IOGT-NTO kommenterar:

Regeringens budgetproposition 2022

Den 20 sep 2021 släppte regeringen sin budgetproposition för 2022. Trots vissa positiva besked anser IOGT-NTO att budgeten saknar viktiga folkhälsosatsningar och är inte tillräckligt ambitiös utifrån ett alkohol- och drogperspektiv. IOGT-NTO vill se en budget som tar alkoholens negativa inverkan på samhället på allvar. 

Otillräcklig höjning av alkoholskatten

IOGT-NTO menar att regeringens föreslagna höjning är blygsam, otillräcklig och inte tar alkoholens kostnader på allvar.

En studie från Ramboll visar att kostnader för alkoholkonsumtionen i Sverige uppgår till 101 miljarder kronor per år. Vidare beräknar OECD att alkoholens skadeverkningar i Sverige orsakar en försämrad ekonomisk utveckling med 2 procent av BNP per år. Alkohol har med andra ord en stor inverkan på samhällsekonomin.

Mot bakgrund av detta framhåller IOGT-NTO att alkoholskatten behöver höjas så att priset på alkohol åtminstone ökar i förhållande till inflation och inkomst. IOGT-NTO menar vidare att alkoholskatten även borde höjas utöver höjningar kopplade till inflation och inkomst då alkoholens pris är ett av de viktigaste verktygen för att minska alkoholkonsumtionen. Ökat pris leder till minskad konsumtion, vilket i sin tur leder till minskade skador liksom samhällskostnader.

“Höjd alkoholskatt skulle bidra till ökad sysselsättning, livskraftiga företag och ett mer hälsosamt Sverige” säger Lucas Nilsson, Förbundsordförande IOGT-NTO

Lucas Nilsson, Förbundsordförande IOGT-NTO
Foto: Linda Håkansson

Fortsatt låg budget för ANDTS-området

IOGT-NTO anser att regeringens satsning på ANDTS-området (alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar) brister. Likt tidigare år är anslaget för lågt för att kunna bedriva ett effektivt arbete på området och det visar återigen att frågan har en låg prioritet hos regeringen, trots att regeringen påpekat att ANDTS-frågan är viktig för folkhälsan.

Om regeringen menar allvar med att vilja skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i samhället och samtidigt förbättra folkhälsan behöver anslaget på ANDTS-området höjas betydligt”, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO.

IOGT-NTO vill se ett stärkt politisk arbete inom ANDTS-området med en tydlig nationell styrning, samordning och uppföljning, bl.a. genom återinförandet av ett ANDTS-råd under socialministern, ett etablerande av ett särskilt samordnande ANDTS-kansli på regeringskansliet och ett ANDTS-kompetenscenter med ansvar för framtagning och spridning av metoder för förebyggande arbete.

 

Alkohol och våld

IOGT-NTO välkomnar regeringens dubblering av anslaget till ideella organisationer som bl.a. arbetar med mäns våld mot kvinnor. IOGT-NTO beklagar dock att regeringen inte satsar tillräckligt på åtgärder som minskar alkoholkonsumtionen, inte minst mot bakgrunden att alkohol utgör en viktig bidragande faktor till våld i samhället.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. Att kartlägga orsaker till mäns våld mot kvinnor är komplext, eftersom det ofta uppstår genom ett samspel mellan olika faktorer. Det är dock viktigt att belysa alkoholens roll som en viktig bidragande orsak till mäns våld mot kvinnor, inte minst eftersom alkoholkonsumtionen kan minskas genom förebyggande insatser. WHO har bland annat konstaterat att politiska åtgärder mot alkohol är bland de mest effektiva för att förebygga våld.

Det står tydligt i budgetpropositionen att “den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska de medicinska och sociala skadorna av alkohol.” För att regeringens arbete mot alkoholrelaterade våld i stort, och mäns våld mot kvinnor specifikt, ska anses trovärdiga och effektiva krävs ett bredare grepp än tidigare, förankrat i forskningen, vilket både inkluderar riktade åtgärder för att förebygga alkoholrelaterad våld, samt åtgärder som minskar alkoholkonsumtionen, t.ex. genom kraftiga höjningar av alkoholskatten.

 

Gårdsförsäljning och en restriktiv alkohollagstiftning är oförenliga

I budgetpropositionen 2021 hävdar regeringen att man vill bibehålla en restriktiv alkohollagstiftning och värna om Systembolaget som en hörnsten i den svenska alkoholpolitiken. Om regeringen menar allvar med detta måste man motsätta sig förslaget om införandet av gårdsförsäljning.

Gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle öppna upp för detaljhandel av privata, vinstdrivande aktörer, vilket innebär ett tydligt avsteg från den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Därtill är gårdsförsäljning även oförenligt med EU-rätten eftersom det diskriminerar mot utländska producenter.

Gårdsförsäljning skulle innebära att Systembolagets monopol avskaffas i praktiken och att dess EU-rättsliga undantag starkt urvattnas; detta har bekräftats av tidigare svenska utredningar, samt en norsk rättsutredning. Införandet av gårdsförsäljning skulle därmed ha ödesdigra konsekvenser för folkhälsan och samhället i övrigt.

”Gårdsförsäljning och en restriktiv alkohollagstiftning som värnar om folkhälsan är inte förenliga – regeringen måste välja”, avslutar Lucas Nilsson.

Läs mer

Artikel i Accent om IOGT-NTO:s kommentar på budgetpropositionen

Artikel på Drugsnews.se om budgetpropositionen

Budgetpropositionen 2022 (BP 2022)

 Uttalande från ett flertal organisationer aktiva på ANDTS-området