“Harmful”: ett verkligt skadligt ord i EU:s alkoholpolitik

Vissa påstår att ord inte kan skada människor, i varje fall inte fysiskt.1  IOGT-NTO:s Brysselkontor har starka belägg för det motsatta – enskilda ord kan i EU-politiken få stor betydelse för alkoholrelaterade skador och sjukdomar. Intressant nog är det skadligaste ordet här faktiskt termen harmful. När det här ordet används i formuleringen harmful use of alcohol betyder det problem för folkhälsan i unionen. Men hur kan ett så kort ord skapa så stora problem? Här förklarar vi varför: 
   
 1. Det antyder att det finns en mängd alkohol som är säker att dricka 
När ordet harmfulframgår i sammanhanget harmful use of alcoholskapar det en bild av att det skulle finnas säkra nivåer av alkohol. Det här går emot etablerad forskning, som visar att även små mängder alkohol ökar risken för exempelvis cancer, och att det inte finns någon lägre gräns för när alkohol blir hälsoskadlig. När begreppet harmful use of alcohol”, inkluderas i politiska handlingar, istället för “use of alcohol, signalerar det därmed att det finns ett godtyckligt gränsvärde för när alkoholkonsumtionen är skadlig, trots att någon sådan gräns egentligen inte existerar. 
 
2. Det lägger grunden för en reaktiv, istället för proaktiv, folkhälsopolitik 
Om makthavare skulle enas om att alkohol i alla former, och i alla mängder, är hälsoskadlig, skulle det finnas möjligheter för samhället att ta fram instrument som minskar alkoholkonsumtionen. Det skulle vara att arbeta förebyggande för folkhälsan. Om politiker dock etablerar att det endast finns en ungefärlig, subjektiv gräns för när alkoholkonsumtion är farlig, vilket man gör med den vaga frasen “harmful use of alcohol, kommer alkoholrelaterade skador och dödsfall bara kunna hanteras reaktivt och på individbasis.   
 
3. Det lägger ansvaret på alkoholanvändare – inte på alkoholindustrin
Slutligen blir frasen harmful use of alcohol skadlig eftersom det indikerar att produkten endast är skadlig om konsumenten använder den på fel sätt. Därmed lägger formuleringen ansvaret för alkoholrelaterade skador på konsumenterna, och friskriver alkoholindustrin.  
 
Vad kan man nu göra, när man känner till det här enskilda ordets makt över alkoholpolitik, och över alkoholrelaterade skador i Sverige och unionen? Svaret är att man, genom IOGT-NTO:s Brysselkontor, kan hålla koll på vilka svenska parlamentariker som bifaller frasen “Harmful use of alcohol i rapporter och fördrag. Fortsättningsvis kommer vi därför att uppmärksamma de ledamöter som bifaller den här och andra skadliga fraser, och vi ser fram emot våra medlemmars insatser som dömande makt när EU-valet kommer i juni.

 

Texten är skriven av Rebecka Öberg, politisk sekreterare, och Lovisa Arnmarker, politisk assistent, på IOGT-NTO:s Brysselkontor.

IOGT-NTO vill skapa en miljö där friheten från alkohol är självklar och naturlig. I den svenska kulturen är alkoholen så självklar att det har blivit provocerande att avstå från den. IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.