IOGT-NTO kommenterar:

Regeringsförklaringen och Tidöavtalet

 

Den 14 oktober presenterade Sveriges nya regering sin överenskommelse, Tidöavtalet, för kommande mandatperiod och den 18 oktober presenterades den nya regeringsförklaringen. Överenskommelserna innehåller en rad åtgärder på många områden, däribland hälso – och sjukvården, energi, brottsbekämpning, utbildning med mera.

IOGT-NTO anser att regeringens överenskommelser innehåller ett flertal positiva förslag, däribland satsningar på att minska Sveriges cancerbörda, stärkt föräldrastödsprogram och en stärkt beroendevård. Dock är IOGT-NTO starkt kritiska till avsaknaden av förebyggande åtgärder på alkohol – och narkotikaområdet. IOGT-NTO fördömer även förslaget om att utreda missbruk som anledning till utvisning. Människor som befinner sig i en beroendesjukdom behöver hjälp och stöd, inte ett utvisningsbesked.

Analysen nedan kommer främst fokusera på de områden som berör alkohol och narkotika.

Ökade tillsatser för cancerbekämpning

IOGT-NTO välkomnar den nya regeringens förslag om att stärka cancervården. Här hoppas IOGT-NTO att regeringen lyfter vikten av prevention i cancerarbetet, och framför allt förebyggande av riskfaktorer för cancer. Vi vet idag att alkohol är den näststörsta riskfaktorn för cancer efter tobak, och att en folkhälsobaserad alkoholpolitik kan minska cancerbördan.

Cancer, tillsammans med andra icke-smittsamma sjukdomar står för majoriteten av alla dödsfall i Sverige och i världen. Detta innebär 40 miljoner dödsfall internationellt varav 15 miljoner av dessa är människor som dör i förtid. Över 40 % av alla cancerfall går att förebygga, bland annat genom en sänkt alkoholkonsumtion, hälsosamma matvanor samt fysisk aktivitet.

Förutom att Sveriges befolkning skulle bli hälsosammare så visar WHO:s beräkningar att varje dollar som investeras i bekämpningen av dessa sjukdomar ger en sjufaldig besparing för samhället.

Stärkt beroendevård

Vården måste utgå från brukarens perspektiv och enbart kunskapsbaserade insatser ska implementeras, dessa måste vara anpassade och inte minst samordnade.  IOGT-NTO välkomnar regeringens förslag om ett delvis eller helst statligt huvudmannaskap.

Det är viktigt att prioritera jämlikheten i beroendevården framåt. Det är idag en stor skillnad i vårdkvalitén beroende på vilken kommun du bor i. I framtidens Sverige borde alla få likvärdig hjälp oavsett kommun. Här krävs ett stort fokus och IOGT-NTO tror att ett första steg på vägen är att ge regionerna helhetsansvaret.

Ökade satsningar på föräldrastödsprogram

IOGT-NTO är positiva till förslaget om att bygga ut föräldrastödet men vill påminna regeringen om civilsamhällets vikt i den här typen av social verksamhet. Sedan 2020 har IOGT-NTO, tillsammans med medborgare och andra relevanta aktörer, utvecklat föräldrastöd i socioekonomiskt utsatta områden runt om i Sverige. Civila samhällsorganisationer har en unik insyn i vårt samhälle och denna bör beaktas vid den utveckling som regeringen ämnar att eftersträva under mandatperioden. Vi förväntar oss att regeringen kommer att arbeta nära civilsamhället både i satsningens utformning och genomförande.

Missbruk som uteslutningsgrund

IOGT-NTO fördömer den nya regeringens förslag om att utvisa utländska medborgare på grund av bristande vandel, särskilt då regeringen listar missbruk som ett exempel på bristande vandel som kan leda till utvisning.

Människor som befinner sig i till exempel ett substansberoende är en utsatt grupp som behöver stöd och hjälp från samhället. Ingen människa väljer att fastna i ett beroende. Vi vet också idag att samsjukligheten mellan beroendesjukdomar och andra sjukdomar är starkt, vilket leder till ett ökat behov av hjälp.

Många personer som till exempel har flytt till Sverige har varit med om traumatiska händelser, vilket kan leda till både psykisk sjukdom och beroendesjukdomar. Det sista dessa personer behöver då är en utvisning som med all säkerhet skulle förvärra deras situation och sjukdom. Istället behövs vård, stöd och omtanke.

Psykiskt hälsa och suicidprevention

Enligt den kartläggning som Socialstyrelsen har gjort om samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik framkom 64 procent av kvinnorna och 52 procent av männen som vårdades för en beroendeproblematik också vårdats för en eller flera psykiatriska diagnoser. Hos personer med missbruk eller beroende är ångest, depression, ADHD och personlighetssyndrom vanligt förekommande. Bland personer som söker hjälp för missbruk eller beroende har ungefär en tredjedel en ångestsjukdom och ännu fler en depression. Beroende är också vanligare bland personer med psykisk ohälsa än i befolkningen i övrigt. Omkring 20–30 procent av de personer som vårdas på grund av psykisk ohälsa har samtidigt ett missbruk eller beroende.

IOGT-NTO anser därför att det är omöjligt att arbeta med en ökad psykiskt hälsa utan att även adressera beroendeproblematik och hur denna kan förebyggas.

Brottsförebyggande åtgärder

Även om regeringen nämner brottsförebyggande åtgärder så förekommer få konkreta förslag. IOGT-NTO vill påminna om vikten att börja arbeta med barn och ungdomar i ett tidigt skede för att förebygga att dessa hamnar snett. Då krävs långsiktiga strategier och resurssatta preventiva åtgärder. IOGT-NTO vill även belysa kopplingen mellan kriminalitet och alkohol och andra droger, för ett helhetsgrepp i det brottsförebyggande krävs även en framåtlutad drogprevention. Civilsamhällets roll kan inte nog betonas i detta arbete, ideella organisationer är oftast de som har närmast kontakt till både ungdomar och deras föräldrar och därför bör ett lyckat preventivt arbete innehålla en plan för hus civilsamhällesaktörer ska inkluderas i planering och genomförande.

Läs IOGT-NTO:s pressmeddelande om regeringsförklaringen