WHO: fyra industrier, däribland alkoholindustrin – orsakar 2,7 miljoner dödsfall per år


En ny rapport från WHO visar hur enbart fyra industrier förorsakar 2,7 miljoner dödsfall i Europa per år.  WHO uppmärksammar här hur dessa industrier ligger till grund för kroniska sjukdomar, hindrar hälsopolitiken och riktar sig särskilt mot utsatta grupper. Bland dessa industrier inräknas alkoholindustrin.

En aktuell rapport från WHO visar att fyra särskilt inflytelserika industrier förorsakar ohälsa och 2,7 miljoner förtida dödsfall i Europa per år. Ett av deras tillvägagångssätt är att försvåra förebyggandet av icke-smittsamma sjukdomar såsom hjärt- kärlsjukdomar, cancer och diabetes, och deras riskfaktorer, t.ex. tobak, alkohol, ohälsosam kost och fetma. Rapporten uppmanar därför regeringar att skydda politiken från industrins påverkansarbete.

Belgiens vice premiärminister och minister för sociala frågor och folkhälsa, Frank Vandenbroucke, lanserade rapporten vid ett dagslångt evenemang i Bryssel. Den nya rapporten ”Commercial determinants of noncommunicable diseases in the WHO European Region” belyser de verktyg som industrier använder för att maximera sina vinster, till skada för folkhälsan. Det här ger upphov till en överrepresenation av exempelvis cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och kroniska luftvägssjukdomar och diabetes, och skapar ett stort hinder för preventiva insatser för folkhälsa. Rapporten identifierar därför åtgärder för regeringar, den akademiska världen och civilsamhället kan vidta för att minska den vinstdrivande sektorns oproportionerliga inflytande på det hälsopolitiska området.

Skadliga industrier och alkoholindustrins plats bland dem
Fyra industrier – tobak, ultraprocessade livsmedel, fossila bränslen och alkohol – orsakar 19 miljoner dödsfall per år globalt, motsvarande 34 % av alla dödsfall. Bara i Europa förorsakar dessa industrier 2,7 miljoner dödsfall per år. Rapporten förklarar hur mäktiga, transnationella företag bland dessa industrier har skapat möjligt att utöva inflytande över de politiska och juridiska områden som de verkar i, liksom att hindra politik som kan påverka deras vinstintressen.

Läs hela rapporten här >