Aktuella frågor inför kongressen 2023

Under kongressen 2023 kommer fokus vara på uppdraget att utreda IOGT-NTO:s namn och vision, och på processen med arbetet för en ny gemensam nykterhetsorganisation.

Här på sidan hittar du information om processen kring de båda frågorna. Du hittar också alla handlingar till årets kongress.

En ny gemensam nykterhetsorganisation

Ja från IOGT-NTO, Junis och UNF:s kongresser till förslaget om organisationsöversyn

Tre av fyra nykterhetsförbund har sagt ja till en översyn av organisationen. IOGT-NTO:s, Junis och UNF:s kongresser vill gå vidare med ett projekt för att se över hur man bäst organiserar nykterhetsrörelsen framöver.
NSF:s beslut kommer i samband med deras förbundsmöte i slutet av oktober.

Det första steget mot en starkare och modernare nykterhetsrörelse är taget. I helgen beslutade tre av fyra förbund att de vill gå vidare med en översyn. Det innebär att det finns förutsättningar för att inleda fas två i det projekt som under våren har fokuserat på att inventera förutsättningarna och ta fram direktiv för en sådan översyn.

Det är givetvis glädjande att vi nu har kommit så här långt i processen och att förbunden ställer sig positiva, säger Mona Örjes, ordförande Junis.

Omvärlden förändras och kommer att påverka rörelsen på ett eller annat sätt. Genom att agera snabbt, finns större möjlighet att styra på vilket sätt. Förhoppningen är en starkare nykterhetsrörelse, som kan lägga mer tid och resurser på själva verksamheten.

Tillsammans har vi 35 000 medlemmar och kan vara en stark röst för nykterheten i samhället. Nu går vi vidare och ser hur vi gör detta på bästa sätt, säger Lucas Nilsson, ordförande IOGT-NTO.

Skönt att förslaget fick en så stor majoritet från de tre förbunden som nu fattat beslut, det bådar gott. Intressant också att de tre kongresserna hanterade frågan med hjälp av olika mötesformer. Något vi tar med oss till vårt förbundsmöte i höst, säger Anders Ödman, ledamot i NSF:s förbundsstyrelse och gäst på de tre förbundens kongresser.

Nu inväntar projektet NSF:s beslut i slutet av oktober innan arbetet drar i gång på allvar. Början av hösten kommer att ägnas åt att inventeringar och andra förberedelser.

Det känns bra att medlemmarna har gett oss i uppdrag att utreda detta vidare och nu avvaktar vi med stor nyfikenhet NSF:s beslut oavsett vad det blir. Efter förbundsmötets beslut arbetar vi vidare, och jag hoppas givetvis att de också vill vara med, säger Jane Segerblom, ordförande UNF.

 

Röstsiffrorna från kongresserna
Bifall Avslag
IOGT-NTO 76 6
UNF 31 7
Junis 60 5

 

Förslaget om organisationsutredning presenterades den 30 maj

Den 30 maj presenteras förslaget till utredning av nykterhetsrörelsens framtida organisationsform. Riksstyrelsen har nu haft en dialog om förslaget som går vidare för beslut i respektive förbundsstyrelse och som sedan går till respektive förbundsmöte/kongress för beslut.

Presentationen av förslaget sker digitalt så att alla har möjlighet att delta och ställa frågor. Sändningen spelas också in för den som inte har möjlighet att vara med den 30 maj.  Samtliga ordförande deltar och svarar på frågor.

Inför riksstyrelsens möte 3 maj gick förslaget på remiss till varje förbundsstyrelse och nu är förslaget föremål för beslut i alla förbundsstyrelser som formellt sett lägger fram det till sitt eget högsta beslutande organ. 

Sen är det upp till respektive förbundsmöte och kongress att säga sitt om förslaget att utreda hur de fyra förbunden ska organiseras i framtiden. Det sker vid följande tidpunkter:

29 juni -2 juli, Kongresser UNF, Junis och IOGT-NTO

27-29 oktober, Förbundsmöte NSF

Förslaget till utredning kan du läsa här nedan. I bilagorna är finns bland annat resultatet av de enkäter och dialogmöten som har genomförts och som ligger till grund för förslaget.

Här kan du läsa Förslaget om utredning för en framtida nykterhetsorganisation

FÖRSLAG TILL UTREDNING

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL UTREDNING

 

FAQ – Ny nykterhetsrörelse:

Varför gör ni detta?

Arbetet för en nyktrare värld behövs mer än någonsin. Samtidigt blir konkurrensen om medlemmar och utrymme i samhällsdebatten allt hårdare. Vi vill skapa förändring och behöver därför se över hur vi bäst kan organisera vårt arbete för att fortsätta vara så effektiva som möjligt i arbetet för att uppnå vårt gemensamma mål. Tillsammans har vi 35 000 medlemmar som alla vill arbeta för en nyktrare värld. Det ger oss en enorm styrka som vi ska utnyttja.

Varför är det så bråttom?

Vi måste förhålla oss till att omvärlden förändras, och vi kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Genom att agera redan nu, har vi större möjlighet att styra hur.

Vad händer nu?

Den 15 januari 2023 fattade förbundsstyrelserna för NSF, UNF, Junis och IOGT-NTO beslut om att en framtida organisationsform för rörelsen ska utforskas tillsammans.

En projektgrupp har tillsatts och fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en utredning om organisationsform kan läggas upp. Förslaget levereras till kommande kongresser och förbundsmöte, där medlemmarna tar ställning till om en utredning ska genomföras och i så fall med vilka utredningsdirektiv.

Om medlemmarna säger ja, kommer projektet först i nästa steg att ta fram förslag på en framtida organisation att ta ställning till. Men det blir aktuellt först hösten 2023.

Varför får inte alla berörda vara med i processen?

Alla medlemmar har haft möjlighet att lämna synpunkter via enkäter och dialogmöten. Det är en del av den inventering som under våren görs för fånga in förutsättningar och önskemål från medlemmar om vad som är viktigt att ha med i direktiven till en eventuell organisationsutredning.

Även vid beslut att gå vidare med en utredning kommer löpande dialoger med medlemmar och anställda att vara en viktig del av arbetet.

Hur säkerställer vi de olika förbundens särställning och identitet?

Det blir en del i direktivet vid ett eventuellt beslut om organisationsutredning. Löpande kontakt med och input från medlemmar och personal från samtliga förbund kommer att  ligga till grund för såväl utformningen av ett utredningsprojekt som ett eventuellt förslag till organisationsform.

Måste alla förbund säga ja för att vi ska gå vidare med en utredning?

Nej, alla förbund tar egna beslut inom ramen för sina egna demokratiska processer. Det är helt frivilligt att ställa sig bakom förslaget om en organisationsutredning, och – om utredningen görs – bakom en ny organisationsform.

Är inte detta bara ett sätt att minska kostnaderna och skära ned på personalstyrkan?

Nej. Målet är att hitta en effektiv och ändamålsenlig organisation som bättre kan möta de utmaningar som vår nykterhetsrörelse ställs inför, och dessutom kan stärka dess position.

Det är naturligt att förändring skapar oro och väcker många frågor. Detta leder ofta till rationellt ifrågasättande, kritiska inspel och konstruktiva förslag. Men det kan också leda till spekulationer och spridning av ogrundade rykten, vilket skapar onödig oro. Därför är det viktigt att vi håller oss till – och vågar lita på – den fakta som finns och inte spekulerar i alternativa orsaker och konsekvenser.

Om du är medlem och vill ta del av projektunderlaget kontakta projektledare Anna Bergkvist på [email protected]

Tidsplan

29 juni -2 juli Kongresser UNF, Junis och IOGT-NTO

27-29 oktober Förbundsmöte NSF

Vad har skett hittills i processen?

 • Informationsträffarna hölls 22, 24 och 25 januari.
  Här kan du se en inspelning från informationsträffen 25:e januari.

 

 • Fram till 2023-03-28 fanns möjlighet för medlemmarna i IOGT-NTO-rörelsen  att lämna enskilda synpunkter via en enkät som skickades ut via mail.
 • I februari och mars genomfördes 5 digitala och 9 fysiska dialogträffar, från Hässleholm i söder till Luleå i norr,  med medlemmar från alla fyra förbunden. En hel del personer möttes och diskuterade hur den framtida organisationen kommer att se ut.
 • Den 4 april skickades en digital enkät ut till 10%, slumpvis utvalda, av IOGT-NTO:s medlemmar med frågor om en ny Nykterhetsrörelse. Samma enkät skickas även ut till 10% av de andra förbundens medlemmar (Junis, UNF och NSF) och kommer vara öppen i ca 4 veckor.
 • Under vecka 16 genomfördes dialogmöten med anställda på de fyra förbunden.
 • 29 april hölls ett extrainkallat förbundsråd för NSF (rådgivande möte för NSFs förbundsstyrelse)
 • 3 maj – Riksstyrelsemöte höll sammanträde och beslutade om förslag utredning av nykterhetsrörelsens framtida organisationsform.
 • 30 maj – Förslaget till utredning presenterades via Facebook Live och via Youtube.
  Du kan se en inspelning från detta längre upp på sidan.
Förbunden tar sikte på en ny gemensam nykterhetsorganisation

Förbunden tar sikte på en ny gemensam nykterhetsorganisation

Helgen den 14 – 15 januari samlades IOGT-NTO, Junis, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Ungdomens Nykterhetsförbund för gemensamt förbundsstyrelsemöte. Temat för denna helg var samtal om framtidens IOGT-NTO-rörelse. Efter två dagars samtal var förbundsstyrelsernas slutsatser sammanställda och tydliga – rörelsen är starkare som en enhet än vad förbunden är var och en för sig

”Vi ordföranden visste ju att vi har samma syn på mycket mellan förbunden, men det är ändå väldigt roligt att se hur stor enigheten och viljan är att också gå vidare med att utforska en ny organisationsform för rörelsen”, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO.   

 IOGT-NTO-rörelsen består idag av fyra förbund som är del av samma rörelse. Förbunden bygger på samma värderingar och är förenade i visionen om ett nyktrare samhälle. De senaste åren har samtal om ökat samarbete mellan de fyra förbunden fått mer och mer fokus. Helgens samling var ett tillfälle för förbundsstyrelserna att samtala om nästa steg. Det är dessa samtal som nu lett till att förbundsstyrelserna vill ta sikte på en ny gemensam nykterhetsorganisation.

”Jag är så glad och stolt! Stolt över all den utveckling som skett i de fyra förbunden, och nu jätteglad över att se att vi vill ta nästa steg tillsammans”, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis.

”Att skapa ännu bättre förutsättningar för våra medlemmar och verksamheter att mötas är något jag verkligen vill bidra till”, säger Ponthus Jessmor, förbundsordförande för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 

Uppdelningen av IOGT-NTO-rörelsen i fyra förbund är över 50 år gammal. Nu ska alltså en annan organisationsform utforskas – en ny gemensam nykterhetsorganisation.

”Jag är så förväntansfull inför att få träffas och prata om hur vi lägger upp vägen fram till ett förslag. Redan denna vecka ska vi förbundsordförande träffas för att planera in dialogmöten och samtal med medlemmar. Vi kommer att informera mer så fort vi kan!” säger Jane Segerblom, en av två förbundsordföranden för Ungdomens Nykterhetsförbund. 

Arbetet för en nyktrare värld behövs mer än någonsin. För att skärpa arbetet mot nykterhetsrörelsens gemensamma mål har förbundsstyrelsen beslutat att undersöka förutsättningarna för en organisationsutredning.  

VARFÖR VÄLJER IOGT-NTO ATT UTFORSKA EN NY GEMENSAM NYKTERHETSORGANISATION?
Varför väljer IOGT-NTO att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation?

Initiativet till att inleda denna process om att föreslå att undersöka en ny, gemensam organisationsform gjordes gemensamt av förbundsstyrelserna i de fyra förbunden. För IOGT-NTO och den verksamhet vi vill bedriva i framtiden ser vi stora möjligheter med en ny gemensam organisationsform.

För det första – IOGT-NTO-rörelsen är starkare tillsammans
Summan av vår rörelse är större än de enskilda förbundens verksamhet. Tillsammans når vi ut brett till flera olika åldrar och verksamhetsinriktningar. Dessa verksamheter gynnas av att vara del i en större helhet och ger oss större kraft att påverka för en nyktrare värld. Vi ser nu en vilja att tillsammans med de andra förbunden knyta oss närmare varandra såväl organisatoriskt som ideologiskt
och verksamhetsmässigt. Vi tror att det finns en stor potential i denna vilja.
Verksamheterna i våra fyra förbund står inför samma förändring och likartade utmaningar. Om svaren på våra utmaningar söks på fyra olika håll, finns det en överhängande risk att det leder till att rörelsen blir spretig och splittrad, i stället för en stark och enad kraft. Därför ser vi ett stort värde i att svaren söks gemensamt i en ny, gemensam organisationsform.

För det andra – Vi kan möta framtidens utmaningar i en ny gemensam kostym
Det nuvarande sättet som vi organiserar vår rörelse är över fem decennier gammal. Den kostym vi har idag togs fram i en tid då vi som rörelse, samhället runt omkring oss och förutsättningarna för ett ideellt engagemang såg helt annorlunda ut. Dagens sätt att organisera IOGT-NTO har relativt tungrodda strukturer, där mycket energi och resurser behöver läggas på administration, styrning och samverkan med de andra tre förbunden. Inte minst blir detta tydligt när vi under de senaste åren minskat i intäkter. Förbundsstyrelsen vill se en utveckling där vi lägger en större andel av våra resurser och vårt engagemang på verksamhet och mindre på intern samordning och byråkrati. Under vår långa historia har vi tagit flera stora omtag kring vår egen organisering i takt med att världen förändrats. Det är hög tid att
tillsammans med de andra förbunden se över hur framtidens gemensamma organisationsform kan se ut anpassat efter dagens förutsättningar.

För det tredje – Nystart med en organisationsform fokuserad på verksamhet
Förbundsstyrelsen tror att genom att knyta rörelsen samman kan vi fokusera mer på verksamhet och skapa nya ändamålsenliga strukturer anpassade efter dagens förutsättningar. Förbundsstyrelsen ser också att den traditionella uppdelningen i flera olika förbund utifrån verksamhetskategorier och ålder skapar onödiga hinder.
Nya rörelser har sällan samma uppdelning just av den anledningen. För många av IOGT-NTO:s verksamheter är åldersintegrering både naturlig och önskvärd, t ex inom den familjeverksamhet som bedrivs i många föreningar. Övergångar mellan barn-, ungdoms-, och vuxenverksamhet kommer alltid att innebära utmaningar men en gemensam organisationsform skapar nya möjligheter att underlätta övergångar. Vi tror också att rekrytering av nya medlemmar förenklas genom att hela organisationen kan profileras på ett tydligare sätt där inte ålder är den viktigaste indelningen. Samtidigt ser vi att engagemang inom exempelvis påverkansarbete, som inte är beroende av att man tillhör en viss ålder eller verksamhet, blir mindre kraftfull med den indelning vi idag har. Genom skapande att en ny gemensam organisationsform kan vi således frigöra mer engagemang för en nyktrare värld.

Dialogträffar om hur vi formar en ny, gemensam nykterhetsorganisation

Var med och forma en ny nykterhetsorganisation!

I över 50 år har IOGT-NTO-rörelsen varit uppdelad i fyra förbund – IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Junis. Nu vill förbundsstyrelserna i våra fyra förbund utforska en möjlig ny, gemensam nykterhetsorganisation tillsammans med dig och alla andra medlemmar!

Därför bjuder vi in till samtal om hur vi gemensamt ser på vilka möjligheter och utmaningar som vi står inför, och hur en eventuellt ny organisation som samlar vårt engagemang för en nyktrare värld skulle kunna se ut.

Nedan finner du information om hur du kan delta för att vara med och forma vår gemensamma framtid.

 

Dialogträffar om hur vi formar en ny, gemensam nykterhetsorganisation

Vill ni anordna ett eget dialogmöte med medlemmarna i er kommun eller region? Det går jättebra!

Tänk på att bjuda in medlemmar från alla fyra förbund – Samtalen blir som bäst om vi tänker tillsammans från flera olika perspektiv.

Avsluta gärna samtalet med att skicka in era synpunkter via de formulär som finns länkade i materialet.

Stödmaterial för samtalsledare
Presentation: Digital Dialogträff (kort)
Presentation: Digital dialogträff (lång) 

Presentation: Fysisk dialogträff (kort)

Presentation: Fysisk dialogträff (lång)

IOGT-NTO:s namn och vision

IOGT-NTO:s kongress 2021 beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra en bred diskussion och utredning rörande organisationens namn. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att återkomma till 2023 års kongress med en rapport och en plan för den fortsatta processen.
Kongressen beslutade också att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av IOGT-NTO:s vision och återkomma till kongressen 2023.

Under januari 2023 genomfördes dels en medlemsundersökning om frågorna, och dels en attitydundersökning riktad till allmänheten. Arbetsgruppen arbetar just nu med analyser och fortsatta utredningar. Mer information presenteradess torsdag 8 juni klockan 18:00 av utredaren Malin Thorson.

Här kan du se en inspelning från informationstillfället.

Till sidans topp

Valberedningens förslag till
ny förbundsstyrelse

Förbundsordförande: Lucas Nilsson (Omval)

Född: 1990
Bor: Malmö
Lokalförening: IOGT-NTO 1589 Lund
Lucas valdes in i styrelsen 2019 och har varit ordförande sedan 2021. Han är en tydlig och uppskattad ledare som är drivande och vill jobba framåt. Med sina erfarenheter från både UNF och IOGT-NTO har Lucas god kännedom om rörelsen. Han har också jobbat inom andra organisationer, vilket gett honom en bred bas att stå på. Lucas har studerat ledarskap inom ideell sektor och utvecklingsstudier. Att ta kampen mot alkoholkulturens grepp om samhälle och individ är centralt för Lucas. Under sina år i förbundsstyrelsen har Lucas fått ett brett kontaktnät både inom och utanför organisationen. I utvecklingen av vår rörelse kommer Lucas vara en god företrädare som är duktig på att hitta vägar framåt.
Vice förbundsordförande: Vanja Lindstedt (Omval, ny roll i styrelsen)

Född: 1952
Bor: Örnsköldsvik
Lokalförening: IOGT-NTO 174 Örnsköld
Vanja har suttit i styrelsen i tre mandatperioder och har stora kunskap om de senaste årens utveckling, men även kunskap om rörelsens historia. Vanja är därför lämplig att fortsätta arbetet med organisationens framtid. Hon anser att IOGT-NTO ska vara en stark röst för att påverka och utmana. Hon är föreningsordförande, vice ordförande i fastighetsförening och i en drogpolitisk kommitté. Vanja har jobbat med alkoholfria drycker och varit med och arrangerat flera kongresser. Vanja brinner för jämlikhet, jämställdhet, ett hållbart samhälle när det gäller miljö, hälsa och alla människors lika värde. Vanja är pensionerad förskollärare och har arbetat med genuspedagogik.
Kassör: Mattias Gotthold (Nyval)
Född: 1992
Bor: Luleå
Lokalförening: IOGT-NTO 755 Luleå
Mattias har idag uppdrag i IOGT-NTO-distriktet, och har tidigare haft uppdrag inom lokalföreningen där han fortfarande är aktiv. Till yrket är han jurist och driver ett eget företag inom dataskydd, och är även med och driver som förtroendevald branschorganisationen för dataskyddsexperter. Utöver nykterhetsrörelsen har han varit engagerad inom kårverksamhet, politik, djurrättsfrågor och i bostadsrättförening. Mattias ser stor potential för vår organisation där vi kan växa och bli starkare genom att vara mer effektiva och fokusera på våra mål.
Ledamot: Tobias Wallin (Omval)

Född: 1972
Bor: Uppsala
Lokalförening: IOGT-NTO 4649 Funbo Framtid
Tobias blev invald i förbundsstyrelsen 2019 och har tidigare erfarenhet av att sitta i UNF:s förbundsstyrelse. Med en mängd olika uppdrag i styrelser och ideella föreningar finns en bred bas av erfarenhet hos Tobias som kommer väl till pass när det gäller att tänka framtid och utveckling. Han är noggrann, pedagogisk, affärsmässig och engagerad. Tobias kan allt om stadgar, strukturer och principer. På sin arbetstid jobbar han som ansvarig för metodutveckling av marknadsföring och försäljning på ett stort internationellt företag.
Ledamot: Anna Frej (Omval)

Född: 1973
Bor: Vännäs
Lokalförening: IOGT-NTO 6416 Umeå
Anna har varit ledamot i styrelsen sedan 2021. Hon har en bred erfarenhet, både inom nykterhetsrörelsen och andra folkrörelser, lokalt, regional och nationellt. Det har gett henne en kunskap perfekt för IOGT-NTO:s förbundsstyrelse. Fastighetsfrågor är något Anna brinner för, efter engagemang lokalt i en fastighet, uppdrag i Våra Gårdar och nu som ordförande i ett kommunalt fastighetsbolag. Till yrket är Anna jurist, men just nu tjänstledig för politiska uppdrag på heltid. Utöver sitt brinnande engagemang för vår ideologi har Anna kunskap inom juridik och ekonomi, och en djup kännedom om vår rörelse och vilja att göra organisationen ännu bättre.
Ledamot: Jan-Ove Ragnarsson (Omval)

Född: 1958
Bor: Enköping
Lokalförening: IOGT-NTO 187 Enköping
Jan-Ove har varit ledamot i styrelsen sedan 2021 där han bland annat ansvarat för distriktskontakter. Jan-Ove har ett långt engagemang inom nykterhetsrörelsen, bland annat som distriktsordförande och har jobbat med de flesta av våra verksamhetsområden, så som alkohol- och narkotikapolitik, kamratstödsarbete och vårt internationella arbete. Solidaritet och jämställdhet är frågor som är viktiga för Jan-Ove, liksom miljöfrågor och engagemang i samhället. Jan-Ove känner många människor inom rörelsen. Han har haft många olika förtroendeuppdrag både inom nykterhetsrörelsen och inom andra organisationer. Jan-Ove jobbar som miljökonsult men håller på att trappa ner.
Ledamot: Kristina Sperkova (Omval)

kristina sperkova

Född: 1981
Bor: Gustavsberg
Lokalförening: IOGT-NTO 270 Vildvuxen
Kristina har varit ledamot i styrelsen sedan 2021. Kristina blev medlem i nykterhetsrörelsen efter att på ett internationellt ungdomsläger kommit i kontakt med frågor om demokrati, delaktighet och nykterhet, och insett hur de hänger ihop. Kristina är idag heltidsarvoderad president i Movendi International (fd. IOGT International). Hon är också utbildad psykolog. Kristina brinner för är alkohol som utvecklingshinder, förebygg, alkoholnormsfrågor, jämställdhet, organisationsutveckling, internationell alkoholpolitik och global hälsa. Kristina är engagerad, driven och fokuserad.
Ledamot; Anna Fält (Nyval)

Född: 1954
Bor: Falun
Lokalförening: IOGT-NTO 92 Falun
Anna är idag engagerad i sin lokalförening, vilken även drivit stödboende för missbrukare. Hon har haft uppdrag i olika styrelser, bland annat Dagöholms styrelse, och har haft politiska uppdrag. Till yrket jobbar Anna idag som yrkeslärare inom Sfi och parkskötare men har tidigare varit både sjöman, kriminalvårdare, rektor och landskapsingenjör. Anna är engagerad och nyfiken. Hon är intresserad av alkoholpolitik och kamratstödsarbete och brinner för att utveckla lokal verksamhet gärna med Agenda 2030 och hållbar utveckling som inspiration för visionen att drogfrihet är grunden för ett bra liv där vi tillsammans formar framtiden.

Kongresshandlingar

Här hittar du alla handlingar till IOGT-NTO:s kongress 2023.
Logga in i VoteIT för att delta och hänga med i diskussionerna. De pågår redan nu, och alla medlemmar har rätt att delta och att lägga förslag!
Har du inte varit inloggad tidigare? Skicka ett mail till [email protected] så lägger vi in dig i mötet!

 

Flik 1 Mötesformalia

Flik 2 Verksamheten 2021 och 2022

Flik 3 FS och RS förslag

Flik 4 Motioner 2023

Flik 5 Val och ersättningar

Alla handlingar enligt ärendenummer

ÄRENDE 02 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NR 01 – MÖTESPRESIDIUM
ÄRENDE 03 FÖREDRAGNINGSLISTA
ÄRENDE 04 A-C FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
ÄRENDE 05 A ARBETSORDNING  Videopresentation
Ärende 05 b Förhandlingsprogram
Ärende 06 Kongressutskott ny
ÄRENDE 07 FÖRSLAG ANGÅENDE UTTALANDE FRÅN KONGRESSEN
Ärende 08 verksamhetsberättelse 2021 och 2022Videopresentation
ÄRENDE 09 IOGT-NTOS ÅRSREDOVISNING 2021 OCH 2022Videopresentation
ÄRENDE 10 REVISORERNAS BERÄTTELSE 2021 OCH 2022
ÄRENDE 11 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING OCH RESULTATRÄKNINg
ÄRENDE 12 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR LEDAMÖTERNA I FÖRBUNDSSTYRELSEN
ÄRENDE 13 A fs FÖRSLAG NR 01 UTREDNING NY GEMENSAM ORGANISATIONsformVideopresentation
Ärende 13 A Bilaga 1 Beslutsträd och tidplan
Ärende 13 A Bilaga 2a Sammanställning av resultat från dialogmöten
Ärende 13 A Bilaga 2b Sammanställning av resultat från enkät
Ärende 13 A Bilaga 2c Sammanställning av resultat från djupintervjuer
Ärende 13 A Bilaga 3 Inventering av utredningar
Ärende 13 A Bilaga 4 Nuläge inom dagens organisationer
ÄRENDE 13 B MOTION NR 01 SAMMANSLAGNING AV DE FYRA FÖRBUNDEN
ÄRENDE 14 A fs FÖRSLAG NR 02 NAMN OCH VISIONVideopresentation
ÄRENDE 14 B MOTION NR 02 BYTA NAMN TILL MOVENDI SVERIGE
ÄRENDE 15 fs FÖRSLAG NR 03 STADGAR
ÄRENDE 16 MOTION NR 03 IOGT-NTO RELEVANT FÖR FLER
ÄRENDE 17 MOTION NR 04 TA BORT PARAGRAF 1:6 I STADGARNA
ÄRENDE 18 MOTION NR 05 VARA MEDLEM EN VISS TID
ÄRENDE 19 MOTION NR 06 POLICY GENTEMOT SVERIGEDEMOKRATERNA
ÄRENDE 20 RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 01 REVIDERING AV STADGAR FÖR KRETS
Ärende 21 Fs förslag 04 Arbetsplan
ÄRENDE 22 fs FÖRSLAG NR 05 MEDLEMSAVGIFT
ÄRENDE 23 A-B MOTION NR 07/08 NYVÄRVAD MEDLEM/AVGIFT FÖR NYVÄRVADE 
ÄRENDE 24 MOTION NR 09 ENKLARE BETALNINGAR OCH MINDRE STRULVideopresentation
ÄRENDE 25 fs FÖRSLAG 06 BUDGET
ÄRENDE 26 MOTION NR 10 INVESTERINGAR I FRAMTIDEN
ÄRENDE 27 MOTION NR 11 FÖRENINGARS FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER
ÄRENDE 28 MOTION NR 12 TIDNINGEN ACCENT
ÄRENDE 29 MOTION NR 13 IOGT-NTOS ENGAGEMANG I AGENDA 2030
ÄRENDE 30 MOTION NR 14 VEM VÅRDAR VÅRT HISTORISKA ARV
ÄRENDE 31 MOTION NR 15 UPPFÖLJNING AV KONGRESSBESLUT
ÄRENDE 32 MOTION NR 16 UPPFÖLJNING AV MOTIONERNA SOM INTE VERKSTÄLLTSVideopresentation
ÄRENDE 33 MOTION NR 17 SAMGÅENDE IOGT-NTO OCH BLÅ BANDETVideopresentation
ÄRENDE 34 MOTION NR 18 VÄRNA dIGITAL FRIHET, UNDVIK DIGITALT UTANFÖRSKAPVideopresentation
ÄRENDE 35 MOTION NR 19 MILJONLOTTERIETS UTVECKLING
ÄRENDE 36 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NR 02 – ARVODEN
ÄRENDE 37 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NR 03 – ANTAL LEDAMÖTER I fs
Ärende 40 Val av valberedning

Till sidans topp