IOGT-NTO belyser problematiken kring socialt utsatta grupper i vårt samhälle, som drabbas extra hårt i sviterna av covid-19

En rapport från IOGT-NTO

Under en samhällskris brukar alkoholkonsumtionen gå ned i befolkningen till följd av sämre ekonomi. Däremot kan man se att konsumtionen går upp i vissa grupper. Ofta är det de med redan hög alkoholkonsumtion eller som lider av psykisk ohälsa som ökar sin konsumtion till följd av de påfrestningar krisen medför.

Under coronakrisens utbrott kunde vi se att Systembolaget ökade sin försäljning med tio procent, medan stängda gränser och sociala begränsningar medförde minskad försäljning genom införsel och restaurangbransch. Totalt sett har alltså införskaffandet av alkohol minskat med sju procent under våren 2020, jämfört med våren 2019. Däremot har monitor-undersökningen som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gjort visat att den självuppskattade alkoholkonsumtionen i befolkningen ligger på en jämn nivå jämfört med tidigare år.

Samtidigt räknar regionerna med ökad psykisk ohälsa och missbruk i sviterna av coronakrisen. De redan utsatta grupperna riskerar att bli mer utsatta till följd av krisen. Det handlar om psykisk ohälsa, arbetslöshet, långvarig isolering, sorg över en närstående som gått bort, att man själv varit sjuk eller känner ekonomisk oro. Det i sig kan trigga ökat risk- och missbruk, våld i nära relationer eller hemlöshet. Utanförskapet i samhället kan därmed komma att öka i sviterna av covid-19, även på längre sikt.

De verksamheter som arbetar vårdande och förebyggande med socialt utsatta grupper har också påverkats av krisens effekter. Vården och socialtjänsten har fått ställa om sina verksamheter för att minska smittspridning, vilket innebär att de insatser som erbjuds blivit mer resurskrävande och inte når samma resultat som tidigare.

Civilsamhället, som är ett viktigt komplement till de offentliga verksamheterna, räknar med kraftigt minskade intäkter genom gåvor och försäljning, samtidigt som man ser en ökad efterfrågan på stöd. Den ideella sektorn utgör till exempel en viktig del i livet för familjer med missbruksproblematik. För många barn är aktiviteter i föreningslivet det enda sammanhang där de kan känna sig fria och utvecklas till trygga personer. Barn som lever i en familj med missbruk eller psykisk ohälsa, eller som utsatts för våld i hemmet under uppväxten, riskerar att själva utveckla beroende eller psykisk sjukdom senare i livet. Därför är det viktigt att inte trappa ned på stödinsatser och förebyggande arbete till följd av coronakrisen.

Här kan du ladda ner rapporten