Kongressuttalande vid IOGT-NTO:s kongress i Karlstad 2017

IOGT-NTO:s kongress uppmanar regeringen att så snart som möjligt genomföra två av de förslag som Kommissionen för jämlik hälsa lagt fram för att minska alkoholkonsumtionen och hälsoklyftorna.

Förslagen är:

  • inför en årlig indexering av punktskatten på alkohol, kopplat till konsumentprisindex
  • arbeta för en europeisk ramkonvention för att begränsa alkoholens skadeverkningar

Alkohol är ingen vanlig vara. Varje år orsakar alkoholkonsumtionen omfattande ekonomiska kostnader och ett stort mänskligt lidande. Att minska konsumtionen av alkoholen är att minska lidandet och kostnaderna i samhället.

Ett av de effektivaste verktygen för att minska konsumtionen och därmed skadorna är en effektiv prispolitik. De senaste decennierna har realpriset på alkohol minskat, trots ett flertal skattehöjningar. En årlig indexering av alkoholskatten, på samma sätt som för tobaksskatten, skulle undvika den effekten och göra alkoholskatten mer verkningsfull. Det skulle leda till en mer jämlik hälsa i hela Sverige.

Den tidigare europeiska alkoholstrategin upphörde år 2012 och har därmed begränsat förutsättningarna för EU-samverkan för minskade alkoholskador. Det råder inga tvivel om att alkoholindustrin, likt tobaksindustrin, lägger stora resurser för att stoppa alla folkhälsopolitiska åtgärder ifrån EU. Därför bör alkoholindustrin, som Kommissionen för jämlik hälsa föreslår, stängas ute från folkhälsopolitiken. En europeisk ramkonvention är ett bra steg i rätt riktning. Det finns redan idag en ramkonvention för att förebygga tobaksskador. Att införa en motsvarande konvention för alkohol är helt i linje med den ökade medvetenhet som finns idag kring konsekvenserna av alkoholkonsumtionen.

IOGT-NTO:s kongress ställer sig enhälligt bakom detta uttalande och uppmanar regeringen att genomföra de förslag och arbeta på det sätt som Kommissionen för jämlik hälsa föreslår.

IOGT-NTO:s kongress, Karlstad, 1 juli 2017