IOGT-NTO Kommenterar vivino-domen:

får företag utomlands sälja alkoholdrycker till sverige?

Patent och marknadsdomstolen dömer i vinföretaget Vivinos fördel och menar därmed att företagets distanshandel med alkohol inte bryter mot svensk lag.

IOGT-NTO finner domen häpnadsväckande då samma domstol fattade ett rakt motsatt beslut så sent som i oktober 2020 med det snarlika företaget Winefinder. Detta skapar en stor otydlighet om vilka regler som gäller. Domen är även beklaglig då det mest troligt kommer medföra att fler företag utomlands börjar med detaljhandel och hemleverans av alkoholdrycker riktade mot Sverige. Detta sätter nya prov och utmaningar på det svenska alkoholmonopolet och Sveriges restriktiva alkoholpolitik.

IOGT-NTO menar att domen är en del av en pågående samhällsutveckling där den svenska restriktiva alkoholpolitiken i allmänhet, och Sveriges alkoholmonopol i synnerhet, steg för steg, utmanas och urvattnas på alla nivåer.

Den 6 maj kom domen i fallet mellan Systembolaget och den digitala alkoholförsäljningstjänsten Vivino. Systembolaget stämde år 2020 Vivino på grunderna att deras distansförsäljning av alkohol bröt mot det svenska detaljhandelsmonopolet. Systembolaget menade att eftersom Vivino både kommunicerar på svenska, samt anordnar både försäljning och hemleverans av alkoholdrycker till svenskar, utgjorde Vivinos verksamhet olaglig detaljhandel av alkoholdrycker.

Patent och marknadsdomstolen har nu dömt till Vivinos fördel och menade att verksamheten inte utgjorde olaglig detaljhandel av alkohol. Domstolen menade istället att Vivinos verksamhet var i linje med det så kallade ”Rosengrenundantaget”. Ett undantag som tillåter svenskar att importera alkohol så länge individen är ansvarig för leveransen.

IOGT-NTO finner domen uppseendeväckande, främst med tanke på att Patent och marknadsdomstolen så sent som under hösten 2020 dömde i Systembolagets fördel i ett snarlikt fall med den digitala försäljaren Winefinder. Domstolen menade då att Winefinders verksamhet utgjorde olaglig mot detaljhandel av alkoholdrycker. Både Vivino och Winefinder är digitala nätalkoholbolag som erbjuder hemleveranser av vin från sina lager i Danmark. Att dessa två snarlika företag och fall får helt olika utfall i domstol skapar en mycket stor gråzon om vilka regler som gäller och ifall distanshandel av detta slag är lagligt eller inte.

IOGT-NTO tycker att det är tydligt att både Vivino och Winefinder erbjuder detaljhandelsförsäljning av alkohol till svenska kunder. Detta då företagen tydligt riktar sig till svenskar och arrangerar både försäljning och leverans direkt i deras app. Leveransen är därmed tydligt kopplad till företagen och inte självständig från försäljningsaktören, vilket är huvudvillkoret som skiljer lagliga distansköp från olaglig distanshandel. IOGT-NTO hoppas att domen överklagas, dels då frågan gäller grundläggande aspekter av svensk alkohollag och på grund av de stora behov som finns av ett tydligt prejudikat.

Utfallet är beklagligt då domen riskerar att medföra en stor ökning av distanshandelsförsäljare av alkohol till Sverige, något som kan både utmana det svenska alkoholmonopolet och skapa omfattande negativa konsekvenser för folkhälsan.

IOGT-NTO upplever att domen är en del av en större, omfattande och långtgående trend där den svenska restriktiva alkoholpolitiken långsamt urvattnas. Sveriges alkoholpolitik utmanas idag från flera håll och på alla olika arenor. På kommunal nivå ser vi kommunalpolitiker som underminerar alkohollagen med hemleverans av alkohol. På politisk nivå ser vi minskat stöd till ANDTS-frågor samtidigt som gårdsförsäljningsfrågan testar monopolets rättsliga status. Avslutningsvis i rätten ser vi hur domstolarna långsamt urholkar den folkhälsobaserade alkoholpolitiken, bland annat i frågor om distanshandel och marknadsföring.

Det är viktigt att titta på dessa förändringar som helhet, och se hur varje litet steg som i sig kan se obetydligt ut, rör vårt samhälle bort från den folkhälsobaserade alkoholpolitik vi haft och varit stolta över i decennier. IOGT-NTO ser mycket oroande på denna trend och anser att det behövs omfattande förstärkningar av de folkhälsopolitiska utgångspunkterna i alkoholpolitiken, bland annat krävs ny marknadsförings – och distanshandelslagstiftning, rättsliga förtydliganden i alkohollagen, starkare tillsynssystem och mer omfattande och evidensbaserade EU-rättsliga analyser.

Den svenska alkoholpolitiken är internationellt betraktad som effektiv och eftersträvansvärd och den måste fortsätta att prioriteras och utvecklas. När vi befinner oss i en av de värsta hälsokriserna i modern tid finns all anledning att stärka det folkhälsopolitiska arbetet och inte minst alkoholpolitiken.