Alkoholpriset och dess förhållande till alkoholkonsumtionen

I den ANTDS-skuggstrategi som IOGT-NTO och 27 andra ideella organisationer har ställt sig bakom är ett av de ämnen vi lyfter att punktskatter för alkohol och tobak måste höjas rejält. Du finner förslaget på sidan 62 i skuggstrategin.

Alkoholskatter är ett av de mest effektiva styrinstrument som kan användas i ett land för att sänka alkoholkonsumtionen. Ändå har just punktskatten[1] på alkohol ifrågasatts och utretts, ivrigt påhejat av en aktiv alkoholindustri.

Skattefrågan har präglats av ängslighet, inte minst när det kommer till en möjlig ökning av införseln. Regering och riksdag har lyssnat på marknadskrafterna som är rädda att deras alkoholhaltiga drycker ska sälja mindre om skatten höjs. Vi menar att regering och riksdag måste i sann demokratisk anda värna folkhälsan över några få företag vars skattetryck inte på långa vägar kan betala för de skador alkoholen orsakar och de merkostnader detta blir för alla skattebetalare.

103 miljarder om året kostar alkoholkonsumtionen svenska skattebetalare, det är dubbelt så mycket som hela rättsväsendet, inklusive polisen kostar på ett år. Det är långt mindre är alkoholskatten drar in till statskassan. Här menar vi att regering och riksdag måste sätta folkhälsan i första rummet och inte alkoholtillverkarnas särintresse.

Skatteinstrumentet är ett underutnyttjat verktyg och i synnerhet i spåren av corona-krisen ser vi att en höjd alkoholskatt med en öronmärkt del som går direkt till sjukvården skulle gynna folkhälsan.

Förutom reglering av punktskatter anser vi att regeringen måste använda sig av minimipriser för alkohol. Det vill säga att alkoholen aldrig får bli en lågprisvara.

Skattningar av minimipriser har visat sig leda till sänkt alkoholkonsumtion, minskad dödlighet och färre sjukhusinläggningar. Internationell forskning visat att högriskkonsumenter i de lägsta socioekonomiska grupperna är de som drabbas hårdast av konsumtionsökningar i form av ökade alkoholrelaterade skador, men även de som gynnas mest av minimipriser.

Skottland har infört minimipriser i maj 2018 och den första effektstudien visar att under det första halvåret veckorna sjönk alkoholförsäljningen med 7,6 procent.

Ska vi långsiktigt kunna sänka totalkonsumtionen av alkohol och därmed förbättra folkhälsan måste alkoholskatten höjas, kombinerat med minimipriser på alkohol.

[1] Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på specifika varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt. Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning. (källa: Ekonomifakta.se)