Mer öppenhet – mer demokrati

IOGT-NTO föreslår – tillsammans med ett antal andra aktörer inom civilsamhället – att ett transparensregister för lobbying ska införas i Sverige. IOGT-NTO ser att detta skulle vara en stor vinst för den demokratiska processen.

Vad är ett transparensregister?

Ett transparensregister är en vanligt förekommande åtgärd för att synliggöra det politiska påverkansarbetet, där möten och andra kontakter mellan ”lobbyister” och makthavare registreras.

Varför behövs ett transparensregister?

Politiskt påverkansarbetet har en viktig roll att spela i en demokrati, där staten och andra makthavare har möjlighet att inhämta åsikter och erfarenheter från olika samhällsaktörer och intressen. Dock har svensk politik professionaliserats. Det politiska påverkansarbetet, eller ”lobbyismen”, är idag mer omfattande än någonsin men sker närmast helt oreglerat och med minimal möjlighet till insyn.

Den här utvecklingen utgör ett demokratiskt problem; tilltron till demokratin skadas när beslutsfattandet, och dess konsekvenser, i högre grad sker i en process dold för väljarna och utom deras kontroll för ansvarsutkrävande.

Problemet behöver lösas. Ett transparensregister är en vanligt förekommande åtgärd.

Lärdomar bör dras från andra länder och följande huvuddrag bör känneteckna förslaget:

  • Registret bör reglera direkta kontakter gentemot regering, riksdag och myndigheter och ansvaret för transparensregistret bör ligga på̊ det offentliga.
  • Transparensregistret bör vara obligatoriskt och inte göra någon åtskillnad mellan olika typer av organisationer. Privatpersoner, journalister, diplomatiska kontakter, trossamfund eller fackliga förhandlingar kan behöva undantas.
  • PR-byråer och andra specialiserade påverkansaktörer bör vid varje givet tillfälle åläggas att uppge vilket intresse de företräder samt syftet med kontakten.
  • En ny myndighet bör upprättas som tillsammans med berörda aktörer inom regering, riksdag och myndigheter är ansvarig för alla delar av registret.
  • Kontakter i syfte att påverka bör sammanställas sammanfattningsvis i registret och innehålla aktör, ämne och önskat utfall med kontakten samt att registret bör vara tillgängligt online, sökbart och användarvänligt.

 

Rapporten – det öppna samhällets blinda fläck

Rapporten ”Det öppna samhällets blinda fläck” – lobbyismen och behovet av ett transparensregister i Sverige är skriven av Rikard Allvin, fristående utredare med en masterexamen i Globala Studier.

 

Riksdagsseminarium 4 maj – införandet av ett transparensregister för lobbying i sverige

Den 4 maj anordnade IOGT-NTO ett seminarium i riksdagen för att både presentera rapporten samt att få några första reaktioner från riksdagsledamöter. Seminariet inleds med en presentation av rapporten av Rickard Allvin och efterföljs av ett panelsamtal med riksdagsledamöterna Annika Hirvonen (MP) och Per Schöldberg (C). Samtalet modereras av Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO.

 

 

Medverkande organisationer