STIPENDIER OCH VERKSAMHETSBIDRAG ATT SÖKA

Medlemmar och verksamheter inom IOGT-NTO och IOGT-NTO-rörelsen har möjlighet att få ekonomiskt stöd för viss verksamhet genom att söka de stipendier och verksamhetsbidrag som delas ut årligen. Fonderna som detta utbetalas ifrån har möjliggjorts dels genom gåvor från medlemmar till ändamål som gåvogivaren bestämt men också genom att IOGT-NTO tillsammans med de andra förbunden i IOGT-NTO-rörelsen avsatt medel för att möjliggöra vissa satsningar.

De olika fonderna delar ut stipendier eller verksamhetsstöd. Stipendier söks av och delas ut till enskilda medlemmar personligen medan verksamhetsstöd söks av föreningar eller andra verksamheter som bedrivs inom IOGT-NTO eller IOGT-NTO-rörelsen.

Stipendier och verksamhetsstöd kan sökas av medlemmar och verksamheter inom IOGT-NTO-rörelsen. I vissa fonder ställs det krav på att medlemskapet eller verksamheten ska vara inom IOGT-NTO specifikt, och det framgår i så fall av ändamålet för respektive fond.

Om du vill söka stipendier och verksamhetsbidrag ska du göra det så att ansökan är inlämnad senast den 31 mars 2021.

 

 

Verksamhetsbidrag att söka

 

Henry Dahls ungdomsfond  

Fondens ändamål är att främja IOGT-NTO:s ungdomsverksamhet.

 

Wavrinskyfonden   

Fondens ändamål är att dela ut stipendier till institutioner som befordrar estetiska synpunkter på ordenshus eller omgivningen kring dessa.

 

Elsa och Josef Östbergs minnesfond  

Alla inom IOGT-NTO kan söka medel ur Elsa och Josef Östbergs minnesfond. Ansökningar med förankring i Lf 149 Västervik prioriteras.

 

PG Berggrens minnesfond  

Fonden är till för främjande av IOGT-NTO:s nykterhets- bildnings- och folkrörelseverksamhet. Ansökningar med förankring i Gästrikland prioriteras.

 

IOGT-NTO:s Utvecklingsfond  
Fondens ändamål är att ge anslag till projekt som syftar till att utveckla verksamhet inom IOGT-NTO-rörelsen.

Anslag kan sökas ur IOGT-NTO:s Utvecklingsfond till att främja IOGT-NTO:s och nykterhetsrörelsens verksamhet och utveckling. I första hand kommer anslag att tilldelas lokalföreningar, distrikts- och riksorganisationer för genomförande av aktiviteter.

 

Oscar Olssons och Roine Rydman-Olssons fond  

Fondens ändamål är att främja barn och ungdoms vård och fostran samt utbildning.

Ansökningar med inriktning på det internationella arbetet prioriteras, men även barn- och ungdomsverksamhet generellt beviljas.

 

IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse

Ansökan om medel ur IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse kan göras till aktiviteter och utbildning som bedrivs inom IOGT-NTO-rörelsen som indirekt eller direkt stimulerar till aktiviteter bland ungdomar eller bidrag till fritidsanläggningar, kursgårdar och dylikt för ungdomar.

 

IOGT-NTO:s Föreningslokalfond  

Fondens ändamål är att ge bidrag till lokaler ägda direkt eller indirekt av IOGT-NTO lokalt eller regionalt.

Bidrag kan lämnas till följande ändamål.

 • Inköp av fastighet
 • Upprustning av lokaler
 • Marknadsföring
 • Inventarieköp

 

IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond

Fonden har bildats för att främja bevarande av och stödja upprustning av kursgårdar, föreningslokaler och samlingslokaler. Ansökan kan göras för fastigheter som ägs av förbund, distrikt, krets eller förening/kår eller byggnadsförening inom IOGT-NTO-rörelsen. Ansökningar från lokaler där rörelsen driver egen verksamhet prioriteras, därför ska den egna verksamheten beskrivas kortfattat i ansökan.

 

Stipendier att söka

 

IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse  

Ansökan om stipendium ur IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse kan sökas av studerande ungdomar. Särskild vikt läggs vid ansökningar från studerande inom områdena socialt arbete, media, sjukvård och polisväsende.

 

Stiftelsen Oskar Franzéns Stipendiefond   

Fonden instiftades 1975. Oskar Franzén var under sin levnad en av förgrundsgestalterna i svensk nykterhetsrörelse och visade i sin verksamhet på många sätt sin vilja att stödja utbildning för den helnyktra sektorn.

Fondens ändamål är därför att ge hjälp till utbildning för helnyktra ungdomar som är medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen och som kan förväntas att i framtiden förbli aktiva i denna rörelse. Utdelningen av stipendiet sker på Oskar Franzéns födelsedag den 5 oktober.

För att vara berättigad att söka stipendium ska sökanden:

 • vara under 25 år
 • vara aktiv medlem i IOGT-NTO-rörelsen
 • kunna ange ett definierat utbildningsändamål till vilket stipendiet ska användas
 • efter genomgången utbildning dokumentera densamma

Ålder och den aktiva gärningen som medlem i rörelsen ska skriftligen styrkas.

 

Strandmanfonden  

Fonden delar varje år ut ett eller flera stipendier för utbildning, i första hand för folkhögskolestudier.

 

Thyra och Ture E Westerbergs stipendiefond  

Stipendium ur fonden kan tilldelas medlem i IOGT-NTO som utbildar sig till läkare eller tandläkare. Den sökande ska ha varit medlem i rörelsen minst tre år samt vara icke-rökare.

 

Stig Kroons fond för idéutveckling och entreprenörskap 

Fonden bildades av Stig Kroon vid hans pensionering från tjänsten vid IOGT-NTO:s lotteri- och affärsverksamhet, där han under många år varit ledare och affärsutvecklare.  

Fondens ändamål är att genom utdelning av stipendier stimulera unga rörelsemedlemmar att utveckla idéer och skriva ner dessa till ett förslag om hur man ska göra för att på bästa sätt skapa resurser för arbetet mot alkohol, droger och våld bland ungdomar samt genomförandet av dessa idéer.

Årets stipendium är på 10 000 kronor vilket utbetalas till den eller de som bedöms ha det bästa förslaget.

För att vara berättigad att söka stipendiet ska sökanden vara högst 35 år och vara aktiv medlem i IOGT-NTO-rörelsen.

 

Så här gör du 

Ange i ansökan ditt namn, adress, telefonnummer, e-post. Om du söker för en förening eller verksamhet så ska du ange organisationsnummer och namn på organisationen du söker för. Du ska också ange ett kontonummer som utbetalning kan ske till.

Av din ansökan ska följande framgå.

 • Vilken fond din ansökan gäller.
 • En beskrivning av hur du eller verksamheten du söker för uppfyller fondens ändamål, se beskrivningar ovan.
 • Om det är ett verksamhetsstöd som söks ska du också ange hur bidraget kommer att användas.

 

Ansökan ska skickas med post till IOGT-NTO, Stipendier och verksamhetsbidrag, Box 12825, 112 97 Stockholm eller med e-post till ansokningar@iogt.se. 

Tänk på att din ansökan ska vara inlämnad senast den 31 mars 2021.

Har du frågor kan du skicka in dessa med e-post till ansokningar@iogt.se så hjälper vi dig!