IOGT-NTO kommenterar:

sölvesborgs kommun bryter mot svensk lag med sin hemleverans av alkohol

I ett yttrande till Länsstyrelsen, meddelar Sölvesborgs kommunstyrelse att man står fast vid sitt beslut att tillåta hemleverans, trots Länsstyrelsens krav att kommunstyrelsen ska respektera svensk lagstiftning och återkalla sitt beslut. IOGT-NTO riktar skarp kritik mot kommunstyrelsens beslut att fortsatt förvränga alkohollagen och understryker behovet av nationella åtgärder för att skydda svensk alkohollagstiftning, demokrati och rättssäkerhet.

Bakgrund

Tidigare i år uppmärksammade IOGT-NTO att hemleverans (även kallat microcatering) infördes i Sölvesborg genom ett delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande, Louise Erixon (SD). Hemleverans innebär att kunder kan beställa hem alkohol i samband med hemkörning från restauranger. Restaurangpersonalen häller upp drycken och lämnar sedan platsen innan alkoholen har konsumerats.

IOGT-NTO har vid ett flertal tillfällen anmärkt att hemleverans strider mot alkohollagen och IOGT-NTO:s medlemmar har bland annat i Malmö begärt laglighetsprövning av liknande beslut. I Sölvesborg valde en medlem att JO-anmäla kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon med anledning av det olagliga beslutet. I anmälan påpekade medlemmen även olämpligheten i att beslutet tagits på delegation vilket, enligt anmälan, underminerade den demokratiska processen i kommunen.

Beslutet av Erixon utreddes av Länsstyrelsen i Blekinge (2021-07-02), som riktade skarp kritik mot kommunen och fastslog att beslutet stred mot alkohollagen.  Länsstyrelsen poängterade att det framgår i alkohollagen att det måste finns en “serveringsansvarig på plats under hela den tid som servering genom catering pågår, det vill säga så länge förtäring av alkohol pågår.” Länsstyrelsen underströk vidare att hemleverans i praktiken innebär att krögare bedriver detaljhandel av alkohol, vilket är förbehållet Systembolaget. Krögare som erbjuder hemleverans riskerar därmed att dömas för olovlig försäljning av alkohol. 

Mot bakgrund av detta krävde Länsstyrelsen att kommunstyrelsen skulle återkalla sitt beslut och återrapportera till Länsstyrelsen innan den 7 september 2021.

Socialdemokraterna i Sölvesborg instämde i Länsstyrelsens kritik och underströk att hemleverans aldrig borde ha godkänts “eftersom att det idag är oförenligt med tillämpningen av alkohollagen”(Socialdemokraterna, i ett förslag i kommunstyrelsen, 2021-08-31).

Länsstyrelsens kritik har dock fallit på döva öron vad gäller samstyret, med Louise Erixon (SD) i spetsen. I sin återkoppling till Länsstyrelsen meddelar man att kommunstyrelsen står fast vid sitt beslut att tillåta hemleverans av alkohol och att man inte håller med Länsstyrelsens bedömning att hemleverans strider mot alkohollagen.

Kommentar från IOGT-NTO

IOGT-NTO instämmer i Länsstyrelsens kritik av Sölvesborg kommun –kommunstyrelsens beslut bryter mot alkohollagen. 

Sölvesborg är en av en handfull kommuner som, i strid med alkohollagen, ändrat definitionen av termen “serveringstid”. Enligt alkohollagen är serveringstiden avslutad när drycken är konsumerad – inte när drycken är upphälld. Detta har bekräftats av ett flertal alkoholhandläggare, länsstyrelser samt Folkhälsomyndigheten.

Det är mycket allvarligt att kommunstyrelsen, och dess ordförande Louise Erixon, väljer att fortsatt underminera svensk lagstiftning. Vidare utsätter kommunstyrelsen dessutom kommunens krögare för straffrättsliga och ekonomiska risker genom att uppmuntra till hemleverans, vilket utgör olovlig försäljning av alkohol. Krögare och serveringspersonal som förlitar sig på kommunstyrelsens förvrängning av begreppet serveringstid riskerar att dömas för brott mot alkohollagen samt att förlora sina alkoholtillstånd. Kommunstyrelsen spelar därmed ett högt och ansvarslöst spel, där man sätter kortsiktiga politiska vinster framför medborgarnas rättstrygghet. 

Därtill är det häpnadsväckande att hemleverans införts genom ett delegationsbeslut, det vill säga genom en process som förhindrat andra partier att kommentera eller motsätta sig förslaget, något som Socialdemokraterna kritiserat i kommunstyrelsen. Det har även gjort det svårare för medborgare att få insyn i och överklaga beslutet, eftersom beslutet varken tagits i en nämnd eller kommunicerats på kommunens anslagstavla. Frågan har därmed starkt underminerat demokratiska processer i Sölvesborgs kommun.  

Situationen i Sölvesborg belyser behovet av åtgärder på nationell nivå för att förhindra kommuners underminering av svensk alkohollagstiftning.

IOGT-NTO vill se två lösningar: Ett förtydligande av begreppet serveringstid och mer effektiva sanktionsåtgärder för länsstyrelser.

  • Begreppet serveringstid bör förtydligas i alkohollagen. Detta för att helt förhindra lokala förvrängningar av begreppet av den typen som skett i Sölvesborg. Den väletablerade tolkningen av serveringstid – dvs att serveringstiden pågår ända tills drycken är konsumerad – bör därmed skrivas ut i alkohollagen, så att försöken att underminera alkohollagen och dess syfte stoppas.
  • Länsstyrelsernas sanktionsmöjligheter måste stärkas. Hemleveransfrågan belyser ett grundläggande problem – länsstyrelserna saknar effektiva sanktionsåtgärder gentemot kommuner som bryter mot alkohollagen. Sölvesborgs kommun valde att ignorera Länsstyrelsens allvarliga kritik. Därför understryker IOGT-NTO vikten av att länsstyrelserna ges verktyg för att bedriva effektiv tillsyn av kommunerna, så att svensk alkohollagstiftning, demokrati och rättssäkerhet kan upprätthållas.

Läs mer:

Nyhetsreportage från Sveriges radio om länsstyrelsens kritik

Nyhetsartikel om Socialdemokraternas ställning i frågan