IOGT-NTO kommenterar:

Systembolagets alkoholrapport 2020 – Alkohol och våld

Systembolaget släppte tidigare i veckan Alkoholrapporten 2020 – Alkohol och våld. Rapporten lyfter bland annat samhällskostnaden för rättsprocessen för alkoholrelaterade brott, som 2017 beräknades till nästan 10 miljarder kronor. Kostnaden inkluderar polisen, rättegång, utredningar och kriminalvård, där den största andelen handlar om misshandelsfall.

Vid konsumtion av alkohol löper man större risk både att utsättas för våld och att bli utsatt för våld. I rapporten framkommer att vid våldsbrott var förövaren i 57 % av fallen berusad, medan 31 % av offren hade druckit alkohol innan brottet begicks. När det gäller våld i nära relationer finns studier som visar att i 49 % av fallen är förövaren påverkad av alkohol. Med alkoholkonsumtion förändras människans sinnestillstånd, beteende, impulser och humör, vilket kan vara en förklaring till att man både har större risk att utsätta någon för våld och att själv bli utsatt för våld under påverkan. Forskare har med hjälp av magnetkamera nu kunnat se en koppling mellan alkoholkonsumtion och minskad aktivitet i prefrontala hjärnbarken, vilket är den del av hjärnan som reglerar våra impulser och aggression.

Alkoholen och samhället 2017/18 – Alkohol och våld

Systembolagets årsrapport bekräftar det samband mellan alkohol och våld IOGT-NTO lyft tidigare, bland annat genom forskningsrapporten Alkoholen och samhället 2017/18. Det absolut effektivaste sättet att förebygga våld är en restriktiv alkoholpolitik, enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Internationella studier visar på att starkare restriktioner har ett samband med minskat våld, medan färre restriktioner hänger ihop med ökat våld.

De tre mest framgångsrika alkoholpolitiska åtgärder är förbud mot alkoholreklam, höjt pris (genom till exempel alkoholskatt) och begränsningar i tillgänglighet genom reglerade öppettider för alkoholförsäljning, lagstiftade åldersgränser och antalet försäljningsställen. De har alla visats ha ett samband med antal våldsfall. Därför är det viktigt att värna och stärka det svenska alkoholmonopolet och att denna ständigt aktuella fråga lyfts om och om igen. Vid varje diskussion som rör alkoholpolitiska åtgärder, låt oss ha detta i åtanke. Med en ökad totalkonsumtion kommer ökat våld.

ANDTS-skuggstrategi

I den ANDTS-skuggstrategi som 28 civilsamhällesorganisationer ställt sig bakom och lämnat till regeringen som grund för framtagandet av en ny nationell ANDTS-strategi, föreslås därför bland annat att ett nationellt kompetenscenter för ANDTS, ett ANDTS-råd och ett ANDTS-kansli som arbetar övergripande med frågorna inom regeringskansliet inrättas. Det skulle sätta frågan kring de skador som orsakas av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar på dagordningen och få en mer central roll i politiken. De beroendeframkallande medlen orsakar stora skador i vårt samhälle och påverkar alla politikområden, alltifrån hälsa och sjukvård, arbetsmarknad, ekonomi, utbildning, infrastruktur, kultur och idrott, både lokalt som nationellt. I Sverige har vi som mål inom ANDTS-politiken att minska skadorna från dessa substanser. Därför måste också politiken drivas på ett sådant sätt.

Sverige har tidigare varit ett föregångsland genom sin alkoholpolitik, som har lyfts som ett gott exempel internationellt. Idag har vi backat från den rollen men borde kunna ta en sådan plats återigen. På så sätt skulle vi kunna vara pådrivande inom WHO och EU, då ANDTS är en internationell angelägenhet, med många länder som drabbas av skadorna, inte minst alkoholrelaterat våld.