ANDTs

SkuggStrategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitik

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Syftet är att påverka den kommande nationella ANDT-strategin och därmed också stärka den svenska ANDTS-politiken så att färre människor far illa.

Ladda ner skuggstrategin

En gemensam skuggstrategi

Skuggstrategins övergripande mål utgår från visionen om ett samhälle där människor växer och utvecklas utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narko­tika, dopning, tobak eller spel om pengar och formuleras som följande: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskad alkohol- och tobakskonsumtion och minskat spelande om pengar.

Skuggstrategin består av 5 kapitel och redogör för alla 5 områden, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
 • Kapitel 1 är en inledning till Skuggstrategin och består av bakgrund, definitioner och disposition
 • Kapitel 2: ANDTS-politikens inriktning
 • Kapitel 3: ANDTS-konsumtion och skador i Sverige
 • Kapitel 4: Hur ANDTS-arbetet ska styras och organiseras
 • Kapitel 5: Förslag på insatser

I nuläget har 28 ideella organisationer ställt sig bakom Skuggstrategin, men fler organisationer är välkomna.

Strategin har utarbetats av en expertgrupp som har bestått av:
 • Håkan Leifman: huvudförfattare, forskare, tidigare direktör för CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)
 • Per Leimar: expert på alkoholfrågan, jobbar idag som politisk sekreterare på IOGT-NTO, har tidigare jobbat på Systembolaget som utredare och ansvarig för kontakter med alkoholforskningen
 • Gunborg Brännström: expert på prevention och vård vid missbruk och beroende, tidigare projektchef på SKL och utvecklingschef i Alkoholkommittén
 • Marie Montin: tidigare jobbat som nationell samordnare för Länsstyrelsernas ANDT-arbete, expert på lokalt preventivt arbete
 • Göran Boëthius: pensionerad lungläkare, opinionsbildare på Tobaksfakta
 • Linda Nilsson: expert på frågor rörande narkotika samt missbruk- och beroendevård, fd. Generalsekreterare WFAD, numera styrelseledamot
 • Irma Kilim: projektledare, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, tidigare jobbat med politisk påverkan på EU-nivå samt som samordnare på CAN
Vad är ANDTS-strategi för något?

ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar. I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin som avser perioden 2016-2020.

Vad är en skuggstrategi?

En skuggstrategi  för ANDTS, är ett förslag på nationell strategi för det samlade arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Ladda ner skuggstrategin