IOGT-NTO välkomnar ett mer aktivt och bredare politiskt arbete för bättre och mer jämlik hälsa.

IOGT-NTO:

 • Påminner om att alkoholens medicinska och sociala skador är omfattande och ett av våra största folkhälsoproblem.
 • Framhåller att det behövs både åtgärder som ökar hälsan generellt och åtgärder som minskar hälsoklyftorna. Sådana åtgärder förstärker varandra.
 • Tillstyrker betänkandets inriktning på ett folkhälsoarbete med åtgärder på samhälleliga bestämningsfaktorer för hälsa
 • Menar att ett folkhälsopolitiskt ramverk måste omfatta icke smittsamma sjukdomar och deras största riskfaktorer: alkohol, tobak, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet
 • Framhåller att det föreslagna ramverket måste kompletteras, framförallt med marknadens roll som bestämningsfaktor till riskfaktorer som alkohol och tobak
 • Tillstyrker förslaget om löpande dialog med den ideella sektorns organisationer och framhåller att detta bör ske både nationellt, regionalt och lokalt
 • Framhåller att alkoholindustrins intressekonflikt mot folkhälsan måste uppmärksammas och folkhälsopolitiken skyddas mot påverkan från alkoholindustrin och andra kommersiella krafter med ekonomiskt intresse i handel med alkohol.
 • Påminner om alkoholens roll som orsak till ojämlikhet i hälsa
 • Instämmer i förslaget om att förtydliga och stärka Folkhälsomyndighetens uppdrag att verka för en förbättrad folkhälsa
 • Instämmer i betänkandets kritik av Folkhälsomyndighetens bristande aktiviteter på andra folkhälsoområden än smittskydd.
 • Framhåller att kritiken mot Folkhälsomyndigheten också gäller alkohol som folkhälsofråga.
 • Menar att myndighetens organisation bör ändras så att andra folkhälsofrågor än smittskydd får fokus och kraft.
 • Tillstyrker förslaget om en stärkt tvärsektoriells struktur för en bättre folkhälsa inom regeringskansliet och mellan myndigheter, utan att ANDT-frågorna därmed nedprioriteras.
 • Instämmer i att arbetet med ANDT ska vidareutvecklas och stärkas
 • Framhåller att det behövs större personella resurser för och kompetens i folkhälsopolitik både inom regeringskansliet och myndigheter.
 • Tillstyrker att Länsstyrelsens uppdrag inom folkhälsopolitiken bör förtydligas, utan att ANDT-frågorna nedprioriteras.
 • Tillstyrker förslagen om att kommuner, landsting och regioner bör prioritera ett långsiktigt tvärsektoriellt arbete för en god och jämlik hälsa och att ge dessa statligt stöd för att kunna göra detta.

Läs yttrandet i sin helhet IOGT-NTO Remissvar Folkhälsopolitiskt ramverk SOU 2017 (pdf)