Skärpta regler mot e-handel av alkohol

Inköp av alkohol på internet från utlandet har ökat kraftigt de senaste åren – sett ur en tioårsperiod har internethandelns andel gått från 0,2 % till 1,3 % av totalkonsumtionen. En dom i EU-domstolen och Finska högsta domstolen ger nu EU-länder rätt att agera mot näthandeln.

Orsakerna till ökningen är bland annat att antalet näthandlare ökat medan nationell lagstiftning inte följt efter.

”Det vi har sett under senare år är att kommersiella aktörer flyttat fram positionerna med aggressiv reklam och försäljningstaktik samt att de fortsätter tänja gränserna för hur de kan kringgå dagens lagstiftning. Det är oroväckande och kräver att politiken agerar”, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef för IOGT-NTO.

Ett sätt att komma åt problemet är att reglera distanshandeln med alkohol – något EU-domstolen och finska högsta domstolen nyligen konstaterade att EU-länder får göra. Ett förslag att reglera distanshandeln med hänsyn till Systembolagets ensamrätt är utrett och ligger nu på regeringens bord.

”Att vi idag har aktörer inom detaljhandeln som använder lockpriser, uppsökande reklam och säljer direkt till slutkonsument är oacceptabelt. Gång på gång ser vi exempel på hur dessa aktörers ekonomiska egenintresse står i direkt strid med grundläggande delar av den svenska alkoholpolitiken. Människors hälsa och svensk sjukvård måste prioriteras framför utländska alkoholförsäljares egenintresse, avslutar Irma Kilim.

*Siffrorna kommer från CAN:s monitormätningar bland svenskarnas alkoholvanor och anskaffningssätt under åren 2001-2017. I den internethandel som mäts i Monitormätningarna ingår inte Systembolagets försäljning via internet.