Att skriva ett medborgarförslag

 

Att skriva ett medborgarförslag är ofta ett underutnyttjat verktyg för att påverka beslutsfattare i kommunen. Det är samtidigt i kommunen de nära besluten fattas, såsom bidrag till föreningar, förutsättningar för skolan eller byggande och den lokala utvecklingen. När du skickar in ett medborgarförslag till din kommun skickas det till kommunfullmäktige, som är det högsta beslutande organet. Därifrån remitteras det till ansvarig nämnd i frågan, som tar fram ett svar och kan välja att bifalla eller avslå förslaget med en motivering. Du behöver alltså inte själv hålla reda på vem som är ansvarig innan du skickar in förslaget.

Gå in på din kommuns hemsida och se vad som gäller för medborgarförslag där du bor. I vissa kommuner kan man fylla i ett formulär direkt på hemsidan, men du har alltid rätt att lämna in ditt förslag via post eller gå själv med det till kommunhuset.

Tänk på att det kan ta flera månader att behandla ditt ärende då det ska passera flera instanser innan det slutligen behandlas i en nämnd. Ofta krävs även en utredning för att komma fram till om det går att genomföra förslaget eller ej. Man måste även se över eventuella kostnader och om det kommer medföra ytterligare kostnader längre fram om förslaget genomförs.

Nedan följer 4 steg för att skriva ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i din hemkommun

1.      Ta fram ditt huvudbudskap – vad är det du vill förändra?

2.     Skriv en motivering med en bakgrund så att mottagaren förstår varför det är viktigt att genomföra ditt förslag

3.     Skriv ditt förslag tydligt i en eller ett par att-satser för nämnden att ta ställning till. Till exempel:

Härmed föreslår jag:

Att kommunen inför en social investeringsfond i syfte att främja långsiktigt hållbart socialt arbete

Att kommunen inför en barn-checklista där barnens förutsättningar tas i beaktande i alla kommunens beslut

Att kommunen anställer en folkhälsosamordnare med fokus på ANDTS-förebyggande arbete

4.     Skriv under med ditt namn, kontaktuppgifter och datum