Vad säger politikerna?

Innan sommaren bad vi samtliga åtta riksdagspartier att svara på hur barn ska få en uppväxt fri från missbruk, hur alla som lider av beroende ska få hjälp och hur unga ska slippa “alkoholtjat” från alkoholföretag.

Här hittar du alla svar – håller du med?

Hur ska barn få en uppväxt fri från missbruk?

Vänstern vill lagstifta om att de barn som växer upp i beroendemiljöer ska få egen hjälp. Dessutom vill vi fortsätta reglera försäljningen av alkoholen genom monopolet. Vi vill värna om, inte avreglera, alkohollagstiftningen. Alkohol är inte vilken vara som helst.

Hur ska alla som lider av beroende få hjälp?

Samhället behöver rusta beroendevården. Ansvaret för beroendevården bör läggas över på regionerna. Det behövs speciella mottagningar för ungdomar, unga vuxna och kvinnor. Trösklarna måste vara låga för de som behöver vård – alla människor med ett beroende ska ha tillgång den vård de behöver. Vänsterpartiet vill även försäkra att det är evidens som styr vilken vård som sätts in. Beroende är en sjukdom och ska därmed även behandlas som en sjukdom. Återfall ska därför inte innebära att en person med en beroendesjukdom slängs ut.

Hur ska unga slippa “alkoholtjat” från alkoholföretag?

Vänsterpartiet vill se över hur vi kan reglera alkoholreklamen ytterligare, exempelvis genom reglering av alkoholreklam på internet.

IOGT-NTO kommenterar

Vänsterpartiet vill värna om den gällande alkohollagstiftningen för att skydda barn från beroendemiljöer, och de vill även lagstifta att de barn som växer upp i beroendemiljö ska få hjälp. IOGT-NTO delar den bilden och vill se att riksdagen under nästa mandatperiod presenterar konkreta lösningar, till exempel en stärkt elevvård, för att säkerställa att fler barn får hjälp. Liksom ett antal andra partier vill Vänsterpartiet se en förändring i ansvarsuppdelningen för beroendevården och föreslår att ansvaret ska läggas över på regionerna. Detta är i linje med det förslag som lämnats av Samsjuklighetsutredningen (2021), vilket IOGT-NTO stödjer.

Liksom ett antal andra partier vill Vänsterpartiet införa ny lagstiftning om alkoholreklam på internet, för att skydda unga från ”alkoholtjat”. IOGT-NTO håller med om att lagstiftning är nödvändig. En möjlig utgångspunkt är förslagen som lades fram av en statlig utredning 2017 (se slutbetänkandet Alkoholreklam i sociala medier med mera SOU 2017:113).

TILLBAKA TILL PARTIÖVERSIKTEN

Socialdemokraterna

Hur ska barn få en uppväxt fri från missbruk?

Bland annat genom att begränsa tillgången till alkohol. Dessa verktyg är bland annat åldersgränser, försäljningsregler och ett starkt alkoholmonopol. Parallellt med detta behöver vi stärka beroendevården så att alla som har problem med alkohol ska få hjälp.

Hur ska alla som lider av beroende få hjälp?

Alkoholism är en fruktansvärd sjukdom som även drabbar alla runt omkring den beroende. Då det svåra oftast är att få den som är beroende att söka hjälp kan informationskampanjer kopplat till inköp av alkohol vara en väg. Överlag behöver vi satsa på mer resurser på beroendevården.

Hur ska unga slippa “alkoholtjat” från alkoholföretag?

Vi har bland annat lagt förslag i riksdagen kring regleringar för alkoholreklam som riktar sig till unga via sociala medier.

IOGT-NTO kommenterar

Socialdemokraterna betonar tillgänglighetsbegränsning som ett viktigt verktyg för att skydda barn från en uppväxt med missbruk, vilket är ett synsätt som IOGT-NTO delar. Den nuvarande svenska alkoholpolitiken, med ett starkt monopol, bör därför fortsätta utvecklas.

Socialdemokraterna vill stärka beroendevården så att alla med en beroendesjukdom ska få hjälp. Partiet vill därför frigöra mer resurser för beroendevården. IOGT-NTO delar denna syn och tycker det är viktigt att anslaget till beroendevården och ANDTS-frågorna höjs under nästa mandatperiod.

Socialdemokraterna menar att många som är beroende inte söker hjälp. Partiet vill motverka detta genom informationskampanjer kopplade till inköp av alkohol. IOGT-NTO anser att en sådan kampanj bör kompletteras med utbildning av personal i primärvården om patientsamtal om alkohol, eftersom studier visar att det råder ett stigma kring diskussioner om alkoholvanor vilket kan leda till bristfällig vård.

Vad gäller unga människor och alkoholindustrins ”alkoholtjat” hänvisar Socialdemokraterna till tidigare förslag om hur alkoholreklam i sociala medier bör regleras.

Hur ska barn få en uppväxt fri från missbruk?

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö. Det är en miljö utan missbruk, oavsett om det handlar om alkohol, spel eller narkotika. Alkoholmonopolet är viktigt för att barn ska få växa upp utan alkoholmissbruk. Vi vill att Sveriges restriktiva alkoholpolitik bevaras så att fler barn får växa upp i ett tryggt hem. Utöver monopolet vill Miljöpartiet satsa på de förebyggande insatserna. Vi vill öka kunskapen i samhället om missbruksproblematik hos familjer så att fler instanser tidigt kan gripa in. Barn och unga till missbrukande föräldrar ska få ökat stöd och skydd samtidigt som föräldrar ska få hjälp med sitt missbruk.

Hur ska alla som lider av beroende få hjälp?

Den som lider av ett beroende ska kunna få tidig och individanpassad hjälp. Beroende har ofta kopplingar till psykisk ohälsa. Omkring hälften av alla vuxna med skadligt bruk eller beroende har även en psykisk diagnos. I regering har Miljöpartiet därför drivit på för att förbättra samvården för människor som lider av ett beroende och psykisk ohälsa. Många människor med missbruksproblem föredrar att vända sig till sjukvården framför socialtjänsten. Miljöpartiet anser därför att det finns goda skäl att behandlingen inom beroendevården bör övertas av regionerna. Förutom att det kan förbättra tillgängligheten skapas också bättre förutsättningar för vård vid samsjuklighet, likvärdig vård och forskning.

Hur ska unga slippa “alkoholtjat” från alkoholföretag?

Miljöpartiet vill införa ett förbud mot alkoholreklam och att regelverket för reklam i EU ändras. Det är en oerhört viktig åtgärd mot alkoholföretags försök att påverka unga. Vi vill även satsa på det förebyggande arbetet och ser att det finns ett behov av att skapa fler attraktiva alkoholfria miljöer för ungdomar. Där har inte minst ideella organisationer som aktivt verkar mot alkohol och droger en viktig funktion. Dessa organisationer ska få särskilt stöd i sitt arbetet för unga. Miljöpartiet kommer att fortsätta driva politik för att det förebyggande arbetet ska får större utrymme på den politiska arenan. Vi ser även positivt på Systembolagets arbete med att informera unga om alkoholens hälsorisker. Alkohol är särskilt skadligt för unga under 25-årsåldern eftersom hjärnan utvecklas fram till dess. Unga hjärnor löper därför större risk att skadas av alkohol än äldre hjärnor.

IOGT-NTO kommenterar

Miljöpartiet värnar om monopolet och anser det spelar en viktig roll i att säkerställa att barn får en uppväxt fri från missbruk. IOGT-NTO delar miljöpartiets ståndpunkt eftersom forskning visar att alkoholmonopol bidrar till att minska alkoholkonsumtionen och alkoholens skador, däribland alkoholmissbruk.

Miljöpartiet understryker vikten av förebyggande insatser, vilket forskningen visar är en kostnadseffektiv inställning. Det krävs mindre insatser för att förebygga missbruk och skadeverkningar än vad som krävs för att behandla och åtgärda.

Miljöpartiet anser att det finns goda skäl att beroendevården övertas av regionerna. Det är en åsikt som delas av Samsjuklighetsutredningen (2021). Enligt nuvarande system delas nämligen ansvaret mellan regionerna och kommunerna (regionerna ansvarar bl.a. för psykiatri och kommunerna ansvarar för missbruks-och beroendevården). Detta leder ofta till att människor med samsjuklighet faller mellan stolarna.

Miljöpartiet lyfter även ungas särskilda utsatthet för alkoholreklam samt alkoholskador och vill bland annat att alkoholreklam ska förbjudas. IOGT-NTO håller med. Förslaget att förbjuda alkoholreklam finner gott stöd i forskningen och hos WHO, eftersom kopplingen mellan alkoholmarknadsföring och konsumtion, inte minst vad gäller unga, är väl belagd.

Hur ska barn få en uppväxt fri från missbruk?

Vi förespråkar en restriktiv alkoholpolitik med breda informationssatsningar och vissa former för tillgänglighetsbegränsningar, bland annat att behålla Systembolagets monopol. Men det förebyggande arbetet mot alkoholmissbruk behöver hela tiden utvecklas, inte minst lokalt och i samarbete mellan kommunerna och civilsamhället. Det ska finnas ett brett utbud av alkoholfria fritidsarenor för barn och unga i hela landet. Vi vill stärka elevhälsan och öka kompetensen i primärvården om missbruk och psykisk ohälsa hos barn och unga.

I de fall där vuxnas bruk övergår till missbruk måste vård, behandling och stöd snabbt finnas tillgängligt för hela familjen. Vi vill ge den kommunala socialtjänsten fler verktyg för att barn som far illa får det skydd och stöd som de behöver. Vi vill bland annat se en lagändring som gör det möjligt att besluta om tvingande insatser, långt innan situationen blir så allvarlig att ett tvångsomhändertagande kan komma i fråga. Det behövs också en lagändring som säkerställer att både omhändertagande, umgänge med förälder och återföring av ett omhändertaget barn till hemmiljön alltid ska vara i enlighet med barnets bästa.

Hur ska alla som lider av beroende få hjälp?

Varje person i missbruk, beroende eller med beroendesjukdom behöver erbjudas lättillgängliga och
attraktiva stöd- och behandlingsinsatser. Den som söker vård och stöd ska mötas med respekt. För att undvika stigmatisering är det viktigt att insatserna utgår från varje människas unika situation.

Vi har länge drivit frågan om att sjukvården ska ta över ansvaret för missbruksvården och att missbruksvården i högre grad måste grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kommunerna och regionerna behöver stärka kvaliteten i vård- och stödinsatserna utifrån brukarnas behov och erfarenheter. Samordningen mellan vården och socialtjänsten måste bli bättre och vi vill därför lagstifta om både samverkan och trygg informationsdelning mellan kommuner och regioner.

Hur ska unga slippa “alkoholtjat” från alkoholföretag?

Marknadsföringen av alkohol är strikt reglerad men vad som till exempel utgör en kommersiell annons på sociala medier kan medföra en gränsdragningsproblematik. Konsumentverket behöver fler resurser och stärkt kompetens så myndigheten kan driva en mer aktiv tillsyn som är anpassat till att nya kanaler och marknadsföringsformer hela tiden utvecklas och förändras. Redan i januari 2017 överlämnade utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor sitt slutbetänkande Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113) till regeringen. Tyvärr har utredningen hamnat i byrålådan. Den behöver tas fram och regeringen återkomma med ett lagförslag till Riksdagen.

IOGT-NTO kommenterar

Liksom ett antal andra partier vill Centerpartiet värna om barns rätt till en trygg uppväxt, bland annat genom att bevara Systembolagets monopol. Centerpartiet understryker också vikten av ett stärkt förebyggande arbete, ett brett utbud av alkoholfria fritidsarenor, stärkt elevhälsa och ökad kompetens inom vården. IOGT-NTO instämmer och hoppas att resurser frigörs under nästa mandatperiod för dessa ändamål.

Liksom ett antal andra partier kritiserar Centerpartiet det delade ansvaret för vård av personer med missbruk, och vill att regionerna ska ta över ansvaret för missbruksvården från kommunerna. Detta är i linje med det förslag som lämnats av Samsjuklighetsutredningen för att förhindra att människor faller mellan stolarna (2021).

Centerpartiet ser ett behov av reglering av alkoholreklam i sociala medier och noterar att det redan finns konkreta förslag som kan användas som underlag för lagstiftning (Alkoholreklam i sociala medier m.m. SOU 2017:113). IOGT-NTO håller med om vikten att stärka regleringen av alkoholreklam och anser att riksdagen borde gå vidare med förslaget om att förbjuda alkoholreklam i sociala medier

Hur ska barn få en uppväxt fri från missbruk?

Förebyggande arbete är grunden i arbetet mot beroende. Skolan är avgörande för att ge unga människor kunskap om narkotika och andra beroendeframkallande substanser, på ett sätt som är anpassat till de ungas ålder och mognadsgrad. Andra centrala aktörer är sjukvård, socialtjänst, fritidsverksamheter och föreningsliv. Ungdomsmottagningarna bör få ett tydligt, sammanhållet nationellt uppdrag som innefattar folkhälsoarbete mot beroende hos unga människor.

Skola och socialtjänst behöver bättre kunna förebygga och motverka att unga människor halkar snett. Inte minst behöver socialtjänstlagen tidigare och tuffare hjälpa unga människor. För ungdomar som utvecklat ett missbruk behöver stöd kunna erbjudas omedelbart och utan föregående biståndsbedömning. Insatser utanför hemmet ska finnas tillgängligt och föregås av snabba utredningar. Vi vill också öppna upp för förebyggande och intensivt arbete på hemmaplan genom s.k. mellantvång. Unga människor i risk­zonen måste helt enkelt få bättre livschanser.

Hur ska alla som lider av beroende få hjälp?

Missbruksvården måste förbättras, och hanteringen av narkotika ska bekämpas i alla led. Narkotikapolitiken bygga på vetenskap och fakta. Effekterna av kriminaliseringen av narkotikaanvändning, och innehav för eget bruk, behöver utvärderas i den statliga utredning som nu genomförs. Svensk narkotikapolitik ska bygga på en nollvision mot allt drogrelaterat lidande.
Självvald sluten- eller sjukhusvård i bör erbjudas i hela landet, där patienten styr sina egna in- och utskrivningar. Det ökar individens egenmakt och leder till färre tvångsåtgärder och vårddygn. Stärkt brukarmedverkan behövs för att stötta de personer som försöker ta sig ur ett missbruk och för att hindra accelererat riskbruk.
Ett tryggt hem ger en bättre framtid. Ofta ställs krav på drogfrihet innan hemlösa människor får hyra en bostad, men ett liv på härbärgen och i trappuppgångar gör det betydligt svårare att bearbeta drogmissbruk eller psykisk ohälsa. Utsatta människor ska får hyra en bostad med samtidigt stöd och behandling. L vill genomföra ett nationellt program för att underlätta tillämpningen av Bostad först-modellen.

Hur ska unga slippa “alkoholtjat” från alkoholföretag?

Marknadsföringen av alkoholhaltiga produkter blir allt synligare och mer aggressiv. Det förekommer att information kan tolkas som att företag rear ut alkoholhaltiga drycker. Sådana övertramp måste stävjas. Dessutom krävs en heltäckande bild av hur alkohol­reklamen utvecklas och vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas.
Utvecklingen de senaste tio åren visar glädjande nog på mer än en halverad alkoholkonsumtion bland unga med en minskning med cirka 8 procent av totalkonsumtionen av alkohol. Att senarelägga sin alkoholdebut minskar risken för alkoholproblem längre fram i livet. Därför är det viktigt att fortsatt starkt driva det förebyggande arbetet riktat mot barn, ungdomar och föräldrar.

IOGT-NTO kommenterar

Liberalerna understryker vikten av förebyggande arbete och menar att det utgör själva grunden i arbetet mot beroende. Liberalerna lämnar ett antal förslag för hur olika aktörer bör arbeta för att förebygga och behandla ungas missbruk. IOGT-NTO hade även gärna sett förslag för hur föräldrars missbruk ska förebyggas, så att barn och unga växer upp i trygga hem, fritt från missbruk.

Liberalerna understryker vikten av ett helhetsperspektiv i beroendevården – vårdinsatser är viktiga, men inte tillräckliga. IOGT-NTO delar den bilden. Ett tryggt hem och en egen bostad kan nämligen inte underskattas. Det kan vara en avgörande faktor för människor som försöker ta sig ur ett beroende. Liberalerna menar därför att människor som får vård för beroendesjukdom måste erbjudas en egen bostad. IOGT-NTO delar partiets ståndpunkt.

Liberalerna menar även att det krävs en mer heltäckande bild av hur alkoholreklam utvecklas och hur det bör regleras. IOGT-NTO anser att den forskning som har gjorts i Sverige och internationellt, tillsammans med rekommendationer från WHO, är fullt tillräckligt för att driva igenom ett alkoholreklamsförbud.

TILLBAKA TILL PARTIÖVERSIKTEN

Kristdemokraterna

Hur ska barn få en uppväxt fri från missbruk?

Att barn och unga kan växa upp utan risk för att skadas av eget eller andras bruk av alkohol och droger är en angelägen fråga för oss Kristdemokrater. För att nå ditt krävs en fortsatt restriktiv alkoholpolitik som vilar på en solidarisk och folkhälsobaserad grund. En tydlig ANDTS-strategi och ett bibehållet detaljhandelsmonopol är också avgörande, likaså ett starkt evidensbaserat preventivt arbete som kan identifiera och stödja barn och unga som befinner sig i miljöer där det finns skadligt bruk. Kristdemokraterna fick stöd i riksdagens för vårt förslag om att införa ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention för ett drygt år sedan. Det är avgörande att regeringen omgående verkställer riksdagens vilja som en del i att säkerställa att barn och unga får en trygg uppväxt. Det är också viktigt att det civila samhället får resurser som möjliggör ett långsiktigt arbete där barn kan fångas upp i en miljö där de blir sedda och erbjuds i gemenskap med andra barn och nyktra vuxna.

Hur ska alla som lider av beroende få hjälp?

En viktig del i att minska det mänskliga lidandet som är kopplat till skadligt bruk och beroendesjukdom är att minska stigmat så att fler söker vård och att skapa förutsättningar för en lättillgänglig vård, med sammanhållna behandlingskedjor, över hela landet. Att hälso- och sjukvården blir ensam huvudman för beroendevården är helt avgörande för att människor med stora vårdbehov inte ska hamna mellan stolarna. Något som sker alltför ofta i dagens system med det delade huvudmannaskap för beroendevården mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kristdemokraternas förslag om att gå från 21 självstyrande regioner till ett samlat nationellt ansvar för sjukvården kommer också förbättra möjligheterna till en jämlik beroendevård över hela landet.

Hur ska unga slippa “alkoholtjat” från alkoholföretag?

I det föränderliga media- och informationssamhället som vi har idag är det angeläget att reglerna kring marknadsföring av alkohol anpassas för att säkerställa att barn och unga skyddas från alkohol-exponering så effektivt som möjligt. De exakta detaljerna kring hur reglerna ska vara utformade behöver utredas. Det är också angeläget med ett effektivt och målgruppsanpassat kunskapshöjande arbetet kring alkoholens risker och skadeverkning för att påverka attityder och inställning till alkohol.

IOGT-NTO kommenterar

Kristdemokraterna menar att ett bibehållet detaljhandelsmonopol är ett viktigt verktyg för att säkerställa att barn och unga växer upp utan att skadas av ett eget bruk av alkohol och droger. IOGT-NTO håller med. Forskningen visar att alkoholmonopol bidrar till att minska alkoholkonsumtionen, och därmed även alkoholmissbruk.

KD understryker vikten av att införa ett nationellt kompetenscentrum för förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping, tobak, samt spel. Det är ett förslag, med brett stöd inom civilsamhället, som har potential att öka kunskapsutbytet inom det förebyggande arbetet.

KD vill förebygga att människor med en beroendesjukdom faller mellan stolarna på grund av ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. KD vill lösa detta genom att lägga över allt ansvar på staten, som ska få huvudansvaret för vården. Detta kan jämföras med det Samsjuklighetsutredningens förslag att allt ansvar för beroendevård ska läggas över på regionerna, vilket IOGT-NTO har ställt sig bakom.

KD anser att det är viktigt att barn och unga skyddas från alkoholexponering, och vill att en utredning ska se över hur reglerna bör formuleras för att uppnå detta. IOGT-NTO anser att alkoholreklam på sociala medier bör förbjudas. Det är en viktig åtgärd för att skydda barn och unga från alkohol-exponering. En möjlig utgångspunkt är förslagen som lades fram av en statlig utredning 2017 (se slutbetänkandet Alkoholreklam i sociala medier med mera SOU 2017:113).

Hur ska barn få en uppväxt fri från missbruk?

Det förutsätter ett brett förebyggande arbete med generella åtgärder för att minska utanförskap och andra riskfaktorer för missbruk liksom riktade insatser. Därför måste socialtjänsten stärkas. Även beroendevården måste utvecklas och bli mer tillgänglig så att fler kan bli fria sitt missbruk. Det behövs ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention, en ny socialtjänstlag och vi vill bl.a. också se en nationell handlingsplan för att förbättra socialtjänstens möjligheter att hjälpa människor med missbruk. Och vi vill säkerställa att barns bästa alltid väger tyngre än biologiska föräldrars rätt till sina barn. Konkret vill vi t.ex. att familjehem i fler fall ska få möjlighet att ta över vårdnaden om ett placerat barn och vi vill ge socialtjänsten bättre möjligheter att kontrollera situationen för barn som återförs till sina föräldrar. Därför vill vi införa obligatoriska drogtester när en förälder med missbruk ansöker om umgänge med sitt barn, eller när en placering upphör.

Hur ska alla som lider av beroende få hjälp?

Socialtjänsten måste utvecklas för att tidigt kunna ge stöd och hjälp. Därför föreslår vi bl.a. en nationell handlingsplan och en ny socialtjänstlag som ger bättre möjligheter för socialtjänsten att bedriva lågtröskelverksamheter. Viktigt är också att överbrygga de många organisatoriska hinder som finns liksom att säkerställa att personer inte faller mellan stolarna. Därför driver vi moderater bl.a. på för ett samlat huvudmannaskap för personer med samsjuklighet (beroende och samtidigt annan psykiatrisk ohälsa). Viktigt är också att stärka den enskildes ställning och rätt. Det kräver bl.a. en förstärkt vårdgaranti som ger personer med beroendeproblematik rätt till vård och behandling betydligt snabbare än i dag. Vi vill också se över hur de nationella stödlinjerna kan stärkas och utvecklas. Vidare har vi lagt en rad förslag för att förbättra och stärka tillgången till beroendevård för dömda och frihetsberövade personer, bl.a. vill vi utreda om Kriminalvården ska ges i uppdrag att själva bedriva beroendevård.

Hur ska unga slippa “alkoholtjat” från alkoholföretag?

Grunden är en bra alkohollagstiftning i kombination med en skarp och fungerade tillsyn i syfte att säkerställa att marknadsföring inte särskilt riktas till barn och unga samt att all marknadsföring av alkohol lever upp till kraven om särskild måttfullhet. Vi lever samtidigt i ett snabbt föränderligt informationssamhälle vilket i sammanhanget är mycket utmanade. Lagstiftning och tillsyn räcker inte till utan det krävs också ett stort ansvarstagande från andra aktörer så som de stora sociala medieplattformarna. Också alkoholbolagen har ett mycket stort ansvar. Moderaterna har föreslagit att regeringen initierar en dialog med berörda branschorganisationer i syfte att nå en överenskommelse om att förbättra informationen till konsumenter om alkoholens skadeverkningar. En sådan överenskommelse skulle också kunna inkludera frågor om hur unga ska slippa ”alkoholtjat”.

IOGT-NTO kommenterar

Moderaterna vill se ett brett förebyggande arbete för att skydda barn från alkohol. Liksom Kristdemokraterna vill Moderaterna införa ett Nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention. Det är ett förslag som välkomnats av forskare, organisationer (däribland IOGT-NTO) och personer som arbetar med ANDTS-prevention.

Moderaterna vill även se en nationell förnyad handlingsplan för socialtjänst att hjälpa de med missbruk. Liksom ett flertal andra partier vill Moderaterna förhindra att människor med beroendesjukdom faller mellan stolarna och inte får den vård de behöver. Moderaterna föreslår därför ett samlat ansvar för personer med samsjuklighet (dvs beroende och andra sjukdomar).

Moderaterna konstaterar att dagens alkohollagstiftning inte hängt med viktiga samhällsförändringar, såsom tillgången till sociala medier. IOGT-NTO delar bilden att lagstiftningen av alkoholreklam inte är anpassad till dagens digitala värld. IOGT-NTO anser dock att Moderaternas förslag är ineffektivt då forskningen visar att självreglering är verkningslös, inte minst eftersom alkoholindustrin inte har något intresse att begränsa sin marknadsföring och sälja mindre alkohol. Därför vill IOGT-NTO se att lagstiftningen utvecklas framför självreglering.

TILLBAKA TILL PARTIÖVERSIKTEN

Sverigedemokraterna

Hur ska barn få en uppväxt fri från missbruk?

Att samhället effektivt verkar för att begränsa tillgång till narkotiska preparat är grundläggande men också att folkhälsoarbetet ständigt är en fråga i fokus och har ett framgångsrikt arbetssätt på alla nivåer. Stödet till framförallt unga medberoende måste stärkas. Inget barn ska behöva växa upp i missbruksmiljö. Det är avgörande att samhället, bland annat skola, vård och inte minst socialtjänsten, kliver in när signaler om missbruk uppmärksammas

Vidare behöver man också titta på frågan om frivillighet när det kommer till missbruksvård i synnerhet då barn är inblandade.

Hur ska alla som lider av beroende få hjälp?

Svensk hälso- och sjukvård är eftersatt rent resursmässigt och här behöver insatser göras inte minst när det kommer till psykiatrin. Att vi har en öppenvård som är tillgänglig för de som söker stöd och hjälp. Hela missbruksvården behöver ses över. Att det finns boendeformer, kontinuitet och långsiktighet. Vi ser idag allt för många som anses färdigbehandlade alldeles för tidigt och som faller tillbaks i missbruk och beroende. Det är slöseri med resurser. Vidare anser vi att vården och stödet för närstående måste bli bättre. Det är inte endast den som är missbrukare som far illa utan allt som oftast flera i dess omgivning, dessa är dessutom viktiga för den som är beroende och att även närstående får stöd och hjälp kan vara direkt avgörande i vården för att få en person i beroende fri från det.

Hur ska unga slippa “alkoholtjat” från alkoholföretag?

Vi har idag alkohollagen som styr vad som får marknadsföras. Barn och unga ser alkohol och konsumtion i så många andra sammanhang än reklam från alkoholföretag. Influencers är ett exempel.

IOGT-NTO kommenterar

Sverigedemokraterna understryker vikten av ett tydligare anhörigperspektiv inom vården och ökad förståelse för medberoende. IOGT-NTO delar bilden att anhörigperspektivet är viktigt. Idag skiljer sig tillgången till vård och stöd för anhöriga stort mellan olika regioner och kommuner. IOGT-NTO hoppas därför att resurser ges under nästa mandatperiod för att garantera en högkvalitativ och likvärdig anhörigvård i hela landet.

Sverigedemokraterna anser att hela missbruksvården bör ses över, för att säkerställa att den är effektiv. IOGT-NTO noterar att det skett och sker utredningar inom dessa områden, inte minst Samsjuklighetsutredningen, samt den kommande narkotikautredningen.

Sverigedemokraterna noterar att barn och unga utsätts för alkoholreklam på många olika sätt. IOGT-NTO tycker att svensk alkohollagstiftning behöver stärkas för att skydda barn och unga effektivare.

TILLBAKA TILL SIDTOPPEN

Arbetet fortsätter – häng på!

Håller du med om att barn har rätt till en uppväxt fri från missbruk, att beroende har rätt till vård och att unga har rätt att slippa alkoholtjat i sin vardag? Fantastiskt, ditt engagemang och din drivkraft behövs!