Täta samband mellan alkoholkonsumtion och våldsutveckling

 

Våld är en komplex fråga och orsakerna till att en människa begår en våldshandling är många. IOGT-NTO belyser kopplingen mellan alkohol och våld i den årliga rapporten Alkoholen och samhället.

 

Kunskapen om att det finns en stark koppling mellan totalkonsumtion av alkohol och våld har funnits länge och rapporten stärker den bilden. Den visar också att en minskning av konsumtionen leder till en minskning av våldet och den kunskapen är viktig i det förebyggande arbetet,

Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

 

Alkoholen och samhället tas fram av en internationell forskargrupp med framstående alkoholforskare. Den publiceras i ett samarbete mellan Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO.

— Det är viktigt att nå ut med information om alkoholkonsumtionens skadliga effekter på individ och samhälle och lyfta fram den forskning som finns inom området. Det berör oss alla. Genom ökad kunskap kan vi verka för förbättrad hälsa och sjukvård, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Claudia Fahlke, föreståndare för CERA menar att kombinationen alkohol och våld kostar samhället mycket lidande.

— Här måste det förebyggande arbetet intensifieras, och det görs bäst genom att vi agerar på bred front i samverkan. Det handlar om att lyfta frågan på olika arenor och tydliggöra det täta förhållandet som finns mellan alkohol och våld. Årets rapport fyller här en viktig funktion, säger Claudia Fahlke, föreståndare för CERA.

Ladda ner rapporten alkohol och våld