen kan leva, inte bara överleva.

Fler vårdplatser
Överbeläggningar leder ofta till att patienter vårdas på fel avdelning. Vi vill införa en vård platsgaranti för att sjukhusen ska klara belastningstoppar och så att alla får plats på rätt vårdavdelning. Vi föreslår att landstingen får en prestationsbaserad ersättning när de klarar målet om maximalt 90% beläggning i genomsnitt varje månad.

Äldreboendegaranti och äldreboendemiljard
Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Samtidigt finns det en stor grupp äldre som känner att de behöver en annan boendeform men som nekas en plats. Biståndsbedömningarna har blivit hårdare. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett äldreboende när och om de så vill. Vi vill dessutom införa en äldreboendemiljard för att få fram fler äldreboendeplatser.

Återinför patientansvarig läkare
Samordningen av vården brister för framför allt tre patientgrupper: de med flera kroniska sjukdomar, de med psykisk ohälsa och de i riskzonen för att utveckla eller förvärra en kronisk sjukdom. Vi vill därför återinföra begreppet patientansvarig läkare – en läkare som är fullt insatt i den enskilda patientens sjukdomsbild och kan planera och koordinera de bästa vårdinsatserna utifrån den enskilda patientens behov. Den kontinuitet och trygghet som denna fasta läkarkontakt kan ge är viktigt framförallt för de patienter som har omfattande, allvarliga eller långvariga vårdbehov.

Krafttag mot psykisk ohälsa bland barn och unga
Den ökade psykisk ohälsa hos barn och unga är alarmerande och ett av vår tids största samhällsproblem. En bred kartläggning och undersökning av orsakerna behövs för att skapa effektiva vårdande och förebyggande åtgärder. Men vi vet redan idag att det är avgörande att i ett tidigare skede fånga upp de barn och unga som mår dåligt. Ofta ser skolan de första signalerna, men saknar resurser för förebyggande och vårdande insatser. Vi vill därför ge landstingen/regionerna ett samlat uppdrag för hela barn- och ungdomshälsovården inklusive elevhälsan. Vi satsar också resurser på att förbättra övergången från BUP till vuxenpsykiatrin.

Ökad trygghet inom hemtjänsten
Många äldre känner otrygghet när det ständigt kommer nya personer från hemtjänsten. En jämförelse mellan kommunerna visar att de äldre får besök av allt från fyra till 26 olika personer från hemtjänsten under en 14-dagarsperiod. Rikssnittet ligger på 15 personer. Vi anser att goda relationer och tillit mellan hemtjäntpersonal och den äldre är en förutsättning för att skapa, trygghet, god livskvalitet och livsglädje. Vi avsätter därför 800 miljoner per år som ska fördelas mellan de utförare som lyckas begränsa antalet personal till max tio under en två-veckorsperiod.

Hemtagningsteam
Samordningen mellan kommuner och landsting brister ofta vid hemgång från sjukhusvistelse vilket leder till ökad oro hos patienten och dess anhöriga. Vi vill införa hemtagningsteam där personal som är känd av patienten närvarar under hela kedjan från planering av hemgången till start av rehabilitering och etablerad kontakt med eventuell hemtjänst och primärvård. Vid hemkomsten säkerställs att det finns mat och läkemedel för de första dagarna. Vi tror att den trygghet och goda omsorg som hemtagningsteamet ger kan minska risken för för upprepad sjukhusvård och mer omfattande omvårdnadsinsatser.
Läs mer på Kristdemokraternas websida.