Håller du med?

Barn har rätt till en uppväxt fri från missbruk, alla som lider av beroende ska få hjälp och unga ska ha rätt att slippa “alkoholtjat” från alkoholföretag. Visst låter det självklart? Låt oss med gemensam kraft få våra politiker att göra verklighet av IOGT-NTO:s valfrågor. Du behövs!

TILL SIDTOPPEN

Allt om IOGT-NTO:s valfrågor

Kunskap är makt! Lär dig mer om dessa alldeles för aktuella samhällsproblem – och om IOGT-NTO:s förlag på lösningar. Håller du med?

TILL SIDTOPPEN

Barn har rätt till en uppväxt fri från missbruk

Hur skyddar vi barn och unga från andras, och eget, bruk av alkohol och narkotika?

Om vi vill skydda barn och unga från alkohol och narkotika måste den förebyggande politiken stärkas. Hur kan vi garantera att narkotikabruket, och framför allt bruket av internetdroger, minskar? Hur kan vi stärka den positiva trenden med minskat ungdomsdrickande? Och inte minst: hur kan vi stärka hjälpinsatserna för de 300 000 barn i Sverige som påverkas negativt av vuxnas alkoholkonsumtion?

Så kan vi motverka att unga påverkas negativt av vuxnas alkohol- och narkotikabruk

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Trots det uppger över 300 000 barn att de påverkas negativt av en nära vuxens alkoholkonsumtion.

Hur kan vi säkerställa att inget barn i Sverige behöver växa upp i otrygghet på grund av vuxnas alkoholkonsumtion?

 • Stärka samarbetet mellan elevhälsan och socialtjänsten att identifiera barn som lever i en otrygg hemmiljö.
 • Utveckla och sprida modellen ”BarnSäkert” i barnhälsovården för att identifiera
  fler barn som lever med psykosociala problem på grund av vuxnas alkohol- och narkotikakonsumtion.
 • Öka kunskapen i mödra- och barnvården om hur alkoholkonsumtion fysiskt påverkar barn både i fosterstadiet och efter födseln.
 • Inrätta ett FASD-center i Sverige för att höja kunskapen och samordningen i FASD-skador.
Så minskar vi ungas alkoholkonsumtion

Trots att alkoholkonsumtionen långsamt sjunkit hos unga under lång tid konsumerar
fortfarande runt 40 % av niondeklassare alkohol. Politiken behöver därför följa samhällsutvecklingen och motverka de utmaningar som dagens digitala samhälle medför, inte minst att bekämpa den olagliga handeln online av alkohol.

Hur kan vi bevara (och stärka!) trenden att alkoholkonsumtionen minskar bland unga?

 • Förbjud alkoholreklam i sociala medier.
 • Utveckla undervisningen i skolan kring alkoholens konsekvenser för individen och
  samhället.
 • Stärk kapaciteten i elevhälsan att hjälpa barn och unga med tidiga alkoholproblem.
Så minskar vi ungas narkotikabruk

Sverige har ett mål om ett narkotikafritt samhälle. Trots det har var sjunde elev som går andra året på gymnasiet idag provat narkotika, och allt fler unga använder narkotika regelbundet. Därtill har digitaliseringen utökat tillgången och populariteten hos unga för nätdroger som ofta innehåller preparat med okända biverkningar på hälsan, vilket ökar risken för allvarliga skador och dödsfall.

Hur kan vi säkerställa att färre unga börjar använda narkotika och hur kan vi bäst hjälpa de som har ett pågående bruk?

 • Utveckla samarbetet mellan skola, polis, socialtjänst och civilsamhället för att bättre identifiera och hjälpa unga med ett narkotikabruk.
 • Utöka resurserna till lokala ANDTS-samordnare.
 • Applicera den isländska modellen* i Sverige genom att stärka det kommunala stödet
  till lokalt föreningsliv och därmed öka tillgången till fritidsaktiviteter för unga.

*)Den isländska modellen innebär bland annat att föräldrar upprättar gemensamma regler för sina barn och att ungdomar årligen får 360 euro av staten för att kunna spendera på fritidsaktiviteter.

TILL SIDTOPPEN

Alla som lider av beroende ska få hjälp

Hur minskar vi skadorna som orsakas av alkohol och narkotika?

Varje dag dör över 12 personer i Sverige av alkoholrelaterade skador. Utöver det stora mänskliga lidandet leder även alkoholen och narkotikan till stora kostnader för polis, vård och samhälle. Hur kan vi, mot bakgrund av dagens hårt pressade vårdsystem, minska bördan som alkohol och narkotika utgör för vårt samhälle?

Så minskar vi antalet alkoholberoende i Sverige

Idag uppskattas minst 300 000 svenskar vara alkoholberoende. Samtidigt finns det fortfarande ett starkt stigma kring alkoholberoende och få personer söker hjälp.

Hur kan vi förebygga alkoholberoende?

 • Inför minimiskatt för att höja priset på de billigaste alkoholprodukterna.
 • Inför alkoholpaus på Systembolaget för att möjliggöra för individer som själva vill
  kunna begränsa sig från att kunna köpa alkohol.
 • Inrätta ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention för att höja kunskapen i regioner och kommuner samt att underlätta att dela bästa praxis.
 • Inför ett förbud mot alkoholreklam i sociala medier.
Så stärker vi vårdmöjligheterna

År 2017 sökte 660 000 vård för alkoholrelaterade skador och sjukdomar och totalt
uppskattas alkoholens sjukvårdskostnader motsvara lönen för 14 500 sjuksköterskor
årligen.

Hur kan vi  stärka vårdens möjligheter att hjälpa de som drabbats av alkoholskador?

 • Stärk samordningen mellan kommuner och regioner, så att ingen faller mellan
  stolarna.
 • Stärk arbetet med tidiga interventioner i primärvården för att i ett tidigt skede fånga upp individer.
 • Höj och indexera alkoholskatten.
Så motverkar vi narkotikadödligheten

Den svenska narkotikadödligheten utgör fortfarande ett allvarligt folkhälsoproblem i Sverige. Under 2020 dog 524 personer av överdoser till följd av narkotikabruk.

Hur kan vi ta ett helhetsgrepp mot bruket av narkotika?

 • Införa ett nationellt program för att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall.
 • Tillgängliggöra opiodmotgift i samtliga regioner för att minska antalet dödsfall på grund av överdoser.
 • Öka resurserna till civilsamhällesaktörer som verkar för att minska narkotikarelaterade skador och dödlighet.
 • Införa en god samarit-lag för ringa narkotikabrott för att säkerställa att alla vågar söka vård i kritiska tillstånd.
 • Värna förbudet mot narkotika samt inför effektiva kontrollåtgärder som minskar
  tillgängligheten av narkotika.

TILL SIDTOPPEN

Unga ska ha rätt att slippa “alkoholtjat” från alkoholföretag

Hur säkerställer vi att samhället slipper påverkan från alkoholindustrin?

Alkoholindustrin har ett övergripande mål – att sälja så mycket alkohol som möjligt. Detta sker på bekostnad av övriga i samhället som får ta konsekvenserna av alkoholens skador. En central del i alkoholindustrins strategi är att försöka påverka och sälja in bilden av deras produkter är ofarliga och ska säljas fritt trots att alkoholen kostar samhället 103 miljarder varje år. Hur kan vi slippa alkoholindustrins påverkan på samhället?

Så minskar vi alkoholindustrins negativa inflytande på människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet

Dagens omfattande marknadsföring av alkohol på internet leder bland annat till att fler unga konsumerar alkohol och att personer i riskgrupper ökar sin konsumtion. Förutom detta är alkoholindustrin känd för att i sin kommunikation förminska, eller rentutav förneka, alkoholens negativa konsekvenser genom att bland annat sprida falsk forskning.

Hur kan vi minska alkoholindustrins negativa inflytande på människor?

 • Förbjud alkoholindustrin från att bedriva utbildningsverksamhet i skolmiljö som projektet ”Prata om alkohol” finansierat av den svenska alkoholindustrin.
 • Förbjud alkoholreklam i sociala medier.
 • Inför hälsovarningar på alkoholprodukter för att öka kunskapen om alkoholens skador, framför allt om alkohol som orsak till cancer.
Så kan vi säkerställa att folkhälsopolitiken prioriterar människors välmående över vinstintressen

Lobbyismen, eller det politiska påverkansarbetet, styr idag allt mer vår politik och möjligheterna för vanliga medborgare att få insyn i vem som påverkar det politiska beslutsfattandet är små. Det politiska påverkansarbetet har blivit allt mer kapitaliserat – alltså att PR-byråernas och företagens ekonomiska muskler väger tyngst. Det problemet är som störst i hälsopolitiska frågor där företagens vinstintressen ofta står i konflikt med samhällets intresse av hälsa och trygghet.

Hur kan vi skydda våra politiska beslut från vinstintressen och garantera att hälsopolitiska beslut alltid sätter människors välmående överst?

 • Inför ett transparensregister för lobbying i Sverige för att öka insynen i vilka aktörer som påverkar det politiska beslutsfattandet.
 • Uteslut hälsofarliga industrier som alkohol- och tobaksindustrin från att delta i folkhälsopolitiken.
 • Stärk arbetet med att utesluta hälsofarliga industrier från statliga investeringar,
  t.ex. AP-fonderna.
 • Stärk arbetet med att utesluta cannabisföretag och alkoholtillverkare från att få statliga ekonomiska stöd. Statliga investeringar borde prioritera branscher som är långsiktigt hållbara både socialt och miljömässigt.

TILL SIDTOPPEN

Hurra så fint att du vill engagera dig mer!

Nu när du har koll på IOGT-NTO:s valfrågor (och har uppdaterat dig på vilka lösningar våra folkvalda politiker förespråkar) så kanske du känner att du vill göra mer – och det är klart att du ska! Ju fler vi är desto starkare är vår röst.

TILL SIDTOPPEN

Låt oss skapa en orkan i sociala medier!

Ända fram till valet (och längre än så) kommer vi med ihärdighet och envishet trumma ut våra hjärtefrågor i sociala medier. Och här behövs du! Följ IOGT-NTO på den sociala medie-plattform där du trivs bäst och gilla, hjärta, kommentera och dela allt du håller med om. Ju fler som engagerar sig i varje sociala medie-inlägg, desto större spridning får det och ännu fler människor får chans att skapa politisk skillnad. Tillsammans kan vi få till en riktig sociala medie-orkan som sveper över hela landet!

Följ IOGT-NTO på Facebook

Följ IOGT-NTO på Instagram

Följ IOGT-NTO på Twitter

Dela den här sidan

Låt dina vänner få upp ögonen för Håller du med-kampanjen – dela den här sidan! Det gör du enkelt genom ikonerna här nedan.

TILL SIDTOPPEN

Så jobbar IOGT-NTO vidare med frågorna

 • Alkoholpolitiken formas på flera nivåer; i lokala kommunhus såväl som i Riksdagen och i Europaparlamentet. Därför kommer IOGT-NTO:
  • Kontakta och möta nyvalda kommun- och regionpolitiker för att förklara vilka åtgärder individuella kommuner och regioner kan ta för att forma en hållbar och socialt rättvis alkoholpolitik
  • Träffa både nya och redan invalda riksdagsledamöter för att förklara vilka behov vi ser för att stärka svensk alkohol- och narkotikapolitik
  • Fortsätta med sin närvaro i Bryssel – då alkoholpolitiken fortsätter vara både en nationell och europeisk angelägenhet behövs IOGT-NTO:s röst höras både nationellt och internationellt
 • IOGT-NTO kommer även fortsätta att stödja tillgången och utvecklingen av alkoholpolitisk forskning genom att sprida forskning samt underlätta samarbete mellan världsledande alkoholforskare för att bygga vidare på den gemensamma kunskapsbas som redan finns.
 • Avslutningsvis kommer IOGT-NTO att fortsätta att stå för en hållbar och rättvis alkoholpolitik genom att lyfta frågan i den offentliga debatten.