Stipendier och fonder

Här hittar du information om de olika stipendier som finns att söka, samt information om hur man ansöker och kontaktperson.

Thyra och Ture E Westerbergs stipendiefond

Stipendier ur fonden kan tilldelas medlem i IOGT-NTO som utbildar sig till läkare eller tandläkare. Den sökande ska ha varit medlem i rörelsen minst tre år samt vara icke-rökare. Beslut om stipendium ur fonden sker under hösten.
Ange i ansökan sökandes namn, adress och telefonnummer.

Ansökan ska sändas till Thyra och Ture E Westerbergs stipendiefond, IOGT-NTO, Elisabeth Larsson, Box 12825, 112 97 Stockholm, senast den 31 maj 2019.

IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse

Delar ut stipendier under 2019.
Enligt beslut kan ansökan om medel ur IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse sökas till:
* aktiviteter och utbildning som bedrivs inom IOGT-NTO-rörel­sen som indirekt eller direkt stimulerar till aktiviteter bland ungdomar
* som bidrag till studerande ungdomar. Särskild vikt läggs vid ansökningar från studeranden inom områdena socialt arbete, media, sjukvård och polisväsende
* som bidrag till fritidsanläggningar, kursgårdar och dylikt för ungdomar
Under 2019 kommer anpassning av lokaler för ungdomsverksamhet att prioriteras.

Ange i ansökan sökandes namn, adress, telefonnummer och konto.

Ansökan ska vara IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse, IOGT-NTO, Joakim Löfbom, Box 12825, 112 97 Stockholm, tillhanda senast 31 maj 2019.

Stiftelsen Oskar Franzéns Stipendiefond

Delar varje år ut ett eller flera stipendier.
Fonden instiftades 1975. Oskar Franzén var under sin levnad en av förgrunds­gestalterna i svensk nykterhetsrörelse och visade i sin verksamhet på många sätt sin vilja att stödja utbildningen för den helnyktra sektorn.

Fondens ändamål är därför att ge hjälp till utbildning för helnyktra ungdomar som är medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen och som kan förväntas att i framtiden förbli aktiva i denna rörelse. Utdelning av avkastning av disponibla medel sker på Oskar Franzéns födelsedag den 5 oktober.

För att vara berättigad att söka stipendier ska sökanden
– vara under 25 år
– vara aktiv medlem i IOGT-NTO-rörelsen
– kunna ange ett definierat utbildningsändamål till vilket stipendiet skall användas
– efter genomgången utbildning dokumentera densamma

Ålder och den aktiva gärningen som medlem i rörelsen ska skriftligen styrkas.

Ansökan ska vara Stiftelsen Oskar Franzéns Stipendiefond, IOGT-NTO, Elisabeth Larsson, Box 12825, 112 97 Stockholm, tillhanda senast den 30 augusti 2019. Ansökningsblankett rekvireras från ovanstående adress.

 

IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond

Fonden har bildats för att främja bevarande av och stödja i första hand upprustning av centralt och av distrikt ägda kursgårdar. Fördelningen avser i detta fall de prioriterade kursgårdarna.
Beslut om fördelning av bidrag sker i maj. Ansökan ska vara Riksstyrelsen, IOGT-NTO-rörelsen, Elisabeth Larsson, Box 12825, 112 97 Stockholm, tillhanda senast den 29 mars 2019.
Eventuella frågor besvaras av Joakim Löfbom, tfn 08-672 60 00.
Ansökningsblankett-kursgårdsfonden-samlingslokaler-003 (2

 

Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Stiftelsen Ansvar för Framtidens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna, samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn.

Stiftelsens intention och syfte är att:
* Stödja verksamheten i sådana organisationer och sammanslutningar inom och utom Norden som arbetar för att främja den helnyktra livsstilen, eller
* Verka för att lagstiftande församlingar, regeringar och myndigheter bedriver en alkoholpolitik med denna inriktning,
* Verka för information och opinionsbildning om den helnyktra livsstilen i nordisk samverkan,
* Verka för nykterhetsfrämjande insatser bland barn och ungdom,
* Verka för att det bedrivs vetenskaplig forskning om den helnyktra livsstilen,
* Verka för de målsättningar som gäller för den nordiska nykterhetsrörelsen, samt
* Verka för de helnyktras försäkringsintressen.

Ansökningsperioder:  15 november – 31 januari, 1 juni – 31 augusti.

Läs mer om stiftelsen