Hemleverans av alkohol från restaurang – olagligt

Samtidigt som världen erfar en av de värsta globala kriserna i modern tid anser vissa aktörer att detta är läge att urholka den svenska alkoholpolitiken. Röster hörs för gårdsförsäljning, lägre pris på alkohol och nu senast – att restauranger ska få leverera alkohol till folks hem. Vi vet att gårdsförsäljning är ett sätt att underminera och slutligen avskaffa Systembolaget. Vi vet också att lägre pris på alkohol ökar konsumtionen och går emot WHO:s rekommendationer för minskade alkoholskador i en nation. Men hur är det med den sista – att tillåta restauranger leverera alkohol hem till folk?

Bakgrunden

Innan vi ger oss in på de tekniska bitarna så ska vi titta på hur den här frågan överhuvudtaget uppstod. Det började med att en lokal krögare i Växjö kommun föreslog och säger sig fått ok från Kommunen att leverera alkohol direkt hem till kunder tillsammans med mat för avlämning. Någonting som de har valt att kalla för ”microcatering”. Ansvarigt Kommunalråd menar att de har utgått från gällande lagstiftning för catering och därmed inte brutit mot någon lag.

Lagstiftningen

Kikar man på vad förarbetena till alkohollagen säger om catering framstår dock en annan bild:

Vid catering måste, på samma sätt som gäller vid all annan form av servering av alkoholdrycker till slutna sällskap eller till allmänheten, serveringspersonal eller i vart fall serveringsansvarig person finnas närvarande under serveringstiden” 

Bestämmelsen finns till för att serveringstillståndets regler ska kunna följas och det ska finnas en tydlig skiljelinje mellan servering (krogar och restauranger) med särskilda krav på uppsikt och ansvar och detaljhandel med alkohol som är reserverad för Systembolaget och som sker utan vinstintresse

Att göra som restaurangen i Växjö säger sig göra – hälla upp alkohol vid dörren och sen åka vidare – är alltså inte lagligt på samma sätt som det inte går att köpa alkohol på restaurang och ta med den utanför serveringsområdet. Även i Nacka kommun har de tagit efter Växjös exempel och meddelat att de tillåter hemleverans av alkohol från restaurang. När Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten granskat frågan har de varit tydliga med att detta bryter mot alkohollagen och riktat skarp kritik mot bland annat Växjö kommun.

Det krävs att tillståndshavaren eller serveringsansvarig person har tillsyn över serveringen och är närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden så att serveringspersonalen ska kunna kontrollera vilka gäster som får tillgång till alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat och kunna se om olägenheter uppstår” – Länsstyrelsen i Kronoberg

Det är viktigt att också se frågan i sammanhanget av den kris vi befinner oss i där Världshälsoorganisationen uttryckligen rekommenderar att

Existerande lagar och regler för att minska skadan som alkohol åsamkar och skydda hälsa, såsom begränsad tillgång på alkohol, bör upprätthållas eller till och med stärkas under Covid-19 pandemin och akuta situationer; medan varje form av lättnad av regler och tillsyn bör undvikas.”[2] – Världshälsoorganisaitonen WHO

Vad har IOGT-NTO gjort i denna fråga?
 • IOGT-NTO reagerade tidigt på de olika försöken att underminera alkoholpolitiken. Bland annat har vi skrivit en replik till DN debatt
 • Vi har även skickat ut lokala pressmeddelanden i både Växjö och Nacka.
 • IOGT-NTO medlemmar runtom i landet har överklagat lokala beslut att införa privat hemleverans av alkohol. Överklagandena grundar sig i att besluten att begränsa begreppet serveringstid vid catering till leverans eller upphällning av alkoholdryck bryter mot den av riksdagen beslutade alkohollagen och därför inte är något en kommunen kan besluta om. Eftersom dylika beslut kan få en rad konsekvenser för folkhälsa och tillsyn samt riskerar alkoholtillståndet för de krögare och restauranger som uppfattar det som att nationell alkohollag inte behöver följas har kommunala beslut som överklagats begärts frysta till dess att domstolen hinner granska fallet. Mer om den anmälan som skickats in i Malmö samt anmälningsdokument går att hitta här.
Argumenten och forskningen

Det har florerat en hel del argument kring varför hemleverans skulle vara bra för, ja allt möjligt verkar det som, men särskilt: en kontrollerad alkoholkonsumtion, ökning i intäkter för restaurangerna och inte minst för möjligheten att bryta upp en stelbent alkohollag. Ingen av argumenten håller hela vägen.

”Det är bättre att folk köper alkohol från kunnig personal med serveringstillstånd än av Systembolaget, restaurangerna har ju utbildning och ser till att serveringen sker på ett ansvarigt sätt.”

Cateringtillståndets regler kräver att serveringspersonal närvarar under hela serveringstiden. Att serveringspersonalen, som nu sker i Växjö, lämnar efter att ha hällt upp alkoholen omöjliggör att försäkra att tillståndets regler efterföljs. Hur kan restaurangen ha koll på att sällskapet fortsatt är slutet eller att alkoholen inte konsumeras av minderåriga efter att serveringspersonalen lämnat? Att restaurangen i Växjö dessutom häller upp alkohol vi dörren gör det omöjligt att kontrollera vilka som befinner sig i sällskapet ens från början. Forskning från Nederländerna, Australien och USA visar att ålderskontrollen vid hemleverans av alkohol tenderar att vara väldigt låg.

”Alkoholen är en viktig del av restaurangnäringens intäkter, hemleverans av alkohol kan rädda en näring i djup kris.”

För vissa företag inom krog- och restaurangnäringen är alkoholen en stor intäktskälla. För många av dessa skulle hemleverans omöjligt kunna ersätta intäkterna då affärsmodellen är just alkoholkonsumtion på lokal. Den lilla grupp aktörer som lyckas pressa priset på hemlevererad alkohol kan säkert tjäna pengar men för den stora majoriteten seriösa aktörer vore intäkterna från hemleverans en droppe i havet i dagens situation. Potentiella intäkter från alkohol verkar ännu mindre om man jämför med de miljardstöd regeringen för tillfället satsar på restaurangnäringen i form av hyresstöd, nedsatta arbetsgivaravgifter och möjlighet till statligt subventionerad permittering. Fördelen är att dessa stöd till restaurangnäringen inte följs av ökade alkoholskadorna och det högre tryck på sjukvården och polisen som ökad alkoholförsäljning skulle skapa.

“Hembeställning från restaurangen i Växjö är så dyr att ingen kommer ha råd att dricka sig full på deras hemleverans.”

Det går inte att begränsa en förändring till en enskild restaurang. Branschrepresentanter erkänner själva att priset på alkohol skulle justeras nedåt om hemleverans tilläts brett då kostnaderna för hemleverans är lägre än vid bordsservering och vissa aktörer kommer rikta in sig på budgetalkohol. Restaurangnäringen domineras av seriösa aktörer, men har också problem med näringslivskriminalitet, arbetslivsbrott och alkoholbrott. Att öppna upp för alkoholleverans vore att oproportionerligt gynna dessa oseriösa aktörer som vill och kan lägga energi på att maximera alkoholförsäljningen. Förlorarna blir seriösa restaurangägare och framförallt alla de barn i familjer där alkoholen redan tar en alltför stor roll.

“Hemleverans av alkohol är idag möjligt inom ramen för cateringlagstiftningen och alla restauranger och kommuner kan tillåta det redan idag.”

Förarbetena till alkohollagen är tydliga: vid catering av alkohol gäller samma regler som för ”all annan form av servering”. Precis som att det inte är tillåtet att köpa en öl på en krog och sen ta med den hem, är det inte tillåtet för restauranger att hälla upp alkohol vid catering och sedan lämna. Det var också därför Länsstyrelserna i Kronoberg och Stockholm öppnade tillsynsärenden mot Kommunerna i fråga.

“Alkohollagen är stelbent och skyddar inte längre de som faktiskt behöver stöd”

Alkohollagen ställer höga krav på de restauranger och krogar som får sälja alkohol. Det gör att den stora majoriteten med serveringstillstånd är seriösa aktörer med utbildning kring alkoholservering. Trots det, dras branschen med problem och många alkoholtillstånd återkallas varje år efter brott. Att lätta på alkohollagens bestämmelser skulle därför särskilt gynna de oseriösa aktörer som redan idag tar sig friheter med serveringstillståndet. Det faktum att hemleverans av alkohol sker i folks hem och inte i en avgränsad lokal försvårar Kommunens kontroll av serveringen. Det är något som med all sannolikhet skulle uppskattas av de som redan idag missbrukar sitt serveringstillstånd. Lönsamma grupper att sälja till för oseriösa aktörer inkluderar särskilt unga och de med missbruksproblematik, alltså de som alkohollagen särskilt finns till för att skydda.

“Men Systembolaget har ju hemleverans av alkohol “

Det är stor skillnad mellan Systembolagets möjlighet till internetbeställning och frågan om hemleverans av alkohol från de tusentals aktörer runtom i Sverige med serverings- eller cateringtillstånd för alkohol. Systembolagets försäljning sker utan vinstintresse och har förhållandevis lång leveranstid. Jämförelsen haltar därför som argument för att öppna för hemleverans av alkohol från alla Sveriges tusentals restauranger och krogar.

“Antalet butiker som säljer alkohol spelar väl ingen roll för konsumtionen så vad gör det om även restauranger får leverera alkohol”

Det finns många belägg för att antalet försäljningsställen av alkohol är förknippat med konsumtion och skador. De flesta studier visar att det finns ett samband mellan antalet försäljningsställen för alkohol och våld, inklusive mord, rån, misshandel, partnervåld, sexuellt våld och våld mot barn. När detaljhandelsmonopolet avskaffades i delstaten Washington i nordvästra USA ökade antalet butiker som sålde alkohol. En studie jämförde effekten på våld i olika stadsdelar (”census blocks”) i Seattle och fann att för varje ny detaljhandelsbutik inom ett område ökade grov misshandel med åtta procent och annan misshandel med sex procent.[3] För varje nytt serveringsställe ökade både grov misshandel och annan misshandel med fem procent. En analys av förändringar av antalet serveringsställen för alkohol i Norge från 1960 till 1995 fann ett signifikant samband mellan antalet serveringsställen och polisrapporterade våldsbrott.[4] Det är också viktigt att göra skillnad mellan alkoholförsäljning med vinstintresse och den detaljhandel med alkohol vi tillåter från Systembolaget som sker utan egen ekonomisk vinning som motiv.

Vad är erfarenheterna från andra länder?

Flera länder i världen tillåter olika former av hemleverans av alkohol och det finns goda forskningsbelägg för att detta har negativa effekter på hälsa och välmående, inte minst genom att ålderskontrollen för unga inte genomförs. Erfarenheterna pekar också på att alkoholinköp genom hemleverans är särskilt populärt hos personer med en riskfylld alkoholkonsumtion. Från USA, där flera stater nyligen lättat på reglerna kring hemleverans av alkohol, noterar Washington Post att ”Uberförare har levererat cocktails och mimosas utan att kolla ID, och i vissa fall lämnat alkohol utanför dörren utan att ens ha sett kunden.”[5]

Läs mer:

 • Yvette Mojica-Perez, Sarah Callinan & Michael Livingston, Alcohol Home Delivery Services: An Investigation Of Use And Risk, November 2019, FARE, Australien
 • IAS, Majority of web alcohol purchases fail age check tests, http://www.ias.org.uk/What-we-do/Alcohol-Alert/January-2016/Majority-ofweb-alcohol-purchases-fail-age-check-tests.aspx On your doorstep: Underage access to alcohol via home delivery services. Alcohol Concern, Cardiff, June 2013
 • Fletcher LA, Toomey TL, Wagenaar AC, Short B, Willenbring ML. Alcohol home delivery services: a source of alcohol for underage drinkers. J Stud Alcohol.2000 Jan;61(1):81-4. 1
 • Tabb, L.P., Ballester, L., Grubesic, T.H. (2016). The spatio-temporal relationship between alcohol outlets and violence before and after privatization: A natural experiment, Seattle, Wa 2010–2013. Spat Spatiotemporal Epidemiol. 2016 Nov;19:115–124. 2
 • Norström, T. (2000). Outlet density and criminal violence in Norway, 1960–1995. J Stud Alcohol. 2000 Nov;61(6):907–11.
 • Van Hoof, J. J., Van Den Wildenberg, E., & De Bruijn, D. (2014). Compliance with legal age restrictions on adolescent alcohol sales for alcohol home delivery services (AHDS). Journal of child & adolescent substance abuse, 23(6), 359-361.
 • Williams RS, Ribisl KM. Internet alcohol sales to minors. Arch PediatrAdolesc Med. 2012 Sep 1;166(9):808-13. 2019 Annual alcohol poll: Attitudes and behaviours, FARE, Australien
 • Colbert S, Thornton L, Richmond R. Content analysis of websites selling alcohol online in Australia. Drug Alcohol Rev. 2020 Feb;39(2):162-169.
 • Williams RS, Schmidt A. The sales and marketing practices of English-language internet alcohol vendors. Addiction. 2014 Mar;109(3):432-9.
 • Gosselt JF, StrumpT, Van Hoof J. Adolescents’ experiences and perceived (dis)advantages of the three main outlet types for alcohol purchases. J Health Psychol. 2016 Dec;21(12):3016-3025.
 • Fletcher LA, Nugent SM, Ahern SM, Willenbring ML. The use of alcohol home delivery services by male problem drinkers: a preliminary report. J Subst Abuse. 1996;8(2):251-61.

[2] http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown
[3] Tabb, L.P., Ballester, L., Grubesic, T.H. (2016). The spatio-temporal relationship between alcohol outlets and violence before and after privatization: A natural experiment, Seattle, Wa 2010–2013. Spat Spatiotemporal Epidemiol. 2016 Nov;19:115–124.
[4] Norström, T. (2000). Outlet density and criminal violence in Norway, 1960–1995. J Stud Alcohol. 2000 Nov;61(6):907–11.
[5] https://www.washingtonpost.com/technology/2020/04/21/uber-eats-cocktails-coronavirus/