Folkhälsan förlorare i nya förslaget om  gårdsförsäljning

Den 8 december 2021 presenterade regeringens utredning (den tredje i ordningen) om gårdsförsäljningens vara eller icke vara. IOGT-NTO är starkt kritisk till utredarens förslag och konstaterar att det är folkhälsan som får stryka på foten till förmån för alkoholnäringens försäljningsintressen.

IOGT-NTO:s analys av gårdsförsäljningsförslaget

Strider mot EU-rätten

Utredningens EU-rättsliga analys är ofullständig och i vissa delar inkorrekt. EU-rättslig praxis, uttalanden från EU-kommissionen samt tidigare svenska och norska utredningar visar att gårdsförsäljningsförslaget strider mot EU:s regler om varors fria rörlighet. Det skulle medföra att Systembolagets detaljhandelsmonopol upphör att existera och med det riskerar marknaden att öppnas upp även för alkoholindustrins internationella jättar.

Det är troligt att EU-domstolen ser den svenska gårdsförsäljningen som en otillåten diskriminering mot utländska alkoholproducenter, då endast svenska producenter får tillgång till gårdsförsäljning.
/Lucas Nilsson, förbundsordförande IOGT-NTO

Ingen ångerrätt

Utredningen menar att det är möjligt att ”backa bandet”, men beaktar inte utmaningar som befintliga handelsavtal och EU-rättslig systematik. Sveriges nuvarande alkoholpolitiska modell med Systembolagets detaljhandelsmonopol är faktiskt i sig ett undantag från EU-rätten; ett undantag som godkänts enbart för att det bedömts främja folkhälsan. Därför är det troligt att EU-domstolen skulle se Sveriges nya närings­inriktade förslag som ett avsteg från allmänintresset bakom den svenska alkoholpolitiken. Sverige skulle därför inte med trovärdighet kunna återinföra monopolet med målet att främja folkhälsan i alkoholpolitiken då detta inte var en prioritering vid införandet av gårdsförsäljning. Har vi en gång valt alkoholnäringens intresse av att sälja mer alkohol framför allmänintresset att värna liv och folkhälsa, ja då har vi tagit ett beslut som vi inte har någon ångerrätt på.

(Vill du lära dig mer om Systembolagets roll i Sveriges restriktiva alkoholpolitik? Härhittar du en matnyttig internationell rapport från 2017!)

Landsbygdsbluffen

I kommittédirektivet – den uppdragsbeskrivning som utredaren haft att förhålla sig till – fastslås att gårdsförsäljningsförslaget ska syfta till att stärka landsbygden. Det är dock ytterst oklart hur utredningens förslag skulle uppnå detta. Förslaget, med anledning av sitt breda omfång, riktar sig nämligen inte alls mot landsbygden specifikt. Faktum är att undersökningar visar att av de producenter som omfattas av förslaget så är ett försvinnande litet antal faktiskt belägna på just landsbygden!

Det är uppenbart att utredningens förslag inte handlar om landsbygden. Snarare är det ett sätt att värna alkoholindustrins intressen i den urbana öl- och spritproduktionen.
/Lucas Nilsson, förbundsordförande IOGT-NTO

Svårreglerad tillsyn

Utredningens förslag på tillsynsordning är bristfällig och skulle inte garantera en högkvalitativ och jämlik implementering av gårdsförsäljningsregleringen i hela landet.

Missar kritik mot våra grannländer

Utredningens analys av Finland och Norge förbiser centrala EU-rättsliga aspekter och tar inte hänsyn till den kritik som EU-kommissionen riktat mot den finska gårdsförsäljningsordningen.

…och kanske viktigast av allt: förslaget förväntas kosta både liv och hälsa

Enligt utredningens konsekvensanalys förväntas förslaget leda till försämrad folkhälsa, trots att en förutsättning i direktivet var att gårdsförsäljning inte fick försämra folkhälsan. Av den anledningen bryter utredningen direkt mot direktivet genom att presentera förslaget. Men värre är vad konsekvensanalysen säger rent ut: genom att införa gårdsförsäljning av alkohol förväntas ytterligare 6-7 människoliv släckas i alkoholrelaterade sjukdomar och skador – varje år! Vilket annat politiskt förslag skulle komma undan med detta?

Vad händer nu?

Detta gör IOGT-NTO

Helst vill vi att utredningen placeras i en bokhylla stannar där, så att förslaget helt enkelt får stanna som just ett förslag och inget mer. Vi hoppas att våra folkvalda politiker är kloka nog att förstå att det skulle vara det allra bästa för samhälle, folk och folkhälsa. Därför fortsätter IOGT-NTO med politikersamtal runt om i landet såväl som i riksdagen, och vi har även skickat ut vår rapport till riksdagsledamöterna. Kunskap är makt och makt kräver kunskap!

Till rapporten

Detta kan du göra

Det finns massor (ja, MASSOR!) som du som privatperson kan göra för att höja medvetandegraden och kunskapsnivån hos våra folkvalda politiker. Har du en vass penna kan du skriva en debattartikel eller ett mejl till dina lokalpolitiker, sporras du av möten med människor kan du ordna ett (digitalt) möte med någon förtroendevald som du vill uppmärksamma på frågan, och vill du göra något snabbt så kan du dela IOGT-NTO:s inlägg i sociala medier. Ditt engagemang är ovärderligt!

Följ IOGT-NTO på Facebook