IOGT-NTO kommenterar:

Kraftigt minskad alkoholkonsumtion de senaste tio åren

Centralförbundet Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) släppte 15 september slutgiltiga siffror för alkoholkonsumtionen 2019. Sifforna visar att alkoholkonsumtionen minskade med två procent jämfört med 2018 och nio procent sedan 2010. Den största minskningen har uppmätts i inköpskanalerna resandeinförsel, smuggling och folkölsförsäljning.

Sedan 2010 har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat kraftig från 9,5 liter till 8,67 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Utvecklingen är mycket positiv, inte minst sett till våld och brottslighet. I en forskarrapport om alkohol och våld, utgiven av IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, forskningscentret CERA vid Göteborgs Universitet och Stiftelsen Ansvar för Framtiden förklaras sambandet mellan alkohol och misshandel. Där visas hur ökad alkoholkonsumtion med en liter är kopplat till en ökning av misshandelsfallen med sju procent. Sett till de sifforna är den minskande svenska alkoholkonsumtionen mycket positiva nyheter för väldigt många människor.

I europeisk kontext är svensk alkoholkonsumtion fortfarande låg. Det beror inte minst på den svenska alkoholpolitiken som fortfarande ligger i det främsta ledet i Europa. Samtidigt finns det tydliga tecken på att svensk alkoholpolitik börjar halka efter våra grannländer. Irland, Estland, Litauen och Skottland har på senare år infört regler som i många fall är mer ambitiösa än de svenska. Det handlar om reklamförbudminimipriser och cancerinformation på alkoholförpackningar. Samtidigt har svenska alkoholpriser utvecklats långsammare än i Sveriges grannländer, inte minst Danmark och Tyskland.

Vill vi vara säkra på att den positiva trenden fortsätter krävs mer än förhoppningar och tur, det krävs en ambitionshöjning i den svenska alkoholpolitiken. Det handlar om att stärka upp de fogar som knakar, och inte minst inspireras av våra grannländer att ta nya steg framåt genom minimipriser, reklamförbud och varningsmärkning på alkoholförpackningar säger Irma Kilim, Drogpolitisk Chef på IOGT-NTO

Kraftigt minskad gränshandel och smuggling är det som tydligast bidragit till den sänkta alkoholkonsumtionen de senaste tio åren. IOGT-NTO noterar de mycket positiva insatser av svenska myndigheter på detta fält. Bland annat det särskilda uppdraget 2015-2017 till Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polismyndigheten att bekämpa storskalig alkoholsmuggling genom ”spritbussar” samt utökat lokalt arbete mot illegal alkoholförsäljning och alkoholkonsumtion bland unga.

För att behålla den positiva nedgången av gränshandel och smuggling är det avgörande att nationella och lokala beslutsfattare fortsätter att prioritera frågan. De senaste årens erfarenheter ska ses som ett kvitto på att riktade åtgärder fungerar, fortsätter Irma Kilim.

På EU-nivå har på senare år debatten kring smuggling och gränshandel vaknat till liv. Detta allteftersom fler medlemsstater börjar märka av problemen med dagens EU-regler på fältet. De förändrade förutsättningarna på EU-nivå öppnar upp en rad möjligheter för Sverige.

Idag finns en unik möjlighet att stärka grundförutsättningarna för alla de som arbetar mot alkoholsmuggling. Sverige har sedan ett år tillbaka möjlighet att nationellt stärka upp skattereglerna vid gränshandel med alkohol. Samtidigt rör sig också frågan på EU-nivå och Sverige har även där en viktig roll att spela tillsammans med likasinnade länder, säger Kalle Dramstad, Politisk Rådgivare med ansvar för IOGT-NTO:s Brysselkontor

Läs mer om gränshandel här