Förbunden utforskar en ny gemensam nykterhetsorganisation

I januari 2023 samlades IOGT-NTO, Junis, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Ungdomens Nykterhetsförbund för gemensamt förbundsstyrelsemöte. Temat för denna helg var samtal om framtidens IOGT-NTO-rörelse. Efter två dagars samtal var förbundsstyrelsernas slutsatser sammanställda och tydliga – rörelsen är starkare som en enhet än vad förbunden är var och en för sig

”Vi ordföranden visste ju att vi har samma syn på mycket mellan förbunden, men det är ändå väldigt roligt att se hur stor enigheten och viljan är att också gå vidare med att utforska en ny organisationsform för rörelsen”, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO.   

IOGT-NTO-rörelsen består idag av fyra förbund som är del av samma rörelse. Förbunden bygger på samma värderingar och är förenade i visionen om ett nyktrare samhälle. De senaste åren har samtal om ökat samarbete mellan de fyra förbunden fått mer och mer fokus.
Uppdelningen av IOGT-NTO-rörelsen i fyra förbund är över 50 år gammal. Nu ska alltså en annan organisationsform utforskas – en ny gemensam nykterhetsorganisation.

 

Nyheter

Här nedan kommer nyheter i processen presenteras löpande.

Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, säger ja till en gemensam organisationsöversyn av IOGT-NTO-rörelsen (2023-10-30)

Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, säger ja till en gemensam organisationsöversyn av IOGT-NTO-rörelsen. Beslutet fattades i samband med förbundsmötet den 28-29  oktober, och innebär att samtliga organisationer i rörelsen nu står bakom beslutet att se över hur vi bäst organiserar oss framöver.

Helgens beslut ger klartecken att gå vidare med det projekt som under våren har sett över förutsättningarna och tagit fram direktiv för en översyn.

Vi vill sondera terrängen och tror att vi har en del att bidra med i en översyn, säger Anders Ödman, förbundsordförande NSF

De tre förbund som redan innan sagt ja; Junis, IOGT-NTO och UNF, välkomnar beslutet:

Vi är mycket glada att alla fyra förbund nu gör gemensam sak och formar framtiden tillsammans, säger Mona Örjes, ordförande Junis.

Än så länge är det bara själva utredningen som är beslutad. Den kommer under 2024 med förslag på hur framtidens IOGT-NTO-rörelse bör se ut.

Nu ser vi fram emot att arbeta gemensamt för att ta fram ett riktigt bra förslag som passar oss alla, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande IOGT-NTO.

Jane Segerblom, ordförande för UNF, håller med:

Vi har mycket att lära av varandra, och vill givetvis ta med oss det bästa från alla fyra organisationer in i processen att utreda hur framtidens organisationsform ska se ut.

Tillsammans har de fyra organisationerna 35 000 medlemmar som kan bidra till en starkare nykterhetsrörelse och en tydligare röst för demokrati, solidaritet och nykterhet i samhället. Ambitionen är att skapa en organisationsform som bättre kan hantera omvärldens förändringar, och som kan lägga mer tid och resurser på själva verksamheten.

Fotnot:

Det var i januari 2023 som idén om en översyn väcktes av de fyra förbundsstyrelserna. Med större konkurrens om medlemmar och utrymmet i samhällsdebatten, tänkte man att en samlad nykterhetsrörelse skulle kunna få bättre genomslag.

I maj ställde sig samtliga förbundsstyrelser bakom förslaget, och nu har också samtliga kongresser och förbundsmötet sagt ja till en gemensam organisationsöversyn.

Ja från IOGT-NTO, Junis och UNF:s kongresser till förslaget om organisationsöversyn (2023-07-03)

Ja från IOGT-NTO, Junis och UNF:s kongresser till förslaget om organisationsöversyn

Tre av fyra nykterhetsförbund har sagt ja till en översyn av organisationen. IOGT-NTO:s, Junis och UNF:s kongresser vill gå vidare med ett projekt för att se över hur man bäst organiserar nykterhetsrörelsen framöver.
NSF:s beslut kommer i samband med deras förbundsmöte i slutet av oktober.

Det första steget mot en starkare och modernare nykterhetsrörelse är taget. I helgen beslutade tre av fyra förbund att de vill gå vidare med en översyn. Det innebär att det finns förutsättningar för att inleda fas två i det projekt som under våren har fokuserat på att inventera förutsättningarna och ta fram direktiv för en sådan översyn.

Det är givetvis glädjande att vi nu har kommit så här långt i processen och att förbunden ställer sig positiva, säger Mona Örjes, ordförande Junis.

Omvärlden förändras och kommer att påverka rörelsen på ett eller annat sätt. Genom att agera snabbt, finns större möjlighet att styra på vilket sätt. Förhoppningen är en starkare nykterhetsrörelse, som kan lägga mer tid och resurser på själva verksamheten.

Tillsammans har vi 35 000 medlemmar och kan vara en stark röst för nykterheten i samhället. Nu går vi vidare och ser hur vi gör detta på bästa sätt, säger Lucas Nilsson, ordförande IOGT-NTO.

Skönt att förslaget fick en så stor majoritet från de tre förbunden som nu fattat beslut, det bådar gott. Intressant också att de tre kongresserna hanterade frågan med hjälp av olika mötesformer. Något vi tar med oss till vårt förbundsmöte i höst, säger Anders Ödman, ledamot i NSF:s förbundsstyrelse och gäst på de tre förbundens kongresser.

Nu inväntar projektet NSF:s beslut i slutet av oktober innan arbetet drar i gång på allvar. Början av hösten kommer att ägnas åt att inventeringar och andra förberedelser.

Det känns bra att medlemmarna har gett oss i uppdrag att utreda detta vidare och nu avvaktar vi med stor nyfikenhet NSF:s beslut oavsett vad det blir. Efter förbundsmötets beslut arbetar vi vidare, och jag hoppas givetvis att de också vill vara med, säger Jane Segerblom, ordförande UNF.

 

Röstsiffrorna från kongresserna
Bifall Avslag
IOGT-NTO 76 6
UNF 31 7
Junis 60 5

 

Här kan du läsa Förslaget om utredning för en framtida nykterhetsorganisation

I bilagorna finns bland annat resultatet av de enkäter och dialogmöten som har genomförts och som ligger till grund för förslaget.

FÖRSLAG TILL UTREDNING

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL UTREDNING

 

FAQ – Ny nykterhetsrörelse:

Varför gör ni detta?

Arbetet för en nyktrare värld behövs mer än någonsin. Samtidigt blir konkurrensen om medlemmar och utrymme i samhällsdebatten allt hårdare. Vi vill skapa förändring och behöver därför se över hur vi bäst kan organisera vårt arbete för att fortsätta vara så effektiva som möjligt i arbetet för att uppnå vårt gemensamma mål. Tillsammans har vi 35 000 medlemmar som alla vill arbeta för en nyktrare värld. Det ger oss en enorm styrka som vi ska utnyttja.

Varför är det så bråttom?

Vi måste förhålla oss till att omvärlden förändras, och vi kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Genom att agera redan nu, har vi större möjlighet att styra hur.

Vad händer nu?

Nu när alla fyra organisationerna sagt ja till en utredning så kommer utredningen att startas genom att en projektgrupp kommer utses. Mer information kommer.

Varför får inte alla berörda vara med i processen?

Alla medlemmar har haft möjlighet att lämna synpunkter via enkäter och dialogmöten. Det är en del av den inventering som under våren görs för fånga in förutsättningar och önskemål från medlemmar om vad som är viktigt att ha med i direktiven till en eventuell organisationsutredning.

Även vid beslut att gå vidare med en utredning kommer löpande dialoger med medlemmar och anställda att vara en viktig del av arbetet.

Hur säkerställer vi de olika förbundens särställning och identitet?

Det blir en del i direktivet vid ett eventuellt beslut om organisationsutredning. Löpande kontakt med och input från medlemmar och personal från samtliga förbund kommer att  ligga till grund för såväl utformningen av ett utredningsprojekt som ett eventuellt förslag till organisationsform.

Måste alla förbund säga ja för att vi ska gå vidare med en utredning?

Nej, alla förbund tar egna beslut inom ramen för sina egna demokratiska processer. Det är helt frivilligt att ställa sig bakom förslaget om en organisationsutredning, och – om utredningen görs – bakom en ny organisationsform.

Är inte detta bara ett sätt att minska kostnaderna och skära ned på personalstyrkan?

Nej. Målet är att hitta en effektiv och ändamålsenlig organisation som bättre kan möta de utmaningar som vår nykterhetsrörelse ställs inför, och dessutom kan stärka dess position.

Det är naturligt att förändring skapar oro och väcker många frågor. Detta leder ofta till rationellt ifrågasättande, kritiska inspel och konstruktiva förslag. Men det kan också leda till spekulationer och spridning av ogrundade rykten, vilket skapar onödig oro. Därför är det viktigt att vi håller oss till – och vågar lita på – den fakta som finns och inte spekulerar i alternativa orsaker och konsekvenser.

Om du är medlem och vill ta del av projektunderlaget kontakta projektledare Anna Bergkvist på [email protected]

VARFÖR VÄLJER IOGT-NTO ATT UTFORSKA EN NY GEMENSAM NYKTERHETSORGANISATION?
Varför väljer IOGT-NTO att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation?

Initiativet till att inleda denna process om att föreslå att undersöka en ny, gemensam organisationsform gjordes gemensamt av förbundsstyrelserna i de fyra förbunden. För IOGT-NTO och den verksamhet vi vill bedriva i framtiden ser vi stora möjligheter med en ny gemensam organisationsform.

För det första – IOGT-NTO-rörelsen är starkare tillsammans
Summan av vår rörelse är större än de enskilda förbundens verksamhet. Tillsammans når vi ut brett till flera olika åldrar och verksamhetsinriktningar. Dessa verksamheter gynnas av att vara del i en större helhet och ger oss större kraft att påverka för en nyktrare värld. Vi ser nu en vilja att tillsammans med de andra förbunden knyta oss närmare varandra såväl organisatoriskt som ideologiskt
och verksamhetsmässigt. Vi tror att det finns en stor potential i denna vilja.
Verksamheterna i våra fyra förbund står inför samma förändring och likartade utmaningar. Om svaren på våra utmaningar söks på fyra olika håll, finns det en överhängande risk att det leder till att rörelsen blir spretig och splittrad, i stället för en stark och enad kraft. Därför ser vi ett stort värde i att svaren söks gemensamt i en ny, gemensam organisationsform.

För det andra – Vi kan möta framtidens utmaningar i en ny gemensam kostym
Det nuvarande sättet som vi organiserar vår rörelse är över fem decennier gammal. Den kostym vi har idag togs fram i en tid då vi som rörelse, samhället runt omkring oss och förutsättningarna för ett ideellt engagemang såg helt annorlunda ut. Dagens sätt att organisera IOGT-NTO har relativt tungrodda strukturer, där mycket energi och resurser behöver läggas på administration, styrning och samverkan med de andra tre förbunden. Inte minst blir detta tydligt när vi under de senaste åren minskat i intäkter. Förbundsstyrelsen vill se en utveckling där vi lägger en större andel av våra resurser och vårt engagemang på verksamhet och mindre på intern samordning och byråkrati. Under vår långa historia har vi tagit flera stora omtag kring vår egen organisering i takt med att världen förändrats. Det är hög tid att
tillsammans med de andra förbunden se över hur framtidens gemensamma organisationsform kan se ut anpassat efter dagens förutsättningar.

För det tredje – Nystart med en organisationsform fokuserad på verksamhet
Förbundsstyrelsen tror att genom att knyta rörelsen samman kan vi fokusera mer på verksamhet och skapa nya ändamålsenliga strukturer anpassade efter dagens förutsättningar. Förbundsstyrelsen ser också att den traditionella uppdelningen i flera olika förbund utifrån verksamhetskategorier och ålder skapar onödiga hinder.
Nya rörelser har sällan samma uppdelning just av den anledningen. För många av IOGT-NTO:s verksamheter är åldersintegrering både naturlig och önskvärd, t ex inom den familjeverksamhet som bedrivs i många föreningar. Övergångar mellan barn-, ungdoms-, och vuxenverksamhet kommer alltid att innebära utmaningar men en gemensam organisationsform skapar nya möjligheter att underlätta övergångar. Vi tror också att rekrytering av nya medlemmar förenklas genom att hela organisationen kan profileras på ett tydligare sätt där inte ålder är den viktigaste indelningen. Samtidigt ser vi att engagemang inom exempelvis påverkansarbete, som inte är beroende av att man tillhör en viss ålder eller verksamhet, blir mindre kraftfull med den indelning vi idag har. Genom skapande att en ny gemensam organisationsform kan vi således frigöra mer engagemang för en nyktrare värld.

STÖDMATERIAL FÖR DIALOGTRÄFFAR

Var med och forma en ny nykterhetsorganisation!

I över 50 år har IOGT-NTO-rörelsen varit uppdelad i fyra förbund – IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Junis. Nu vill förbundsstyrelserna i våra fyra förbund utforska en möjlig ny, gemensam nykterhetsorganisation tillsammans med dig och alla andra medlemmar!

Därför bjuder vi in till samtal om hur vi gemensamt ser på vilka möjligheter och utmaningar som vi står inför, och hur en eventuellt ny organisation som samlar vårt engagemang för en nyktrare värld skulle kunna se ut.

Nedan finner du information om hur du kan delta för att vara med och forma vår gemensamma framtid.

 

Dialogträffar om hur vi formar en ny, gemensam nykterhetsorganisation

Vill ni anordna ett dialogmöte med medlemmarna i er kommun eller region? Det går jättebra!

Tänk på att bjuda in medlemmar från alla fyra förbund – Samtalen blir som bäst om vi tänker tillsammans från flera olika perspektiv.

Avsluta gärna samtalet med att skicka in era synpunkter via de formulär som finns länkade i materialet.

Stödmaterial för samtalsledare
Presentation: Digital Dialogträff (kort)
Presentation: Digital dialogträff (lång) 

Presentation: Fysisk dialogträff (kort)

Presentation: Fysisk dialogträff (lång)

Vad har skett hittills i processen?

 • Informationsträffar hölls 22, 24 och 25 januari.
  Här kan du se en inspelning från informationsträffen 25:e januari.

 

 • Fram till 2023-03-28 fanns möjlighet för medlemmarna i IOGT-NTO-rörelsen  att lämna enskilda synpunkter via en enkät som skickades ut via mail.
 • I februari och mars genomfördes 5 digitala och 9 fysiska dialogträffar, från Hässleholm i söder till Luleå i norr,  med medlemmar från alla fyra förbunden. En hel del personer möttes och diskuterade hur den framtida organisationen kommer att se ut.
 • Den 4 april skickades en digital enkät ut till 10%, slumpvis utvalda, av IOGT-NTO:s medlemmar med frågor om en ny Nykterhetsrörelse. Samma enkät skickas även ut till 10% av de andra förbundens medlemmar (Junis, UNF och NSF) och kommer vara öppen i ca 4 veckor.
 • Under vecka 16 genomfördes dialogmöten med anställda på de fyra förbunden.
 • 29 april hölls ett extrainkallat förbundsråd för NSF (rådgivande möte för NSFs förbundsstyrelse)
 • 3 maj – Riksstyrelsemöte höll sammanträde och beslutade om förslag utredning av nykterhetsrörelsens framtida organisationsform.
 • 30 maj – Förslaget till utredning presenterades via Facebook Live och via Youtube.
  Du kan se en inspelning från detta längre upp på sidan.
 • 29 juni -2 juli, Kongresser UNF, Junis och IOGT-NTO – Alla tre kongresser biföll en utredning. 
 • 27-29 oktober, Förbundsmöte NSF – Förbundsmötet biföll en utredning.