Ponthus jessmor

Alkohol & Psykisk hälsa: Visst hänger det ihop?

 

Att alkohol och andra droger dödar andra människor tror jag flertalet personer redan kan skriva under på. Men ändå nämns enbart alkohol och narkotika ett fåtal gånger i det nästan 100 sidor långa förslaget till strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

Den 15 februari bjöd Socialminister Jakob Forssmed tillsammans med statsministern Ulf Kristersson in till en hearing kring utvecklingen av den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention. IOGT-NTO har genom den Drogpolitiska avdelningen har under hösten 2023 och våren 2024 bevakat frågan nära och blev inbjudan att delta vid mötet. Under mötet fanns representanter från både regeringen och socialdepartementet på plats men även från ett antal andra berörda myndigheter utöver alla de 30+ civilsamhällesorganisationer som på olika sätt arbetar med frågan. Att jag, som helt ny i rollen som politisk sekreterare, fick det uppdraget att gå och representera oss är jag oerhört tacksam för!

Mötet inleddes med ett anförande från socialministern och statsministern där de betonade vikten av att samhället tillsammans behöver arbeta för en positiv utveckling av den psykiska hälsan. Dessutom framlägger socialministern att vi behöver lägga ett djupare fokus på det suicidpreventiva arbetet som redan finns på många ställen. Underlaget som regeringen arbetar med är framtaget av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tillsammans med 24 andra myndigheter och innehåller både en god sammanställning kring ämnet och en plan för hur Sverige ska arbeta med frågan. När jag först läste igenom underlaget skapade det många frågetecken kring vad det är som myndigheterna vill göra egentligen, men frågan är invecklad och långt ifrån något enkelt att hantera.

Jag deltog i de efterföljande gruppdiskussionerna och där pekar jag tydligt på en stor brist som underlaget har, nämligen avsaknaden kring hanteringen av alkohol och narkotika som en faktor för att negativ utveckling av en psykisk hälsa. Detta är något som vår senaste forskningsrapporten tydligt pekar på och som samhället behöver agera på. En ökad konsumtion av alkohol och ett skadligt bruk av narkotika kommer att göra människor mer sårbara, inte minst när det kommer till den egna psykiska hälsan, men även för de anhöriga. Därför är det av vikt regeringen arbetar med att minska tillgängligheten på alkohol för att i största möjliga mån skydda fler personer från de andrahandsskador som alkoholen bidrar till. Närmare 30 % av befolkningen har varit rädda när de vistats på en offentlig plats i samband med att andra personer har druckit alkohol. Därtill har motsvarande 160 000 personer blivit fysiskt skadade av personer som druckit alkohol någon gång under sitt liv.

Det är oroväckande att myndigheterna inte har reflekterat över de inverkningar som alkohol och narkotika har på människor välmående. Flertalet gånger har jag snubblat över att personer i olika enkäter svarat att de får dagen-efter effekter av sitt drickande, framför allt känslor av ångest. Personer med ett beroende av drogerna vittnar även om att det psykiska väl måendet blir kraftigt sämre i takt med att beroendet utvecklas. Av den simpla anledningen borde det därför vara rimligt att i en nationell strategi för den psykiska hälsan, prata om och arbeta med, alkohol och andra droger som en faktor som kraftigt inverkar på den psykiska hälsan.

Efter hearingen lämnade jag och IOGT-NTO in ett brett underlag till socialdepartementet i frågan. Underlaget avhandlar bland annat ett urval av de forskningsrapporter som IOGT-NTO tagit fram, men även rapporter från WHO och STAD. Tanken med det underlag som lämnades in var att belysa vikten av alkohol och andra droger som en del i den psykiska hälsan, men även för att lägga en vikt vid det suicidpreventiva arbetet som bedrivs. Många som väljer att ta sitt liv och som på olika sätt och utsätts för en överdos har tidigare haft en läkarkontakt på något sätt, därför är det av hög vikt att fortsatt prioritera.

Nu blickar i alla fall jag framemot när regeringen, troligtvis under våren, lägger fram den nya nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention. Detta är verkligen något som flera organisationer och personer, inte minst IOGT-NTO, kommer att fortsätta bevaka och vara en viktig aktör inom. För oss är frågan viktig både i sig men även kombinerad tillsammans med andra hot som finns mot det svenska alkoholmonopolet.

 

 

 

Ponthus Jessmor arbetar som politisk sekreterare på drogpolitiska avdelningen IOGT-NTO