Våra värderingar

Värdeord

IOGT-NTO är en arbetsplats som genom kompetenta medarbetare utför professionellt arbete både internt och externt för att underlätta verksamheten i hela organisationen, för såväl den enskilde medlemmen och föreningen som andra engagemangsformer och givare. Det är vi tillsammans som förvaltar dessa ord och hur vi praktiserar det i det vardagliga arbetet.

  • Öppenhet

Vi har ett klimat som präglas av öppenhet, tydlighet och ärlighet, där både medarbetare och chefer har ansvar för att ge och ta emot konstruktiv feedback. Tydlighet med att informera om var vi står i olika processer är en naturlig del i arbetet. Vi vågar säga till när vi har för mycket att göra och när vi känner oss stressade. Vi delar med oss till varandra och bjuder in till dialog och diskussion, även mellan avdelningarna.

  • Omtanke

Vi visar omtanke om vårt uppdrag och våra medlemmar genom att ge professionell service och respektera tagna beslut. Vi visar omtanke genom att hälsa på varandra, lyfta och bekräfta varandra. Vi visar hänsyn och respekt och bejakar varandras likheter och olikheter. Vi visar laganda och ger varandra de bästa förutsättningarna för att göra ett bra arbete.

  • Kreativitet

Vi är innovativa och vågar tänka nytt. Vi är öppna för nya arbetsmetoder, nya lösningar och samarbetsformer och tar till vara medarbetarnas olika kompetens och erfarenhet. Vi uppmuntrar nya idéer och har ett tillåtande klimat som gör att vi vågar misslyckas. Vi har fokus på resultat och fastnar inte i traditionella lösningar.