De flesta medlemmar är nyfikna på en utredning om nykterhetsrörelsens framtida organisationsform. Det framgår av den medlemsenkät som är en av bilagorna till förslaget om utredning av IOGT-NTO rörelsens organisationsform. Merparten ser också bättre möjligheter att samverka och bli en stark nykterhetsrörelse, medan oron främst rör framtida finansiering och det egna förbundets identitet.

 Under våren har – förutom dialogmöten med medlemmar och personal – också en medlemsenkät genomförts för att samla in underlag för förslaget om en utredning om nykterhetsrörelsens framtida organisation. Den ingår som en bilaga i det förslag som nu läggs fram till kongresser och förbundsmöte. Vid sammanställningen kan man konstatera att det som framkommer i enkäten också har beaktats i det förslag som nu ligger.

Vi har ju haft löpande dialog med nyckelpersoner om upplägget, och det känns skönt att det vi jobbat fram också överensstämmer med det som medlemmarna efterfrågar, säger projektledare Anna Bergkvist.

Förutom nyfiken, svarade många att de kände sig öppensinnade, förväntansfulla och optimistiska inför utredningen. Många ser också möjligheten att bättre kunna ta till vara kompetensen som finns och att bli en vassare röst utåt. “Samnyttja ekonomiska resurser” och att “slippa konkurrera med varandra och dubbelarbete inom rörelsen”, är två av de frisvar som skickats med.

Men medlemmarna ser också utmaningar. Framför allt uttrycks en oro för att förlora bidrag och finansiering kopplad till specifik verksamhet. Många är också oroliga för att det egna förbundets identitet och verksamheter ska försvinna. Dessutom oroar sig en del för att vissa grupper kommer att tappa sitt demokratiska inflytande och att processen splittrar rörelsen.
“Hur ska vi komma överens om fördelningen av de pengar vi har”, undrar någon, “statsbidragen riskerar att sänkas om det blir en organisation”, konstaterar en annan och “risk att medlemsinflytandet minskar, det blir mer toppstyrning och mindre medlemsfokus”, befarar en tredje.

Det är väldigt kloka funderingar, som vi måste diskutera vidare. Därför har vi också tagit med dem i beslutsunderlaget till kongresser och förbundsmöte, säger Annas Bergkvist.

Bland de verksamheter och aktiviteter som medlemmarna tycker är viktigast att nykterhetsrörelsen driver framöver nämns i fallande ordning: barnverksamhet, bildning och kurser, lägerverksamhet samt såväl ungdoms- som vuxenverksamhet.

Läs alla bilagor till förslaget  HÄR

  • Beslutsträd och tidplan
  • Sammanställning av resultat från dialogmöten
  • Sammanställning av resultat av enkät
  • Sammanställning av resultat från djupintervjuer
  • Nuläge inom dagens organisationer

Själva förslaget är publicerat sedan innan och finns att läsa HÄR.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM HELA PROCESSEN