Förslag på tillägg i det drogpolitiska programmet

I samband med IOGT NTO:s kongress 2021 antogs ett nytt drogpolitiskt program. Till programmet beslutades också om ett tillägg. Tillägget avsåg ett sjätte alkoholpolitiskt område.

I september beslutade styrelsen om en process för att få fram ett nytt sjätte alkoholpolitiskt område. Därför genomfördes den 11 oktober en hearing för samtliga medlemmar i syfte att fånga upp inspel till det sjätte målområdet. Hearingen med deltagarnas bidrag och inspel möjliggjorde en bra grund för det fortsatta arbetet.

Tanken är att du har möjlighet att inkomma med synpunkter på texten senast den 15 december. Ett justerat förslag presenteras sedan för IOGT-NTO:s förbundsstyrelse vid deras möte sista helgen i januari.

Ansvaret för att ha tagit fram texten är Emil Juslin på IOGT-NTO:s kansli.
Synpunkter och inspel på texten skickas därför till Emil på [email protected]

Läs det antagna drogpolitiska programmet här

Förslag på tillägg i det drogpolitiska programmet

1.7 Ett samhälle som stärker möjligheten att leva ett liv fritt från alkohol och dess konsekvenser

Alkohol är den enda produkten i samhället som skadar andra i vår omgivning mer än konsumenten själv. Det handlar om allt från barn som lever i otrygghet på grund av en vårdnadshavares alkoholkonsumtion, till en partner som blir utsatt för misshandel i det egna hemmet.

Trots det saknas såväl åtgärder som resurser för att både skydda enskilda från andras alkohol­konsumtion och hjälpa personer som påverkas negativt av närståendes alkohol­konsumtion. Det är därför viktigt att politiken synliggör och ökar resurserna för att ge stöd till dem som drabbas och samtidigt eftersträvar ett samhälle som inte baseras på berusning.

IOGT-NTO vill se en politik som stärker möjligheten att leva ett liv fritt från alkohol och dess konsekvenser.

1.7.1 Öka förståelsen för medberoendeperspektivet och utveckla stödet för anhöriga och medberoende till personer med beroendeproblem.

Över en miljon svenskar uppger att de påverkas negativt av en anhörigs alkoholkonsumtion, trots det är det en grupp som ofta missas i ANDTS-arbetet. Ofta söker människor i medbero­ende stöd sent, eller inte alls. Kännedomen om anhörigberoende är också lågt i befolkningen och samtidigt tabubelagt, vilket gör det svårt att identifiera och tillsätta rätt insatser i tid. Anhörigstödet för personer med närstående i missbruk varierar också stort mellan landets kommuner.

För att kunna tackla missbrukets alla negativa konsekvenser är det nödvändigt att mer resurser läggs på att stärka anhörigstödet för personer med närstående i missbruk. Det handlar framför allt om att bedriva mer uppsökande verksamhet i att identifiera medberoende och att fler erbjuds hjälp och stöd.

IOGT-NTO vill:

 • Att individperspektivet inom vården breddas till ett anhörigperspektiv för att även möjliggöra stöd till anhöriga.
 • Att återetablera Anhörigstödet.se och säkerställa att hemsidan används i det kommunala arbetet med anhörigstöd.
 • Att etablera ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd i beroendefrågor för att säkerställa mer jämlikt stöd i hela landet.
 • Att utveckla anhörigstödet i socialtjänstlagen för att synliggöra stödet till anhöriga till människor med beroendesjukdomar.
 • Att stärka det kommunala anhörigstödet att bättre inkorporera stöd för anhöriga med närstående med beroendesjukdomar.

1.7.2 Stärk arbetet för att garantera varje barns rätt till en trygg och alkoholfri uppväxt

Alla barn förtjänar en trygg uppväxt utan alkohol och narkotika. Trots det har 15 procent av alla barn i Sverige påverkats negativt av familjemedlemmars eller vårdnadshavares alkohol­konsumtion. Att som barn leva nära en vuxen med hög alkoholkonsumtion leder ofta till otrygghet, psykisk ohälsa och ökar risken för att barnet utvecklar ett eget missbruk i framtiden.

Att identifiera barn som påverkas negativt av andras alkohol- eller narkotikabruk och sätta in hjälp i rätt tid är utmanade och kräver ökad samverkan i verksamheter som möter barn. Det är också viktigt att kunskapen höjs hos vårdnadshavare för att öka förståelsen om hur vuxnas alkoholkonsumtion kan ha en negativ påverkan på barnets välbefinnande under hela barnets uppväxt, från fosterstadiet.

Det är viktigt att komma ihåg att den mest effektiva åtgärden för att långsiktigt skydda barn och unga från alkohol är att minska den totala alkoholkonsumtionen. Även fast riktade åtgärder är väsentliga, skulle flest gynnas av att alkoholkonsumtionen minskar totalt sett.

IOGT-NTO vill:

 • Att samverkan mellan alla yrkesgrupper och verksamheter som möter barn som far illa förstärks.
 • Att tidiga insatser sätts in inom mödravården i fall där narkotika- eller alkoholkonsumtion förekommer för att undvika fosterskador.
 • Att regionerna får i uppdrag att erbjuda alla invånare i fertil ålder som planerar att skaffa barn information om hur alkohol och narkotika kan påverka fostret innan, under och efter graviditeten.
 • Att vård och stöd systematiskt erbjuds till barn som föds med skador orsakade av alkohol och narkotika samt till deras vårdnadshavare.
 • Att ett nationellt kompetenscentrum för FASD (Fetalt alkoholspektrumstörningar) införs.
 • Att öka anslaget till elevhälsan och samtidigt stärka elevhälsans arbete med att ge stöd till barn i familjer med missbruk.
 • Att omedelbart förbjuda initiativ eller projekt i skolmiljöer som är finansierade av alkoholindustrin.[1]
 • Att material som producerats av alkoholindustrin inte ska användas som underlag i skolor.
 • Att stärka ungas möjligheter att delta i fritidsaktiviteter genom att öka det kommunala stödet till lokalt civilsamhälle och föreningsliv.

1.7.3 Främja utvecklingen av fler alkoholfria offentliga mötesplatser

Dagens samhälle är starkt ihopkopplat med en förlegad alkoholkultur och utelivet är ofta sammankopplat med berusning. För att bygga ett samhälle som är inkluderande och som värnar allas hälsa är det viktigt att även fysiska mötesplatser i samhället genomgår en förändring där alkohol inte längre ses som en nödvändig del av det offentliga livet.

Samhället behöver både bevara och stärka dagens alkoholfria platser samt anslå ökade kommunala medel för att upprätta fler alkoholfria miljöer.

IOGT-NTO vill:

 • Att varje kommun upprättar en plan för fler alkoholfria miljöer. Planen bör tas fram i bred samverkan med aktörer inom restaurangnäring, idrott, kultur och nöjesliv m.fl.
 • Att Tillväxtverket får i uppdrag att verka för en mer omfattande alkoholfri innovation inom restaurangs-, krogs- och nattklubbsmiljöer.
 • Att kommunala kultur-, samlings- och evenemangscenter, eller verksamheter kopplade till sådana lokaler, ska vara alkoholfria zoner.
 • Att alla idrottsevenemang ska vara alkoholfria platser.
 • Att kommuner ska säkerställa att det finns en bredd av attraktiva och kostnadsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar, gärna i samarbete med det lokala föreningslivet.

[1] Exempel är projektet Prata om alkohol som drivs av SVL och Sveriges Bryggerier. Förväntas ha funnits i 75 procent av alla skolor högstadie- och gymnasieskolor.