IOGT-NTO:s kongress 2021

 

allmän Information för medlemmar

Kongressen kommer att genomföras på olika digitala plattformar och distriktsombud väljs för första gången via valmöten. Det kommer bli en annorlunda kongress men en minst lika viktig, intressant och spännande sådan. En ny strategi ska antas och en ny förbundsordförande väljas. Vi hoppas att ni ser fram emot en demokratisk folkrörelsefest i ett helt nytt format

 Kongressen genomförs den 30 juni–4 juli 2021.

 

Motioner

Varje medlem, förening och distrikt kan lämna in motioner till kongressen och dessa ska iså fall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 21 april 2021. Motioner sänds in till motion@iogt.se eller IOGT-NTO, Box 12825, 112 97  Stockholm.

 

Mötesrättigheter regleras av stadgarna

§ 2:5 Mötesrättigheter och beslutsformer
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt på kongressen. Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen har yttranderätt på kongressen.  Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande. Varje ombud har förslags- och rösträtt. Varje medlem i IOGT-NTO, ledamot av förbundsstyrelsen och riksstyrelsen samt föredragande revisor har förslagsrätt. Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler eller färre personer än det antal som ska väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är ogiltig. Kongressen avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp.

 

 

Kongressens upplägg

Eftersom det är distanskongress kommer upplägget vara annorlunda. Vi håller som bäst på att tänka kreativt och undersöka hur andra organisationer gjort för att skapa en riktigt bra och minnesvärd kongress. Men några saker vet vi redan nu:

 • Kongressen kommer i huvudsak ske under ordinarie kongressvecka, alltså 28 juni till 4 juli 2021. Datum och tid för formellt öppnande är inte slutligen bestämt. Våren kommer innehålla remisstid på förbundsstyrelsens förslag och samtal och diskussion kan komma att börja innan kongressen är öppnad.
 • Kongressen kommer inte ske på samma plats och tid som Junis och UNF:s kongresser. Junis hoppas genomföra en fysisk kongress fredag-söndag den 2-4 juli. UNF har inte bestämt form men behåller datumen med start onsdag 30 juni.
 • Det kommer bli en blandning av plattformar och metoder för deltagandet. En del saker sker synkront (samtidigt och gemensamt) t.ex. digitala beredningsgrupper och vissa beslutspunkter medan andra saker sker asynkront (när det passar en själv under veckan) t.ex. förinspelade föredragningar, text-baserade debatter, sammanfattningar samt omröstningar.

Valmöten och val av ombud

Den här informationen riktar sig främst till distriktsstyrelserna samt valberedningarna och är en utökad information som bygger på § 3:5 i stadgarna.

 1. Det är distriktsstyrelsen som bestämmer när valmötet ska vara.
  • Valmötet kan vara fysiskt eller digitalt.
 2. Valmötet väljer ombud och ersättare till kongressen samt kan besluta om andra frågor
  • Det betyder att om ni vill ge distriktet möjlighet att ställa sig bakom någon av era medlemmars motioner (inskickade av medlemmar till distriktet för att sändas vidare till kongressen) eller har andra princip-, eller inriktningsbeslut som ni önskar diskutera på valmötet så ska det framgå i kallelsen.
 3. Valmötet ska kallas till minst en månad innan och alla medlemmar ska bjudas in. När hälften av antal anmälda medlemmar är närvarande är det ett beslutsmässigt möte.
 4. Det är valberedningen som bereder förslaget till ombud (se nedan om hur antalet fastställs)
 5. För att underlätta för ombuden är det önskvärt att valberedningen föreslår en ombudssamordnare för distriktens ombud.
  • Ombudssamordnaren är kontaktperson till förbundet, samordnar, stöttar och håller extra kontakt i distriktens ombud nu när vi gör en kongress på distans för första gången. Ombudssamordnaren kan med fördel vara någon utanför distriktsstyrelsen för att sprida ansvar och engagemang.
 6. Valmötet behöver ske före den 21 april som är sista dag för anmälan av ombud och ersättare samt sista dag att skicka in motioner. Motioner skickas till motion@iogt.se. Information om anmälan av ombud skickas senare.

Antal ombud till kongressen

I mitten av januari fastställer förbundsstyrelsen medlemsantalet och därefter vet vi exakt hur många ombud varje distrikt får. Men utifrån 2019-12-31 lista skulle fördelningen av ombudsplatser se ut som följande.

Obs! Detta är alltså inte fastställda siffror för kongressen 2021 – bara ett exempel.

Ombud/distrikt baserat på 2019-12-31
Öst 18 ombud
Sydost 15 ombud
Mitt 13 ombud
Väst 13 ombud
GävleDala 11 ombud
Svea 11 ombud
Syd 11 ombud
Norr 8 ombud

Tips och viktig information till ombuden

 • Kongressen 2021 kommer att genomföras digitalt så tänk på att du behöver ha tillgång till en plats där du kan sitta, ha en dator eller läsplatta med god uppkoppling.
 • Kongressen genomförs framför allt veckan efter midsommar, men under våren förväntas du delta i utbildningar i de digitala verktygen, ombudsskola och beredande diskussioner tiden innan kongress.

Vi ser fram emot kongress!

Inom kort kommer vi bemanna arbetet med kongressen och då kommer vi återkomma närmare med kontaktuppgifter m.m.

Frågor om valmöten och andra kongressförberedelser kan ställas till Linda Vismer, linda.vismer@iogt.se. Vid frågor om antalombud och anmälningsförfarande, kontakta Elisabeth Larsson elisabeth.larsson@iogt.se.